New Page 2

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98 in 36/00 in 127/06), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12) in 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/10) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 13. redni seji, dne 7. 12. 2012, sprejel

O D L O K

o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Cerklje

I. UVODNA DOLOČILA

1. člen

(1) S tem odlokom Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, (v nadaljevanju: ustanovitelj), ustanavlja javni zavod »Zavod za turizem Cerklje« (v nadaljevanju: zavod).

(2) Namen ustanovitve zavoda je doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja, ter promocija in spodbujanje razvoja turizma na območju Občine Cerklje na Gorenjskem.

II. NAZIV IN SEDEŽ ZAVODA

2. člen

(1) Ime zavoda: Zavod za turizem Cerklje.

(2) Sedež zavoda: Cerklje na Gorenjskem.

(3) Poslovni naslov zavoda: Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.

(4) Sestavni del imena sta tudi znak in grafična oblika imena, ki sta natančno opredeljena v statutu zavoda.

III. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA

V PRAVNEM PROMETU

3. člen

(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register, z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne more sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.

(2) Zavod je odgovoren za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.

(3) Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.

(4) Premoženje, s katerim zavod upravlja, je last ustanovitelja.

IV. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI

ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

USTANOVITELJA IN ZAVODA

4. člen

(1) Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanovitelj do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda.

(2) Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem ima v imenu ustanovitelja do zavoda naslednje pravice in obveznosti:

- odloča o njegovi ustanovitvi, spremembah določil, ki so predmet tega odloka, in o prenehanju delovanja zavoda,

- na predlog sveta zavoda daje soglasje k imenovanju direktorja zavoda,

- imenuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda,

(3) Župan ima v imenu ustanovitelja naslednje pravice in obveznosti:

- daje soglasje k statutu zavoda, ki ga je svet zavoda že sprejel v osnutku,

- daje soglasje k letnemu programu dela in finančnemu načrtu zavoda, ki ju je v osnutku že sprejel svet zavoda,

- na predlog sveta zavoda daje soglasje k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja zavoda,

- imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda v primeru iz tretjega odstavka 16. člena tega odloka in z njim sklene pogodbo o zaposlitvi,

- na predlog direktorja zavoda daje soglasje k notranji organizaciji in aktu o sistemizaciji,

- sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja zavodu opravljanje osnovne dejavnosti,

- določi objekte, s katerimi upravlja zavod ter pravice in obveznosti zavoda pri upravljanju s premoženjem v lasti ustanovitelja,

- opravlja druge zadeve, vezane na ustanoviteljstvo in opravljanje dejavnosti.

V. DEJAVNOST ZAVODA

5. člen

(1) Dejavnosti zavoda so:

- raziskovanje in analiziranje trga na področju turizma,

- oblikovanje celovite turistične ponudbe Občine Cerklje na Gorenjskem,

- koordiniranje subjektov na področju turizma in drugih subjektov ter vodenje registra turističnih aktivnosti,

- informacijska turistična dejavnost,

- spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja,

- načrtovanje, organiziranje in izvajanje marketinških in promocijskih dejavnosti (sejmi, borze, prireditve)

- priprava in izvedba projektov, ki prispevajo k obogatitvi turistične ponudbe,

- trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja (posredovanje turističnih storitev, prodaja aranžmajev in spominkov),

- vodenje, koordiniranje in izvajanje lokalne turistične vodniške službe,

- organizacija in izvedba prireditev,

- organizacija in izvedba predavanj, strokovnih in znanstvenih srečanj ter seminarjev,

- razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture,

- v sodelovanju z ustanoviteljem skrbi za razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom, otroških igrišč, tematskih in kolesarskih poti,

- v soglasju z ustanoviteljem skrbi za promocijo in trženje objektov s področja kulture in športa,

- ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turizma,

- upravljanje z nepremičninami in premičninami,

- opravljanje gostinskih storitev za lastne potrebe in potrebe udeležencev ter obiskovalcev,

- druge storitve, ki jih v turističnem območju nudijo turistom in prispevajo k razvoju turizma na območju občine.

(2) Zavod opravlja tudi druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti.

