New Page 2

 

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 30. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01, 90/02 in 16/03) je Občinski svet občine Hajdina na 13. redni seji dne 9. 6. 2004 sprejel

 
  O D L O K  
  o spremembi Odloka o proračunu Občine Hajdina za leto 2004  
  1. člen  
  V Odloku o proračunu Občine Hajdina za leto 2004 (Uradni list, št. 17/04) se 2. člen spremeni, tako da se glasi:  
  Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:  

 

A)     BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

 

Skupina/Podskupina kontov

leto 2004

 

 

I.     SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

483.307

 

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

297.638

 

 

70     DAVČNI PRIHODKI

278.706

 

 

700  Davki na dohodek in dobiček 

171.848

 

 

703  Davki na premoženje

45.316

 

 

704  Domači davki na blago in storitve

61.542

 

 

706  Drugi davki 

-

 

 

71     NEDAVČNI PRIHODKI

18.932

 

 

710  Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

2.300

 

 

711  Takse in pristojbine

2.144

 

 

712  Denarne kazni

88

 

 

713  Prihodki od prodaje blaga in storitev 

100

 

 

714  Drugi nedavčni prihodki 

14.300

 

 

72     KAPITALSKI PRIHODKI 

138.900

 

 

720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

10.900

 

 

721  Prihodki od prodaje zalog 

-

 

 

722  Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

128.000

 

 

73     PREJETE DONACIJE

-

 

 

730  Prejete donacije iz domačih virov

-

 

 

731  Prejete donacije iz tujine

-

 

 

74     TRANSFERNI PRIHODKI

46.769

 

 

740  Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

46.769

 

 

II.    SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

613.467

 

 

40     TEKOČI ODHODKI   

128.904

 

 

400  Plače in drugi izdatki zaposlenim    

31.583

 

 

401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost

5.397

 

 

402  Izdatki za blago in storitve  

88.924

 

 

403  Plačila domačih obresti

-

 

 

409  Rezerve   

3.000

 

 

41     TEKOČI TRANSFERI 

159.378

 

 

410  Subvencije 

6.100

 

 

411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom   

67.950

 

 

412  Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   

29.010

 

 

413  Drugi tekoči domači transferi 

56.318

 

 

414  Tekoči transferi v tujino

-

 

 

42     INVESTICIJSKI ODHODKI

304.859

 

 

420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev

304.859

 

 

43     INVESTICIJSKI TRANSFERI 

20.326

 

 

430  Investicijski transferi

20.326

 

 

III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

–130.160

 

 

B)     RAČUN FINANČ. TERJATEV IN NALOŽB

v tisoč tolarjih

 

 

Skupina/Podskupina kontov

leto 2004

 

 

IV.    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

-

 

 

75     PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

-

 

 

750  Prejeta vračila danih posojil

-

 

 

751  Prodaja kapitalskih deležev

-

 

 

752  Kupnine iz naslova privatizacije

-

 

 

V.     DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

-

 

 

44     DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV   

-

 

 

440  Dana posojila

-

 

 

441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb  

-

 

 

442  Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 

-

 

 

VI.    PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREJEMANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)

-

 

 

C)     RAČUN FINANCIRANJA

v tisoč tolarjih

 

 

Skupina/Podskupina kontov 

leto 2004

 

 

VII.   ZADOLŽEVANJE (500)

95.160

 

 

50      ZADOLŽEVANJE 

95.160

 

 

500  Domače zadolževanje

95.160

 

 

VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)

-

 

 

55     ODPLAČILA DOLGA

-

 

 

550  Odplačila domačega dolga

-

 

 

IX.    SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)

–35.000

 

 

X.     NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII)

95.160

 

 

XI.    NETO FINANCIRANJE (VI+VII.–VIII.–IX.)

130.160

 

 

 

2. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 403-01/04-1

 

 

Hajdina, dne 9. junija 2004.

 

 

Župan

Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r