New Page 2

Na podlagi 34. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09), je Občinski svet Občine Markovci, na svoji 1. izredni seji, dne 24. 11. 2014, sprejel

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

PRAVILNIKA O PLAČAH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV IN NAGRADAH ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA TER ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV TER O POVRAČILIH STROŠKOV

 

1. člen

V Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov se v tretjem odstavku 6. člena besedilo: »45%« nadomesti  novim besedilom: »70%«, besedilo: »30%« se nadomesti  novim besedilom: »50%«, besedilo: »25%« se nadomesti z novim besedilom: »30%« in besedilo: »20%« nadomesti  novim besedilom: »25%«.

 

2. člen

Določilo 6. člena se dopolni tako, da se doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»(5) Za korespondenčno sejo sejnina ne pripada. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti na seji. V primeru prekinjene seje iz upravičenih razlogov, se za nadaljevanje seje izplača 50% plačila udeležbe na redni seji.«

 

3. člen

V drugem odstavku 8. člena se besedilo: »25%« nadomesti z besedilom: »30%«.

 

4. člen

Določilo tretjega odstavka 8. člena se spremeni tako, da glasi:

»Članom vaških odborov se za opravljanje dela določi nagrada v obliki sejnine v višini 20% in za vodenje seje 30% zakonsko določenega najvišjega zneska iz 6. člena tega pravilnika, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za čas trajanja mandata občinskega sveta.«

 

5. člen

V prvem odstavku 9. člena se črta besedilo: »niti mesečno niti«.

 

6. člen

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin in začnejo veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 110-07-15/99

Datum: 24. 11. 2014

 

 

Občina Markovci

 

Milan Gabrovec, župan