New Page 2

Št. 410-37/2013

Ob-2020/13

 

Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Ura­dni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4 in 110/11), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09, 3/13) in Odloka o proračunu občine Krško za leto 2012 (Uradni list RS, št. 107/12) objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško,

javni razpis

za sofinanciranje dogodkov v Občini Krško za leto 2013

I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz­pisa je finančna pomoč pri organizaciji dogodkov, ki jih organizirajo subjekti, ki delujejo na območju Občine Kr­ško. Dogodki se bodo izvajali v letu 2013.

III. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem raz­pisu

Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Krško,

– da sodelujejo z organi Občine Krško in jih obve­ščajo o svojih aktivnostih,

– s svojim delom posredno promovirajo ali poveču­jejo prepoznavnost Občine Krško,

– predmet financiranja je v javno korist.

IV. Višina razpoložljivih sredstev: predvidena višina sredstev namenjenih za sofinanciranje v letu 2013 je 22.000,00 €. Sredstva so zagotovljena na proračun­ski postavki 1133 – Stroški pokroviteljstev in prireditev. Sredstva se delijo na podlagi pridobljenih točk, ki jih komisija dodeli glede na merila, ki so sestavni del tega razpisa. Najvišji možen znesek pridobljenih finančnih sredstev je 850,00 €; v primeru izplačila fizični osebi je najvišji možen znesek 850,00 € bruto.

V. Rok za črpanje sredstev: rok za črpanje odo­brenih sredstev je 30. 11. 2013 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna oziroma do porabe raz­položljivih sredstev.

VI. Merila in pogoji za dodeljevanje sredstev

1. Posebni pogoji:

– vsebina prijavljenega programa je v skladu s predmetom razpisa,

– vlagatelji, ki so redno oziroma v celoti izpolnjevali svoje pogodbene obveznosti do Občine Krško.

2. Merila za izbor:

1. kakovost in prepoznavnost dogodka

12 točk

2. dogodek

10 točk

3. realno finančno ovrednotenje vloge

15 točk

4. dostopnost dogodka javnosti

12 točk

5. pri izvajanju dogodka sodelujejo tudi prostovoljci in je namenjen širši javnosti

18 točk

6. program ima izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja dogodka, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov/uporabnic in delež sredstev iz drugih virov

8 točk

7. pomembnost za občinski prostor

15 točk

8. inovativnost

10 točk.

V primerih, ko društvo pridobiva sredstva iz občin­skega proračuna, na podlagi sofinanciranja dejavnosti društev, omejitev poslovanja, ki se nanaša na 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ne velja le pod pogojem, da se občinski svetnik Občine Krško – funkcionar oziroma njegov družinski član (zakonec, otro­ci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti), ki je poslovodja (predse­dnik društva), član poslovodstva ali zakoniti zastopnik oziroma če je več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu društva, izloči iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka dodeljeva­nja sredstev v javnem razpisu.

VIII. Vsebina vloge

Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in zahtevane dokumentacije k vlogi. Prijavni obrazec vsebuje osnovne podatke o vlagatelju ter po­datke o vsebini in finančno ovrednotenje posameznih izvedenih programskih aktivnosti, ki so predmet razpisa.

Zahtevana dokumentacija k vlogi mora vsebovati:

1. naziv dogodka,

2. podatke o vlagatelju,

3. finančno konstrukcijo dogodka,

4. pregleden vsebinski program dela za leto 2013,

5. priloga: podpisana pogodba o sofinanciranju do­godkov v Občini Krško za leto 2013.

VIII. Rok za prijavo in način prijave

Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti na naslov: Občina Krško, Kabi­net župana, CKŽ 14, 8270 Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z ozna­ko: »Finančna vloga«.

IX. Obravnava vlog

1. Vloge morajo biti predložene do zadnjega dne v mesecu.

2. Vloge se bodo obravnavale peti delovni dan v mesecu za pretekli mesec.

3. Vloge bo odpirala in obravnavala ter pripravi­la predloge za dodelitev sredstev strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan (odpiranje prejetih vlog ne bo javno).

4. Vse prispele in popolne vloge bo strokovna ko­misija ocenjevala na podlagi meril, ki so sestavni del javnega razpisa.

5. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan sprejme odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev.

6. Upravičencu bodo sredstva nakazana po predlo­žitvi poročila in slikovnega gradiva o dogodku ter skla­dno z določili podpisane Pogodbe o sofinanciranju do­godkov v Občini Krško v letu 2012.

X. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki ob­veščeni o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi sredstev župan Občine Krško v roku 10 delovnih dni od odpiranja vlog s sklepom. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrnejo podpisane po­godbe se šteje, da so odstopili od zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev.

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva prejema sklepa, na župana Občine Krško. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Ob­čino Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.

XI. Informacije

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od dneva te objave do porabe sredstev, dvignejo v času uradnih ur v kabinetu župana Občine Krško in na spletni strani: www.krsko.si.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom po­sreduje Metka Resnik, tel. 07/49-81-201, e-mail: metka.resnik@krsko.si, v času uradnih ur.

Občina Krško