New Page 2

 

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Kobarid na 10. redni seji dne 16. 11. 1999 sprejel naslednji

 

 

S K L E P

 

 

I

 

 

Zemljišče s parc. št. 455/4 k.o. Ladra se izvzame iz javnega dobra.

 

 

II

 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati petnajsti dan po objavi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Št. 466-2/97

 

 

Kobarid, dne 16. novembra 1999.

 

 

Župan

    Občine Kobarid

    Pavel Gregorčič, dipl. inž. l. r.