New Page 1

Občina Ljutomer na podlagi 87. čl. Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 45/08-ZVEtL, 57/08, 90/09-odl.US in 62/10-ZUPJS), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.l. RS št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09 in 81/11) – v nadaljevanju: pravilnik), Zakona o splošnem upravnem postopku – UPB2 (Ur.l. RS št. 24/06, 126/07, 65/08 in 8/10) in sklepa Komisije za izvajanje stanovanjske dejavnosti Občine Ljutomer sprejetega na 12. redni seji, 5. 3. 2013 objavlja 

 

JAVNI RAZPIS

 OBČINE LJUTOMER ZA DODELITEV ali ZAMENJAVO NEPROFITNIH STANOVANJ

 

A.  RAZPISNI POGOJI

Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, so:

· - državljanstvo Republike Slovenije,

· - da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim uporabljajo stanovanje (v nadaljevanju: gospodinjstvo), ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40 % primernega stanovanja. Navedena omejitev ne velja za lastnike ali solastnike stanovanj, ki jih morajo lastniki po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas za neprofitno najemnino,

· - da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja,

· - da mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v koledarskem letu pred letom razpisa za dodeljevanje neprofitnih stanovanj ne presegajo naslednjih odstotkov od povprečne neto plače v državi:

- enočlansko gospodinjstvo

200 %

1.981,32 EUR

- dvočlansko gospodinjstvo

250 %

2.476,65 EUR

- tričlansko gospodinjstvo

315 %

3.120,58 EUR

- štiričlansko gospodinjstvo

370 %

3.665,44 EUR

- petčlansko gospodinjstvo

425 %

4.210,31 EUR

- šestčlansko gospodinjstvo

470 %

4.656,10 EUR

      Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nadaljuje s prištevanjem po

      25 odstotnih točk.

· - da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka,

· - da ima prosilec stalno bivališče v Občini Ljutomer na dan pred objavo razpisa,

· -  v kolikor ima prosilec zraven stalnega bivališča v Občini Ljutomer urejeno še začasno bivališče, mora biti le-to tudi v Občini Ljutomer.

 

Upravičenci za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem so tudi:

-       žrtve nasilja v družini z začasnim bivanjem v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj na območju Občine Ljutomer;

-       invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe (ne glede na kraj stalnega prebivališče), če imajo v Občini Ljutomer možnost za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve;

-       najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja.

 

B.  KRITERIJI IN MERILA

Prednostne kategorije prosilcev za dodelitev neprofitnega stanovanja po tem razpisu so: 

-

družine z večjim številom otrok

    50 točk

-

mlade družine, mladi

50 točk

-

invalidi

50 točk

-

žrtve nasilja v družini

50 točk

 

V skladu s 6. čl. Pravilnika se upoštevajo pri tem razpisu še naslednje prednostne kategorije prosilcev:

-       prosilci z doseženo stopnjo izobrazbe:

-       višjo, visoko ali univerzitetno                                                                                                  60 točk

-       magisterijem                                                                                                                              80 točk

-       doktoratom                                                                                                                                100 točk

s čimer se omogoči prednost občanom, ki vlagajo v lastno izobrazbo

-       prosilci, ki so že sodelovali na prejšnjih razpisih in so se

uvrstili na prednostno listo, vendar jim stanovanje še ni bilo

dodeljeno:

- enkrat                                                                                                                               50 točk

- dvakrat                                                                                                                             60 točk

- več kot dvakrat                                                                                                               70 točk

V kolikor je prosilec v preteklosti dodeljeno stanovanje odklonil, se mu za vsako odklonitev točke odbijejo v višini 30 točk.

 

V skladu s 4. čl. pravilnika se kot dodaten pogoj upošteva stalnost bivanja prosilca v Občini Ljutomer, kot sledi (v primeru prekinitve bivanja se leta seštevajo):

-

nad 5 do 10 let

10 točk

-

nad 10 do 15 let

20 točk

-

nad 15 do 20 let

30 točk

-

nad 20 let

40 točk

 

Kot dodaten pogoj se upošteva tudi zaposlenost oziroma dohodek v prosilčevi družini:

-

ena zaposlitev

20 točk

-

dve zaposlitvi

40 točk

Za vsako zaposlitev pri delodajalcu na območju Občine Ljutomer:                                                               10 točk

 

Ob enakem številu točk glede na oceno stanovanjskih in socialnih razmer po obrazcu ima  prednost do dodelitve neprofitnega stanovanja prosilec, ki že dalj časa čaka na dodelitev stanovanja.

