New Page 1

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16) ter 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo, 11/10- popr., 14/14 in 9/15) je Občinski svet Občine Destrnik na svoji 2. redni seji, dne 18. 1. 2019 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBI ODLOKA O IZDAJATELJSTVU

JAVNEGA GLASILA OBČAN

 

1. člen

V Odloku o izdajateljstvu javnega glasila Občan (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 1/10 in 3/15 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/18) se prvi stavek 7. člena spremeni tako, da glasi:

»Na leto izide 11 številk glasila (avgusta ne izide).«

 

2. člen

Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.

 

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-1/2019-2

Datum: 18. 1. 2019

 

 

Občina Destrnik

 

Franc Pukšič, župan