New Page 2

 

Na podlagi 69. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS št. 49/95 in 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7198, Odločba US RS št. U-I­250/98) je Občinski svet Občine Vodice na svoji 6. redni seji, dne 23.6.2003 sprejel naslednji

 

 

SKLEP

 

 

o ukinitvi javnega dobra

 

 

I.

 

 

Ukine se javno dobro na pare. št. 464/3 kultura: pot, v izmeri 206 m2, vpisano kot javno dobro v splošni rabi k.o. Šinkov Turn.

 

 

II.

 

 

Lastninska pravica na pare. št. 46413 - pot v izmeri 206 m2, se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Vodice.

 

 

III.

 

 

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Vodice in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Ljubljani.

 

 

Datum: 26.6.2003

 

 

Številka: 032-01-002/03-026

 

 

Župan Občine Vodice

 

 

Brane Podboršek