New Page 2

Številka: 9000-5/2016-2

Datum: 28.10.2016

 

V skladu z 18. členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/2007, 107/2010, 32/2012 in UGSO, št. 27/2014) in 22. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine (Uradni list RS, št. 5/2007 in UGSO, št. 27/2014), sklicujem

 

14. redno sejo Občinskega sveta

Občine Gorje

 

ki bo v sredo, 9. novembra 2016, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Gorje

 

I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1. Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z dne 5.10.2016 (zapisnik).

 

II. DNEVNI RED:

1. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2017, predlog – prva obravnava (gradivo).

2. Soglasje k ceni storitev pomoči na domu (gradivo).

3. Sklep s stališčem Občine Gorje o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS (gradivo).

4. Informacije župana.

5. Pobude, predlogi in vprašanja (gradivo).

 

Priloga: - seje delovnih teles (gradivo)

Občina Gorje

Peter Torkar, župan