New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB-2 (Ur. l. RS, št. 94/2007, 67/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta Občine Bled – UPB-1 (Ur. l. RS, št. 67/09, 87/12) je  Občinski svet Občine Bled na svoji 13. redni seji dne 19.02.2013 sprejel

 

Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika  o tarifnem sistemu gospodarjenja s komunalnimi odpadki v Občini Bled

 

1.  člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o tarifnem sistemu gospodarjenja s komunalnimi odpadki v Občini Bled (Uradni list RS, št. 98/02).

 

2.  člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

                     

Številka: 034-1/2013-8

Datum: 19.02.2013

 

Občina Bled

Janez Fajfar, župan