New Page 2

 

Na podlagi 12. člena zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95 in 40/99), 4. in 11. člena pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99) in 18. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Loški Potok na 12. redni seji dne 10. 11. 2000 sprejel

 

 

PRAVILNIK

 

 

o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih lokalov

 

 

1. člen

 

 

Ta pravilnik določa merila za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: kmetije).

 

 

2. člen

 

 

Gostinec določi podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata v skladu s svojimi poslovnimi interesi in ob upoštevanju določb tega pravilnika.

 

 

Če v okviru gostinskega obrata deluje več enot, ki samostojno opravljajo dejavnost, je gostinec dolžan prijaviti podaljšan obratovalni čas tudi za vsako enoto posebej.

 

 

3. člen

 

 

1. Restavracije, gostilne in okrepčevalnice smejo obratovati v podaljšanem obratovalnem času:

 

 

– v strnjenem naselju od ponedeljka do četrtka do 24. ure, v petek, soboto in nedeljo do 2. ure naslednjega dne;

 

 

– izven strnjenega naselja od ponedeljka do četrtka do 1. ure, v petek, soboto in nedeljo do 2. ure naslednjega dne.

 

 

2. Kavarne in slaščičarne najdlje do 24. ure.

 

 

3. Bari (nočni bari, diskoteke) smejo obratovati do 5. ure naslednjega dne.

 

 

4. Gostinski obrati ali kmetije, ki poleg obratovanja v zaprtih prostorih dejavnost opravljajo tudi izven le-teh (terase, gostinski vrtovi…), lahko tako dejavnost opravljajo v enakem podaljšanem obratovalnem času, kot velja za zaprti prostor.

 

 

4. člen

 

 

Gostinski obrati v večnamenskih objektih (poslovno-trgovinski centri, kulturne ustanove in drugo) poslujejo v skladu s hišnim redom in programom prireditev. Če hišni red oziroma program prireditev nista sprejeta, veljajo za poslovanje v podaljšanem obratovalnem času določila 3. člena tega pravilnika.

 

 

5. člen

 

 

Organ lokalne skupnosti, ki odloča o podaljšanju obratovalnega časa gostinskega obrata, mora pri tem upoštevati potrebe gostov in značilnosti območja, kjer je gostinski obrat, pri tem pa zlasti upošteva naslednja merila:

 

 

– potrebe po razvoju turizma v občini, zlasti vključevanje gostinskih obratov v dodatno ponudbo (kulturni in zabavni programi, prireditve) gostinskih obratov, ki so dopolnilna ponudba drugim aktivnostim in programom,

 

 

– potrebe klubske dejavnosti, kulturnih, športnih in turističnih društev z gostinskimi obrati zaprtega tipa za uporabnike, ki so člani teh klubov,

 

 

– vrsto in lokacijo gostinskega obrata.

 

 

6. člen

 

 

Kolikor pristojni organ lokalne skupnosti oceni, da je za obratovanje v podaljšanem času potrebno dodatno zagotoviti ustrezne pogoje (parkirišča, protihrupna zaščita, regulacija svetlobe, dostop do lokala in drugo) soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času ne izda do izpolnitve teh pogojev, ne glede na ostale določbe tega pravilnika.

 

 

7. člen

 

 

Gostinski obrat ali kmetija lahko zaprosi, ne glede na že izdano dovoljenje, za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času za enkratno dovoljenje v dodatnem podaljšanem obratovalnem času. Dovoljenje je možno pridobiti, kadar se v gostinskem lokalu odvijajo prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave, srečanja in drugo) ali izven njega prireditve širšega pomena (lokalni prazniki, proslave društev in drugo).

 

 

Dovoljenje za dodatno podaljšan obratovalni čas velja le za dan, za katerega je bilo izdano.

 

 

8. člen

 

 

Dovoljenje za posamezno podaljšanje obratovalnega časa se izda na podlagi pisne vloge gostinca, v kateri navede razlog za podaljšanje obratovalnega časa.

 

 

Gostinskim obratom, ki gostom nudijo zahtevnejše jedi (gostilna, hotelska restavracija, restavracija) in kjer se večkrat dogajajo prireditve ter gostujejo zaključene skupine, lahko pristojni organ lokalne skupnosti izda tudi letno dovoljenje za podaljšanje obratovalnega časa oziroma dovoljenje za podaljšan obratovalni čas za obdobje treh ali šestih mesecev.

 

 

Gostinec mora podaljšan obratovalni čas iz prejšnjega odstavka prijaviti pristojnemu organu lokalne skupnosti 15 dni pred začetkom obratovanja.

 

 

9. člen

 

 

Gostinec mora podaljšan obratovalni čas prijaviti pristojnemu organu lokalne skupnosti 15 dni pred začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto, pred začetkom obratovanja ali pred spremembo obratovalnega časa.

 

 

10. člen

 

 

Vlogi za podaljšan obratovalni čas mora gostinec priložiti soglasje lastnika objekta, v katerem se lokal nahaja, kolikor ni gostinec lastnik lokala. Soglasje lastnika je veljavno, če ni starejše od 30 dni.

 

 

11. člen

 

 

Dovoljenje iz 8. člena se lahko prekliče v naslednjih primerih:

 

 

– ponavljajoče, uradno ugotovljene kršitve javnega reda in miru v lokalih;

 

 

– ponavljajoče in utemeljene pisne pritožbe stanovalcev v bližnjih stanovanjskih in drugih objektih;

 

 

– neizpolnitev pogojev, določenih s strani pristojnih občinskih služb;

 

 

– preklic soglasja lastnika ali nosilca dejavnosti v nastanitvenem objektu;

 

 

– drugi utemeljeni vzroki.

 

 

12. člen

 

 

Nadzor nad uresničevanjem določb tega pravilnika opravljata pristojni tržni inšpekcijski organ in policija.

 

 

13. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

 

 

Št. 306/00-3

Župan Občine Loški Potok

 

 

Loški Potok, dne 10. novembra 2000.

Janez Novak, inž. l. r.