New Page 2

 

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12-ZPNačrt-B, 57/12-ZUPUDPP-A; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 31. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04, 58/05, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/11) je župan Občine Kidričevo sprejel

 

 

SKLEP

 

 

O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA P15-P1 GRAMOZNICA PLETERJE

 

 

1.

 

 

(pričetek priprave)

 

 

S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora P15-P1 Gramoznica Pleterje (v nadaljevanju: sprememba podrobnega načrta).

 

 

2.

 

 

(ocena stanja in razlogi za pripravo podrobnega načrta)

 

 

Pobudo za pričetek postopka izdelave sprememb podrobnega načrta je podala Občina Kidričevo.

 

 

Enota urejanja prostora P15-P1 Gramoznica Pleterje, ki jo obravnava sprememba podrobnega  načrta, je opredeljena v srednjeročnem družbenem planu za območje Občine Kidričevo  (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 28/90-UPB, 32/90-p, 25/91, 12/93, 16/94, Uradni list RS, 49/97, 67/03-p, 83/04, 46/05-p, 73/05, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/09, 21/09-p; v nadaljnjem besedilu: plan).

 

 

V veljavnem planu sta zemljiški parceli številka 388/1 in 386/2, obe k.o. Pleterje, namenjeni gramoznici (območje pridobivanja mineralnih surovin). V območju gramoznice tako poteka oziroma je potekalo površinsko pridobivanje gramoza po plasteh do končne kote. Kot določajo veljavni načrti, se po končanem izkoriščanju območje uredi v gozdno jezerski habitat.

 

 

Za območje P15-P1 je sprejet lokacijski načrt; odlok o njegovem sprejemu je objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 21/06.

 

 

Za območje Občine Kidričevo tudi poteka postopek priprave in sprejema občinskega prostorskega načrta (OPN Kidričevo).

 

 

Predvidoma se obstoječa namenska raba na območju nove enote urejanja prostora OPN Kidričevo (s predvideno oznako PL57 Pleterje - izkoriščanje mineralnih surovin) s  predlagano ureditvijo dela obstoječe gramoznice v območje za vodne športe ne bo spremenila.

 

 

Na območju PL57 bi tako bile - po končani eksploataciji mineralnih surovin - možne športne dejavnosti na vodnih površinah z ureditvijo ustrezne infrastrukture (vodna električna vlečnica, veslaške proge, postavitev premičnih objektov in ustrezno urejeno parkirišče). Dovoljena naj bi bila postavitev le premičnih objektov.

 

 

Podrobnejšo ureditev območja bodo natančneje in z možnostmi dovoljenih odstopanj določile spremembe podrobnega načrta.

 

 

Zaradi racionalizacije postopka je postopek za pripravo sprememb podrobnega načrta voden sočasno s postopkom sprejemanja OPN Kidričevo.

 

 

3.

 

 

(območje sprememb prostorskega načrta)

 

 

Območje sprememb podrobnega načrta P15-P1 Gramoznica Pleterje obsega površino cca 23,09 ha (območji A in B skupaj).

 

 

Spremembe podrobnega načrta P15-P1 Gramoznica Pleterje obsegajo severni del (območje A) oziroma severovzhodni del (območje B) zemljišč s parcelnima številkama 388/1 in 386/2, obe k.o. Pleterje. Območje sprememb leži vzporedno z regionalno cesto R2-711 Fram-Rače-Hajdina, na njeni južni strani in v dolžini cca 1.000 m.

 

 

Na območju ni zavarovanih in varovanih območij kulturne dediščine.

 

 

Območje sprememb podrobnega načrta se po Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Uradni list RS, št. 59/07, 32/11), nahaja v notranjem širšem vodovarstvenem območju (VVO III).

 

 

Ekološko pomembno območje (EPO) je območje habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Obravnavano območje se nahaja znotraj ekološko pomembnega območja EPO - Dravsko polje (št. 42.500) in deloma znotraj območja naravne vrednote lokalnega pomena (NVLP) Pleterje - Gramoznica (št. 7423).

