New Page 1

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US, 67/19 – odl. US in 82/21) in 16. člena Statuta Občine Destrnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 65/20) je Občinski svet Občine Destrnik na 5. redni seji, dne 09. 11. 2023 sprejel

 

ODLOK

O JAVNEM GLASILU OBČAN

 

I.  Splošne določbe 

 

1. člen

(1) S tem odlokom se ureja izdajanje občinskega glasila Občine Destrnik (v nadaljevanju: glasilo) in določa njegovo urejanje, financiranje in programsko zasnovo.

 

2. člen

(1) Ime glasila je »OBČAN«.

(2) Izdajatelj glasila je: Občina Destrnik.

(3) Sedež izdajatelja in naslov uredništva glasila je Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik

(4) Glasilo ima žig okrogle oblike, premera 30 z besedilom »Občan, Glasilo Občine Destrnik«.

 

3. člen

(1) Glasilo izhaja najmanj štirikrat letno, lahko pa izide tudi kot izredna številka, v slovenskem jeziku, na formatu A4 in v približni nakladi 950 izvodov.

(2) Glasilo je brezplačno in ga v tiskani obliki prejmejo vsa gospodinjstva v Občini Destrnik ter drugi zainteresirani. Glasilo se v elektronski obliki objavi na spletni strani Občine Destrnik.

 

4. člen

(1) Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila navedeni naslednji podatki:

·  ime glasila,

·  naziv in sedež izdajatelja glasila,

·  kraj in datum izdaje ter številka glasila,

·  ime in sedež tiskarne ter naklada,

·  ime in priimek članov uredniškega odbora.

 

II. Namen in cilji glasila

 

5. člen

(1) Glasilo je namenjeno obveščanju občanov in občank Občine Destrnik in javnosti o vseh področjih življenja in dela v občini, o projektih, zlasti pa o delu organov Občine Destrnik, vaških odborov, društev, javnih zavodov in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu.

(2) Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij o vseh področjih življenja in dela v občini.

 

III.  Programska zasnova

 

6. člen

(1) Glasilo ima programsko zasnovo, s katero se podrobneje določijo tehnična in vsebinska izhodišča.

(2) Glasilo objavlja programske vsebine in informacije o:

·  delu organov občine in njegovih delovnih teles,

·  delu vaških skupnosti,

·  delu javnih zavodov, društev in drugih organizacij

·  vseh področjih dela in življenja v občini,

·  problematiki posameznih področij,

·  prireditvah oz. javnih dogodkih v občini,

·  predlogih, pobudah, odzivih in stališčih ter mnenjih občanov, zdomcev in pravnih oseb,

·  pisma bralcev.

 

7. člen

(1) Programske vsebine morajo temeljiti na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti ter dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti za različna mnenja, prepričanja ter raznolike vsebine, avtonomnosti odgovornega urednika in uredniškega odbora ter avtorjev besedil pri ustvarjanju programskih vsebin.

(2) Odgovorni urednik ima pravico zavrniti objavo posamezne programske vsebine, če je v nasprotju s prejšnjim odstavkom tega člena oziroma z zakonom o medijih. Odgovorni urednik mora o zavrnitvi in o vzrokih zanjo obvestiti avtorja in uredniški odbor.

 

8. člen

(1) Medijske vsebine se bodo občasno (po uskladitvi z odgovornim urednikom) izvajale tudi v spletni obliki. Članek se bo pravočasno oblikoval in posredoval na sedež izdajatelja, ki bo zagotovil objavo na spletni strani občine in občinskem Facebook profilu.

 

IV. Uredniški odbor

 

9. člen

(1) Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in trije (3) člani uredništva.

(2) Uredniški odbor imenuje občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pripravi predlog imenovanja kandidatov na podlagi predhodnega javnega poziva.

(3) Mandatna doba uredniškega odbora je 4 leta, z možnostjo ponovnega imenovanja.

(4) Člani uredniškega odbora so v okviru zakona ter programske zasnove neodvisni in samostojni.

 

10. člen

Župan ali najmanj trije člani občinskega sveta lahko predlagajo predčasno razrešitev posameznega člana uredniškega odbora, če ta s svojim delom ne deluje v skladu s programsko zasnovo. Predlog obravnava na svoji seji Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki o tem poroča občinskemu svetu, ki odloči o razrešitvi člana uredniškega odbora.

 

11. člen

Uredniški odbor opravlja svoje delo nepoklicno, sestaja se na sejah, ki jih sklicuje in vodi odgovorni urednik po potrebi, najmanj pa pred vsako izdajo. Uredniški odbor odloča z večino glasov na seji prisotnih članov.

Člani uredniškega odbora so poleg sejnin upravičeni do honorarja za izvajanje nalog v zvezi z izdajo glasila. O višini honorarja odloči župan s sklepom in sicer na podlagi obrazloženega predloga odgovornega urednika.

