New Page 1

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (uradni list RS št. 100/05-UPB1 in 103/07) in 14. člena Statuta Občine Zavrč  (Uradno glasilo slovenskih občin 22/11) je Občinski svet občine Zavrč na 16 redni seji dne 14.06. 2012 sprejel

SKLEP

O FINANCIRANJU POLITIČNIH STRANK V OBČINI ZAVRČ

1. člen

Politična stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za člane občinskega sveta občine Zavrč, dobi sredstva iz proračuna občine Zavrč, če je dobila najmanj 50% glasov potrebnih za izvolitev enega člana sveta občine Zavrč (število veljavnih glasov : s številom mest v občinskem svetu x 50 :100),sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.

2. člen

Višina sredstev namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu občine Zavrč za posamezno proračunsko leto pri čemer sredstva ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima občina Zavrč opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.

3. člen

Političnim stranka se sredstva nakazujejo štiri krat letno  na transakcijski račun stranke. Politična stranka, ki je nastala s spojitvijo oziroma razdružitvijo in stranka, h kateri se je druga stranka pripojila, je pravna naslednica politične stranke, ki je s spojitvijo, pripojitvijo ali razdružitvijo prenehala. Če politična stranka pravne naslednice nima, ostanejo sredstva proračunu.

4. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o financiranju političnih strank v Občini Zavrč (Uradni list RS št. 67/2011 in 44/04)

5. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v  Uradnem glasilu slovenskih občin.

Št. 900-2/2010-039-001

Zavrč 14.06. 2012

 

 

Občina Zavrč

 

Župan Miran VUK l.r.