 

 

Spremembe podrobnega načrta lahko predvidijo tudi izgradnjo potrebne javne gospodarske infrastrukture izven območja obdelave. Območje prestavitev, novogradenj oziroma rekonstrukcij javne gospodarske infrastrukture sme obsegati tiste površine oziroma zemljišča izven območja sprememb podrobnega načrta, ki so minimalno zahtevana za potrebne navezave. Morebitni posegi izven območja pa niso predmet teh sprememb podrobnega načrta in se v celoti rešujejo separatno (morda na podlagi prostorskih ureditvenih pogojev).

 

 

4.

 

 

(etapna izvedba podrobnega načrta)

 

 

Investitorji predvidevajo izdelavo sprememb podrobnega načrta v eni etapi. Območje podrobnega načrta se v fazi izdelave lahko tudi delno spremeni.

 

 

5.

 

 

(način pridobitve strokovnih rešitev)

 

 

Načrtovalec pridobi geodetski načrt območja urejanja, ki je izdelan skladno s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04 in 33/07-ZPNačrt).

 

 

Pri pripravi osnutka se upoštevajo prikaz stanja prostora, občinski prostorski načrt, izražene investicijske namere ter tudi morebitne že pridobljene predhodne smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora. Izdelovalec sprememb podrobnega načrta sme uporabiti morebitno obstoječo dokumentacijo oziroma mora zagotoviti izdelavo strokovnih podlag, na katerih bodo temeljile uporabljene rešitve. Potrebne strokovne podlage in strokovno rešitev izdela načrtovalec z upoštevanjem veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave podrobnega načrta.

 

 

Spremembe podrobnega načrta se izdelajo tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v geoinformacijski sistem (GIS) Občine Kidričevo.

 

 

6.

 

 

(roki za pripravo sprememb podrobnega načrta in njegovih posameznih faz)

 

 

Sklep o začetku priprave sprememb podrobnega načrta:

 

 

september 2012.

 

 

Objava sklepa v Uradnem glasilu slovenskih občin in v svetovnem spletu:

 

 

september 2012 

 

 

Priprava osnutka sprememb podrobnega načrta:

 

 

30 dni po objavi tega sklepa.

 

 

Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic in obvestila Ministrstva za kmetijstvo in okolje, ali je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje: 

 

 

30 dni od prejema poziva.

 

 

Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnjenega osnutka sprememb podrobnega načrta:

 

 

15 dni po prejetju smernic nosilcev urejanja prostora.

 

 

(Če je za spremembe podrobnega načrta potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO), se za dopolnjen osnutek zagotovi okoljsko poročilo in se ga, skupaj z dopolnjenim osnutkom, pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja).

 

 

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka podrobnega načrta, objavljeno na krajevno običajni način in po svetovnem spletu:

 

 

najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve.

 

 

(Če je za spremembe podrobnega načrta potrebno izvesti CPVO, se javnost seznani sočasno in na enak način tudi z okoljskim poročilom).

 

 

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb podrobnega načrta:

 

 

30 dni.

 

 

(V času javne razgrnitve se izvede javna razprava o dopolnjenem osnutku. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko dajo pisne pripombe in predloge v času trajanja javne razgrnitve. Rok za dajanje pripomb poteče s potekom javne razgrnitve.)

 

 

Priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve:

 

 

7 dni po zaključku javne razgrnitve.

 

 

Prva obravnava in sprejem dopolnjenega osnutka sprememb podrobnega načrta na občinskem svetu ter obravnava in sprejem stališč do pripomb in predlogov:

 

 

do 30 dni po zaključku javne razgrnitve.

 

 

Objava stališča, zavzetega do pripomb in predlogov, na krajevno običajni način in po svetovnem spletu, ter pisna seznanitev lastnikov zemljišč glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve:

 

 

7 dni po sprejemu stališč na občinskem svetu.