6. člen

(1) Za izvajanje dejavnosti iz prejšnjega člena opravlja zavod naloge, ki po standardni klasifikaciji dejavnosti sodijo v naslednje šifre kategorij in deskriptorjev:

18.110 Tiskanje časopisov;

18.120 Drugo tiskanje;

18.130 Priprava za tisk in objavo;

18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;

33.190 Popravila drugih naprav;

46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov;

46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;

47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah;

47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom;

47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic;

52.100 Skladiščenje;

52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu;

56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati;

56.104 Začasni gostinski obrati;

56.300 Strežba pijač;

58.110 Izdajanje knjig;

58.130 Izdajanje časopisov;

58.140 Izdajanje revij in druge periodike;

58.190 Drugo založništvo;

59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj;

59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj;

59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj;

59.140 Kinematografska dejavnost;

59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij;

63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti;

63.120 Obratovanje spletnih portalov;

63.990 Drugo informiranje;

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin;

68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi;

70.210 Dejavnost stikov z javnostjo;

70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje;

72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike;

73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij;

73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora;

73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja;

74.200 Fotografska dejavnost;

74.300 Prevajanje in tolmačenje;

74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti;

77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup;

77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup;

79.110 Dejavnost potovalnih agencij;

79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj;

79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti;

81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost;

81.210 Splošno čiščenje stavb;

81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje;

81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice;

82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti;

82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj;

82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje;

85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije;

85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti;

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;

85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje;

90.010 Umetniško uprizarjanje;

90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje;

90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve;

91.020 Dejavnost muzejev;

91.030 Varstvo kulturne dediščine;

92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah;

93.110 Obratovanje športnih objektov;

93.190 Druge športne dejavnosti;

93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov;

93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas;

94.120 Dejavnost strokovnih združenj;

94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij;

96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.

(2) Zavod lahko spremeni dejavnost le ob soglasju ustanovitelja.

VI. ORGANI ZAVODA

7. člen

(1) Organi zavoda so:

- svet zavoda,

- direktor,

- strokovni svet.

(2) Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih pristojnosti, sestavo, postopek izvolitve oziroma imenovanja ter način dela določa statut zavoda.

VII. SVET ZAVODA

8. člen

(1) Svet zavoda sestavlja pet članov, in sicer:

- trije predstavniki ustanovitelja,

- en predstavnik delavcev zavoda,

- en predstavnik zainteresirane javnosti.

(2) Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

(3) Predstavnika delavcev zavoda izvolijo zaposleni zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljen je kandidat, ki dobi večino glasov delavcev, ki so volili. V primeru, da dobita dva kandidata enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.

(4) Predstavnika zainteresirane javnosti imenuje Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na predlog odbora, pristojnega za turizem. Odbor pri predlaganju kandidata upošteva izkušnje s področja turistične dejavnosti.

(5) S statutom zavoda se lahko še podrobneje opredeli postopek imenovanja članov sveta zavoda.

(6) Svet zavoda je konstituiran na prvi seji in lahko opravlja svoje delo, ko so imenovani vsaj štirje člani sveta zavoda.

9. člen

(1) Delo sveta zavoda vodi predsednik sveta, ki ga izmed sebe izberejo člani sveta zavoda na prvi seji.

(2) Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in začne teči z dnem prve seje sveta zavoda. Člani sveta zavoda so po poteku mandata lahko ponovno imenovani.

(3) Član sveta zavoda je lahko razrešen pred iztekom mandata, za katerega je imenovan ali izvoljen, če:

– sam zahteva razrešitev oziroma odstopi,

– se neupravičeno ne udeleži dveh sej zaporedoma oziroma treh sej od štirih sklicanih,

– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,

– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,

– če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu zavoda,

– če postane poslovno nesposoben ali če umre.

(4) Člana sveta zavoda razreši tisti, ki ga je imenoval.

(5) V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.

10. člen

Svet zavoda ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom in drugimi akti, še naslednje naloge:

- po predhodnem soglasju ustanovitelja sprejme statut zavoda ter njegove spremembe,

- sprejema druge splošne akte zavoda,

- sprejema letni program dela in finančni načrt zavoda ter ju posreduje v soglasje ustanovitelju,

- spremlja izvrševanje letnega programa dela in finančnega načrta zavoda,

- nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,

- ocenjuje delo direktorja zavoda,

- sprejema letno poročilo in zaključni račun zavoda,

- imenuje (po pridobljenem soglasju ustanovitelja) in razrešuje direktorja zavoda,

- ustanovitelju lahko predlaga spremembo tega odloka,

- razpisuje volitve v svet zavoda oziroma imenuje v skladu z določbami statuta druge organe zavoda,

- po predhodnem soglasju Občinskega sveta ustanovitelja odloča o najemanju posojil,

- opravlja druge, z zakonom, tem odlokom ali statutom določene pristojnosti in naloge.

11. člen

(1) Svet zavoda veljavno sklepa, če je na seji navzočih večina njegovih članov. Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov.

(2) Podrobneje se način dela sveta zavoda določi s statutom oziroma s poslovnikom.

(3) O vprašanjih, ki niso urejena s statutom oziroma s poslovnikom, odloča predsednik svet zavoda.

VIII. DIREKTOR

12. člen

(1) Direktor je poslovodni organ zavoda.

(2) Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod v okviru dejavnosti, za katero je zavod registriran, ter odgovarja za zakonitost, gospodarnost in strokovnost dela zavoda.

(3) Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda in ustanovitelju.

