New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 60/2007-UPB2, 27/2008, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 56/02 – ZJU, 110/02 ZDT-B, 127/06 –ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/2010 in 11/2010) je Občinski svet Občine Destrnik na 17. redni seji, dne 13. 12. 2012, sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu

Občine Destrnik za leto 2012

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Destrnik za leto 2012 (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 3/2011) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Destrnik za leto 2012 (Uradni vestnik Občine Destrnik, 11/2011, 12/2011, 4/2012) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v eurih

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Rebalans 2012

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74+78)

2.335.767

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.049.186

70 DAVČNI PRIHODKI

1.799.531

700 Davki na dohodek in dobiček

1.658.941

703 Davki na premoženje

74.591

704 Domači davki na blago in storitev

65.999

706 Drugi davki

0

71 NEDAVČNI PRIHODKI

249.655

710 Udeležba na dobičku in dohodki

 

od premoženja

41.800

711 Takse in pristojbine

0

712 Globe in druge denarne kazni

1.600

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

0

714 Drugi nedavčni prihodki

206.255

72 KAPITALSKI PRIHODKI

20.115

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

20.000

721 Prihodki od prodaje zalog

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih

 

dolgoročnih sredstev

115

73 PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

259.694

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih

 

institucij

259.694

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

6.772

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

6.772

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2.385.386

40 TEKOČI ODHKODKI

820.413

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

136.280

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

24.740

402 Izdatki za blago in storitev

618.117

403 Plačilo domačih obresti

15.000

409 Rezerve

26.276

41 TEKOČI TRANSFERI

867.722

410 Subvencije

19.000

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

504.448

412 Transferi neprofitnim organizacijam

 

in ustanovam

44.365

413 Drugi tekoči domači transferi

299.909

414 Tekoči transferi v tujino

0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

689.251

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

689.251

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

8.000

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim

0

osebam, ki niso proračunski uporabniki

 

432 Investicijski transferi proračunskim

 

uporabnikom

8.000

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

-49.619

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

 

DELEŽEV (440+441+442+443)

0

44 DANA POSOJILA IN POVEĆANJE KAPITALSKIH

 

DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

 

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih

 

in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje

 

v svoji lasti

 

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50 ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

ODPLAČILO DOLGA (550)

40.400

55 ODPLAČILO DOLGA

40.400

550 Odplačilo domačega dolga

40.400

SPREMEMBA STANJA SREDSTVA NA RAČUNU

 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-90.019

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-40.400

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

49.619

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2011

 

9009 Splošni sklad za drugo

90.019

 

Posebni del rebalansa proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Destrnik.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Destrnik.

 

Štev.: 900-17/2012-17R-5/7

Destrnik, 13. 12. 2012

 

Župan Občine Destrnik:

Vladimir Vindiš