New Page 2

 

Na podlagi 3. člena ter v zvezi z deveto alineo prvega odstavka 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96 in 36/00) je Občinski svet Občine Žetale na 6. redni seji dne 6. 9. 2007 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj

 

 

1. člen

 

 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj št. 015-04-1/99, se spremeni tako, da se naslov XIII. poglavja dopolni tako, da glasi:

 

 

»XIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI TER ODGOVORNOSTI USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA«.

 

 

2. člen

 

 

Prva in druga alinea drugega odstavka 6. člena odloka se spremenita tako, da se glasita:

 

 

»– Služba zdravstvenega varstva odraslih:

 

 

– enota splošnih ambulant Ptuj z okolico,

 

 

– Služba preventivnega zdravstvenega varstva zaposlenih:

 

 

– enota Dispanzerja za medicino dela, prometa in športa,

 

 

– enota obratna ambulanta Kidričevo,«.

 

 

3. člen

 

 

V poglavju XIII. se doda novi 31.a člen, ki se glasi:

 

 

»Občine ustanoviteljice ne odgovarjajo za obveznosti zavoda.«.

 

 

4. člen

 

 

Ta odlok stopi v veljavo, ko ga v enakem besedilu sprejmejo mestni svet in občinski sveti občin ustanoviteljic in se objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic ter v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Šifra: 032-0006/2007-4

 

 

Žetale, dne 6. septembra 2007

 

 

Župan

Občine Žetale

Anton Butolen l.r.