 

12. člen

Uredniški odbor opravlja naslednje naloge:

·  na predlog odgovornega urednika oblikuje programsko zasnovo in uredniško politiko,

·  spremlja dogajanje v občini in izven nje in predlaga teme za objavo,

·  oblikuje mrežo zunanjih sodelavcev (avtorjev prispevkov),

·  piše, pripravlja in zbira prispevke za vsako številko,

·  predlaga županu višino sredstev, ki jih je treba zagotoviti v proračunu občine za nemoteno delo uredniškega odbora in izdajanje glasila,

·  obravnava predloge in pobude zainteresirane javnosti in bralcev,

·  zagotavlja redno izhajanje glasila,

·  oblikuje pravila oglaševanja in predlaga cenik oglasnega prostora,

·  opravlja še druge naloge v zvezi s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.

 

13. člen

Odgovorni urednik opravlja naslednje naloge:

·  predlaga programsko zasnovo glasila in odgovarja za njeno uresničevanje,

·  sklicuje in vodi seje uredniškega odbora,

·  določa uredniško politiko,

·  naroča in ureja besedila ter sodeluje pri vseh fazah nastajanja glasila,

·  zagotavlja, usklajuje in vodi delo zunanjih avtorjev prispevkov, za pripravo posameznih vsebin in kontinuirano sodelovanje pri nastajanju glasila,

·  odgovarja za pravopisno pravilnost vsebin glasila,

·  odgovarja za vsako objavljeno informacijo, če zakon o medijih ne določa drugače,

·  zagotavlja enakopravno uresničevanje pravic vseh pravnih in fizičnih oseb v občini pri objavljanju v glasilu,

·  zagotavlja spoštovanje veljavne zakonodaje na področju medijev in načel novinarske etike,

·  opravlja druge naloge, določene z Zakonom o medijih.

 

V.  Financiranje in izvajanje nalog

 

14. člen

(1) Posamezna tehnična in organizacijska opravila, kot so npr. lektoriranje, oblikovanje, fotografiranje, tiskanje, se lahko v skladu z veljavnimi predpisi prenesejo na zunanjega izvajalca. Za tehnično urejanje in oblikovanje v zvezi z izdajanjem glasila sklene župan z zunanjim izvajalcem pogodbo. Na enak način se izbere izvajalca za tisk in za lektoriranje.

(2) Članki rednih in občasnih avtorjev niso honorirani. S tem, ko avtor pošlje prispevek in fotografijo, se strinja z objavo v občinskem glasilu in lektorskimi popravki prispevkov. Avtorji prispevkov odgovarjajo za verodostojnost vsebine prispevkov in verodostojnost avtorstva prilog (npr. fotografij).

 

15. člen

(1) Viri financiranja glasila so naslednji:

·  proračunska sredstva občine ustanoviteljice, 

·  prihodki od reklam in objav drugih sporočil, 

·  drugi prihodki.

(2) Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.

 

16. člen

(1) Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za:

·  stroške priprave, oblikovanja in tiska glasila,

·  stroške dostave glasila,

·  materialne stroške uredništva,

·  nagrade za opravljeno delo odgovornemu uredniku in članom uredniškega odbora,

·  druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.

 

VI. Oglaševanje

 

17. člen

(1) Oglaševalske vsebine po tem odloku so oglasi in druge vrste plačanih obvestil (v nadaljevanju: oglasi), katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba z namenom, da bi s tem pospeševala pravni promet proizvodov, storitev, nepremičnin, pravic ali obveznosti, pridobivala poslovne partnerje ali si v javnosti ustvarjala ugled in dobro ime. Objavljajo se samo plačani oglasi.

(2) Za oglase po tem odloku ne štejejo:

·  obvestila in objave izdajatelja,

·  objave v zvezi z izvajanjem javnih služb, kulturnih in športnih prireditev in dobrodelnih akcij,

·  brezplačno navajanje organizatorjev ali sponzorjev kulturno-umetniških in športnih prireditev ter dobrodelnih akcij.

 

18. člen

(1) Oglaševati je mogoče samo na straneh in na način, kot ga določi odgovorni urednik, nikakor pa ne na naslovni strani glasila.

(2) Cene oglaševanja so določene s cenikom, ki ga na predlog uredniškega odbora potrdi župan.

 

19. člen

(1) Vse politične stranke, liste in druge osebe, ki kandidirajo na lokalnih volitvah, imajo v času volilne kampanje, ki ga določa zakon, na voljo določen enak brezplačen prostor, ki ga določi uredništvo glede na število strani glasila ter število strank.

(2) Naročilo volilnega oglasnega sporočila mora biti označeno z navedbo naročnika.

 

VII.  Prehodne in končne odločbe

 

20. člen

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o izdajateljstvu javnega glasila Občan (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 1/10, 3/15, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/18, 3/19, 18/19 in 58/20).

 

21. člen

Uredniški odbor, imenovan v skladu z določili Odloka o izdajateljstvu javnega glasila Občan (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 1/10, 3/15, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/18, 3/19, 18/19 in 58/20), nadaljujejo svoje delo v sedanji sestavi do izteka svojega mandata.

 

22. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 900-10/2023-5R-6/7

Datum: 09. 11. 2023

 

 

Občina Destrnik

 

Vlasta Tetičkovič – Toplak, županja