New Page 2

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01 in 30/02) in 15. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 19/99, 28/01) je Občinski svet občine Cerkvenjak na 15. redni seji dne 29. 6. 2005 sprejel

O D L O K

o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2006

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom se za Občino Cerkvenjak za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna za l. 2006, višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

-----------------------------------------------------------------------

A)     Bilanca prihodkov in odhodkov                 Proračun leta 2006

Konto  Naziv                                         Znesek v tisoč SIT

-----------------------------------------------------------------------

I.     Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)                         267.983

       Tekoči prihodki (70+71)                                   85.423

70     Davčni prihodki                                           66.010

       700 Davki na dohodek in dobiček                           51.207

       703 Davki na premoženje                                    3.217

       704 Domači davki na blago in storitve                     11.586

       706 Drugi davki                                                –

71     Nedavčni prihodki                                         19.413

       710 Udeležba na dobičku in dohodki

           od premoženja                                          2.367

       711 Takse in pristojbine                                     636

       712 Denarne kazni                                             50

       713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                  5.400

       714 Drugi nedavčni prihodki                               10.960

72     Kapitalski prihodki                                            –

       720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                      –

       721 Prihodki od prodaje zalog                                  –

       722 Prihodki od prodaje zemljišč

           in nematerialnega premoženja                               –

73     Prejete donacije                                              50

       730 Prejete donacije iz domačih virov                         50

       731 Prejete donacije iz tujine                                 –

74     Transferni prihodki                                      182.510

       740 Transferni prihodki iz drugih

           javnofinančnih institucij                            182.510

II.    Skupaj odhodki (40+41+42+43)                             292.244

40     Tekoči odhodki                                            79.634

       400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                     26.320

       401 Prispevki delodajalcev

           za socialno varnost                                    3.856

       402 Izdatki za blago in storitve                          45.102

       403 Plačila domačih obresti                                1.450

       409 Rezerve                                                2.906

41     Tekoči transferi                                          82.080

       410 Subvencije                                             3.500

       411 Transferi posameznikom

           in gospodinjstvom                                     41.280

       412 Transferi neprofitnim organizacijam

           in ustanovam                                           7.660

       413 Drugi tekoči domači transferi                         29.640

       414 Tekoči transferi v tujino                                  –

42     Investicijski odhodki                                    124.260

       420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                   124.260

43     Investicijski transferi                                    6.270

       431 Investicijski transferi pravnim

           in fizičnim osebam                                     3.270

       432 Investicijski transferi proračunskim

           porabnikom                                             3.000

III.   Proračunski presežek (I.-II.)                                  –

       (proračunski primankljaj)                                -24.261

 

B)     Račun finančnih terjatev in naložb            Proračun leta 2006

IV.    Prejeta vračila danih posojil in prodaja

       kapitalskih deležev (750+751+752)                              –

75     Prejeta vračila danih posojil                                  –

       750 Prejeta vračila danih posojil                              –

       751 Prodaja kapitalskih deležev                                –

       752 Kupnine iz naslova privatizacije                           –

V.     Dana posoila in povečanje kapitalskih

       deležev (440+441+442)                                          –

44     Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev                 –

       440 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev             –

       441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb                    –

       442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije            –

VI.    Prejeta minus dana posojila in spremembe

       kapitalskih deležev (IV.-V.)                                   –

VII.   Skupni presežek oziroma primanjkljaj prihodki

       minus odhodki ter saldo prejetih

       in danih posojil                                         -24.261

 

C)     Račun financiranja                            Proračun leta 2006

VIII.  Zadolževanje (500)                                        91.000

50     Zadolževanje                                              91.000

       500 Domače zadolževanje                                   30.000

       500 Reprogramiranje dolgoročnega dolga                    61.000

IX.    Odplačilo dolga (550)                                      5.739

55     Odplačilo dolga                                            5.739

       550 Odplačilo domačega dolga                               5.739

X.     Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)                        -5.739

XI.    Povečanja (zmanjšanja) sredstev na računih                     –

       Stanje sredstev na računih ob koncu preteklega leta            –

-----------------------------------------------------------------------

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Splošni del občinskega proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Cerkvenjak.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. čl. ZJF, tudi naslednji prihodki:

1. Prihodki požarne takse po 59. čl. zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01)

2. Prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov proračuna (sofinanciranja občanov pri investicijah, prihodki iz naslova vzdrževanja pokopališča).

Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi. Prihodki, ki jih občinska uprava ustvari s svojo dejavnostjo, so prihodek proračuna.

4. člen

Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med konti v okviru proračunske postavke in med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna o realizaciji januar–junij 2006 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.

5. člen

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 50% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

– v letu 2007 40% navedenih pravic porabe in

– v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.

Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

6. člen

Od prihodkov proračuna za leto 2006, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se oblikuje proračunska rezerva v višini 1.806 tisoč SIT.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1.806 tisoč SIT župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

Rezerva se uporablja za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč; kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci:

7. člen

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v višini 1.100 tisoč SIT vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

8. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna.

9. člen

Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva.

O določitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.

Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

10. člen

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, pa lahko župan dolžniku do višine 20.000 SIT odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

11. člen

Pristojni občinski organ lahko opravlja nadzor nad materialnim finančnim in računovodskim poslovanjem porabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporabniki proračuna pa so dolžni predložiti vse zahtevane podatke potrebne za analizo porabe sredstev.

Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu s prvim odstavkom tega člena, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana. Župan o tem poroča občinskemu svetu na prvi naslednji seji.

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE

IN JAVNEGA SEKTORJA

12. člen

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja, se občina z proračunom leta 2006 lahko zadolži do višine 30 mio tolarjev in za reprogramiranje dolgoročnega dolga v višini 61 mio SIT.

VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

13. člen

V obdobju začasnega financiranja Občine Cerkvenjak v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 40302-01/2004

Cerkvenjak, dne 29. junija 2005.

Župan

Občine Cerkvenjak

Jože Kraner l. r.