 

Višina najemnin za stanovanja se bo oblikovala v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur.l. RS št. 131/03, 142/04 in 99/08) in sklepom Občine Ljutomer ter se bo prilagajala veljavni zakonodaji.

Primer: najemnina za stanovanje v izmeri 50 m2, točkovano s 320 točkami, najemnina v januarju 2013 znaša okrog 155 EUR.

Sprememba najemnine v primeru spremenjenih pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja se ureja v skladu z 90. člena Stanovanjskega zakona.

 

Zamenjava stanovanja:

Do zamenjave stanovanja so upravičeni prosilci, ki so najemniki neprimernega stanovanja v lasti Občine Ljutomer. Prosilci za zamenjavo stanovanja ne bodo uvrščeni na prednostni listi, temveč bodo evidentirani v posebna seznama A in B.

 

C.  PLAČILO VARŠČINE

Za plačilo varščine niso zavezana gospodinjstva, katerih mesečni dohodki v koledarskem letu dni pred razpisom ne presegajo naslednjih odstotkov od povprečne neto plače v državi (lista A):

-

enočlansko gospodinjstvo

  90 %

891,59 EUR      

-

dvočlansko gospodinjstvo

135 %

1.337,39 EUR  

-

tričlansko gospodinjstvo

165 %

1.634,59 EUR

-

štiričlansko gospodinjstvo

195 %

1.931,79 EUR

-

petčlansko gospodinjstvo

225 %

2.228,99 EUR

-

šestčlansko gospodinjstvo

255 %

2.526,18 EUR

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nadaljuje s prištevanjem po 20 odstotnih točk.

 

Glede na navedeni kriterij bo najemodajalec oblikoval ločeni prednostni listi upravičencev do dodelitve neprofitnega stanovanja:

-       lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na 9. čl. Pravilnika niso zavezanci za plačilo varščine in

-       lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na dohodek  zavezani za plačilo varščine.

 

Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika iz stanovanj potrebna za vzpostavitev stanovanja ob novih vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe stanovanja. Višina varščine znaša eno mesečno najemnino za stanovanje, ki se daje v najem. Varščina se vrne ali poračuna ob prenehanju najemnega razmerja. Podrobnejši pogoji glede plačila in vračila varščine se opredelijo v najemni pogodbi, upoštevajoč načelo ohranjanja vrednosti varščine v protivrednosti v EUR-rih. Varščina se plača v enem znesku pred prevzemom stanovanja.

 

D. VLAGANJE VLOG IN DOKAZIL

Vlogo za dodelitev oziroma zamenjavo neprofitnega stanovanja dobijo prosilci na sedežu Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, I. nadstropje, v vložišču soba št. 108. Vlogo mora prosilec izpolniti z zahtevanimi podatki in priložiti dokumentacijo, ki je navedena na sami vlogi. Razpisnik bo k vlogi priložene listine zadržal in jih po končanju razpisa ne bo vračal.

 

Razpisnik bo potrdila o državljanstvu, stalnem bivališču in številu članov gospodinjstva pridobil od pristojnih državnih organov, podatke o obdavčljivih in neobdavčjivih dohodkih ter prejemkih pa iz obstoječih zbirk podatkov.

 

Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso po tar. št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah – ZUT- UPB5 (Ur.l. RS št. 106/2010), kar znaša 22,66 EUR.

Taksi zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo kriterije po 25. čl. ZUT, s tem da status dokažejo z ustreznimi dokazili.

 

Vlogo s prilogami je potrebno vložiti ali poslati po pošti vključno do 6. maja 2013 na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer - s pripisom RAZPIS ZA STANOVANJA. Vloge prosilci lahko oddajo tudi osebno v vložišču Občine Ljutomer.

 

Stanovanja, ki se nahajajo na območju Občine Ljutomer, se bodo upravičencem dodeljevala po dokončnih prednostnih listah A in B ter seznamu A in B, ki bodo izdelani na podlagi tega razpisa po zakonskih določilih, v skladu z možnostmi dodelitev oziroma izpraznjenimi ali na novo pridobljenimi stanovanji. Do dodelitve novo zgrajenih stanovanj imajo prednost prosilci, ki niso upravičeni do subvencionirane najemnine.

 

Prednostni listi in seznama bodo objavljeni v Uradnem glasilu Občine Ljutomer predvidoma meseca maja 2013.

 

 

 

 

Županja Občine Ljutomer:

mag. Olga Karba, l.r.