New Page 1

Na podlagi 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94) in 6. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Borovnica na seji dne 30. 1. 1996 sprejel

O D L O K

o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin

1. člen

Z namenom manjšega obremenjevanja okolja in racionalne rabe naravnih dobrin v Občini Borovnica se s tem odlokom predpisujejo takse in povračila za onesnaževanje vode in tal, ustvarjenje odpadkov in izkoriščanje naravnih virov.

2. člen

Zavezanci za plačilo taks so pravne in fizične osebe, ki neposredno ali posredno onesnažujejo, degradirajo, povzročajo tveganje v okolju ali kako drugače posegajo v sestavine okolja.

3. člen

Povračila oz. takse znašajo:

a) za uporabnike vodovoda:

gospodinjstva: 7,50 SIT/m3 porabljene vode

ostali porabniki: 15 SIT/m3 porabljene vode

b) za uporabnike deponije in odvoza odpadkov

gospodinjstva: 3 SIT/m2 uporabne stanovanjske površine

ostali porabniki: 9 SIT/m2 uporabne poslovne površine za porabnike, ki ki nimajo kontejnerskega odvoza po pogodbi, 500 SIT/m3 pripeljanega odpadnega materiala na deponijo, 1000 SIT/m3 za pripeljane nesortirane koristne odpadke.

4. člen

Taksa za uporabnike, ki so priključeni na vaške vodovode, ki niso v upravljanju komunalnega podjetja, znaša:

– za gospodinjstva 1.600 SIT letno,

– za ostale uporabnike 3.200 SIT letno.

5. člen

Taksa in povračila iz 3. člena tega odloka se obračunavajo mesečno, ob ceni komunalnih proizvodov in storitev. Obračun, fakturiranje in izterjavo izvaja Komunalno podjetje Vrhnika.

Takse iz 4. člena tega odloka obračunava Občina Borovnica enkrat letno, takse se enkrat letno revalorizirajo z rastjo drobnoprodajnih cen.

6. člen

Višina taks iz 3. člena tega odloka se spreminja mesečno v skladu z rastjo drobnoprodajnih cen v Republiki Sloveniji.

7. člen

Zbrana sredstva od taks in povračil so prihodek občinskega proračuna in se uporabljajo za investicijsko vzdrževanje objektov in naprav po posameznih dejavnostih, kakor tudi za njihovo širitev. Upravljalec vodovoda odvaja zbrane takse na račun Občine Borovnica do 15. v mesecu za pretekli mesec. Spremljanje in kontrolo nad namensko zbranimi sredstvi iz naslova taks opravlja občinski svet s svojimi organi.

8. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.

Št. 066/3-6/5-12-96

Borovnica, dne 30. januarja 1996.

Predsednik

Občinskega sveta

občine Borovnica

Anton Kržič l. r.