 

 

Priprava predloga podrobnega načrta (dopolnitev s sprejetimi stališči občinskega sveta):

 

 

7 dni po prejemu stališč.

 

 

Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu sprememb podrobnega načrta:

 

 

30 dni od prejema poziva.

 

 

(Če je za podrobni načrt potrebno izvesti CPVO, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti izvedbe sprememb podrobnega načrta skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.)

 

 

Priprava usklajenega predloga sprememb podrobnega načrta:

 

 

7 dni po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora.

 

 

(Če mnenj ne predložijo, pripravljalec nadaljuje s pripravo sprememb podrobnega načrta.)

 

 

Druga obravnava in sprejem usklajenega predloga podrobnega načrta na občinskem svetu:

 

 

do 30 dni po pripravljenem usklajenem predlogu.

 

 

Objava odloka na spletnih straneh Občine Kidričevo in v Uradnem glasilu slovenskih občin:

 

 

v prvi naslednji številki, ki izide po preteku petnajstdnevnega roka, ki ga določajo predpisi o lokalni samoupravi. 

 

 

Priprava končnega elaborata, ki ga načrtovalec v treh izvodih preda Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju (število izvodov za investitorje določa pogodba):

 

 

15 dni po objavi odloka.

 

 

Roki se lahko tudi spremenijo.

 

 

Izdelovalec sprememb podrobnega načrta mora predati pripravljalcu, to je Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju, tri kompletirane izvode sprejetega prostorskega akta. Po en izvod sprejetih sprememb podrobnega načrta bo predan Upravni enoti Ptuj in pristojnim inšpekcijskim službam, en izvod pa bo hranjen na Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju, kjer bo akt na vpogled dostopen javnosti. Obenem je potrebno celotne spremembe podrobnega načrta s prilogami predati pripravljavcu v digitalni obliki na zgoščenki v dogovorjenem formatu.

 

 

7.

 

 

(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi)

 

 

Nosilci urejanja prostora:

 

 

1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor (za področje voda);

 

 

2. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, Maribor (za področje varstva narave);

 

 

3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom);

 

 

4. Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor (za področje oskrbe z električno energijo); 

 

 

5. Zavod za gozdove RS, Območna enota Maribor, Tyrševa ulica 15, 2000 Maribor (za področje rabe in ohranjanja potencialov gozdnega prostora ter za lovstvo);

 

 

6. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana (za področje upravljanja z državnimi cestami);

 

 

6.a Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Sektor za upravljanje cest, Območje Ptuj, Trstenjakova ulica 5/a, 2250 Ptuj (za področje upravljanja z državnimi cestami) (v vednost - zaradi predhodne seznanitve s predvidenimi spremembami podrobnega načrta);

 

 

7. Komunalno podjetje Ptuj, Puhova cesta 10, 2250 Ptuj (za področji oskrba z vodo in odvajanje odplak);

 

 

8. Občina Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo (za področje prometa, za občinske ceste);

 

 

9. druge gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave sprememb podrobnega načrta.

 

 

Drugi udeleženci:

 

 

10. RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (udeleženec na podlagi 4. odstavka 58. člena ZPNačrt - potrebnost izvedbe postopka CPVO).

 

 

8.

 

 

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave podrobnega načrta)

 

 

Finančna sredstva za pripravo, izdelavo ter stroške soglasij podrobnega načrta zagotovi investitor. V te namene sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje predpisane pogoje za prostorsko načrtovanje. Posamezne obveznosti se določijo z medsebojnim dogovorom.

 

 

9.

 

 

(objava sklepa)

 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin ter na spletnem naslovu Občine Kidričevo (www.kidricevo.si).

 

 

Številka 3505-3/2012

 

 

Datum   17.9.2012

 

 

 

Občina Kidričevo

 

Župan Anton LESKOVAR