New Page 1

 

Na podlagi 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01) je Občinski svet občine Prevalje na 29. redni seji dne 15. 4. 2002 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembi odloka o določitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih posegov v prostor, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Prevalje

 

 

1. člen

 

 

V odloku o določitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih posegov v prostor, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 36/00) se črtajo 3., 6., 9. in 15 člen.

 

 

2. člen

 

 

Te spremembe odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 350-01/01-1/4

 

 

Prevalje, dne 15. aprila 2002.

 

 

Župan

    Občine Prevalje

    dr. Matic Tasič l. r.