13. člen

(1) Za direktorja je lahko imenovan tisti, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

- ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem oziroma II. stopnjo po bolonjskem programu,

- ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju turizma,

- ima organizacijske sposobnosti, kar dokazuje s svojim preteklim delom,

- izkazuje znanje dveh svetovnih jezikov, od tega enega na višji ravni,

- izkazuje znanje uporabe informacijskih tehnologij,

- izpolnjuje ostale pogoje v skladu z zakonom,

- predloži program dela za mandatno obdobje in vizijo razvoja turizma v Občini Cerklje na Gorenjskem.

(2) Direktor zavoda mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo predpisi, ki veljajo za delavce v javni upravi.

(3) Direktorja imenuje svet zavoda z večino glasov vseh članov na podlagi javnega razpisa. Svet zavoda mora pred imenovanjem direktorja pridobiti soglasje ustanovitelja.

(4) Na podlagi akta o imenovanju direktorja podpiše z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.

(5) Postopek javnega razpisa, pogoji, način imenovanja in razrešitve direktorja, se natančneje določijo s statutom zavoda. S statutom zavoda se lahko določijo tudi drugi in podrobnejši pogoji za imenovanje direktorja zavoda.

(6) Naloge, pooblastila in odgovornost direktorja podrobneje določa statut zavoda.

14. člen

Mandat direktorja traja štiri leta. Direktor je lahko ponovno imenovan.

15. člen

Svet zavoda lahko razreši direktorja pred iztekom mandata:

- če direktor sam zahteva razrešitev,

- če nastopi kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,

- če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda,

- če ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,

- na predlog ustanovitelja, če ne upošteva ukrepov in navodil ustanovitelja, priporočil nadzornega odbora ali priporočil, ki izvirajo iz izvedbe notranje revizije poslovanja,

- če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu ali ustanovitelju večjo škodo,

- če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,

- zaradi bistvenih sprememb dejavnosti, zaradi katere je bil zavod ustanovljen,

- zaradi prenosa ustanoviteljstva.

16. člen

(1) V primeru, da mandat direktorju predčasno preneha in se ne izpelje redni postopek imenovanja, imenuje svet zavoda vršilca dolžnosti direktorja, vendar največ za eno leto. Svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti tudi v primeru, da je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa se ni nihče prijavil oziroma nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izbran.

(2) Svet zavoda mora pred imenovanjem vršilca dolžnosti direktorja pridobiti soglasje ustanovitelja.

(3) Če v roku 30 dni po prenehanju mandata direktorja svet zavoda ne imenuje direktorja niti vršilca dolžnosti direktorja, imenuje vršilca dolžnosti direktorja ustanovitelj.

IX. STROKOVNI SVET

17. člen

(1) Za obravnavanje vprašanj in predlaganje rešitev s področja strokovnega in programskega dela ima zavod strokovni svet.

(2) Strokovni svet šteje najmanj tri in največ pet članov.

(3) Strokovni svet je kolegijski organ, ki ga sestavljajo strokovnjaki s področja dela zavoda. Strokovni svet imenuje svet zavoda na predlog direktorja. Direktor mora predlagati v strokovni svet posameznike, ki imajo na področju dela zavoda ugled in izkušnje, od predlaganih članov morata biti najmanj dva, ki se ukvarjata s turizmom na območju občine ustanoviteljice.

(4) Članstvo v strokovnem svetu ni združljivo s članstvom v svetu zavoda ter funkcijo direktorja zavoda.

18. člen

(1) Naloge strokovnega sveta so:

- obravnavanje vprašanj s področja strokovnega dela zavoda;

- določanje strokovnih podlag za programe dela in razvoja zavoda;

- dajanja mnenj, predlogov, pobud in usmeritev glede organizacije dela, pogojev za razvoj dejavnosti svetu zavoda in direktorju zavoda.

(2) Način dela, način imenovanja in trajanje mandata članov strokovnega sveta se natančneje določijo s statutom zavoda.

X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

19. člen

(1) Zavod ima statut, ki ga po predhodnem soglasju ustanovitelja sprejme svet zavoda.

(2) S statutom se ureja organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti, način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom.

(3) Zavod ima tudi druge splošne akte, s katerimi ureja vprašanja, pomembna za delo in poslovanje, v skladu s tem odlokom, statutom in zakonom.

(4) Druge splošne akte sprejema direktor zavoda samostojno, če ta odlok ali statut za posamične splošne akte ne določata drugače.

XI. SREDSTVA IN PREMOŽENJE ZAVODA

20. člen

Sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda zagotovi ustanovitelj.

21. člen

Ob prenehanju zavoda se premoženje zavoda v vseh primerih prenese na ustanovitelja ali na drugo pravno osebo po odločitvi ustanovitelja.

22. člen

Zavod pridobiva sredstva za svoje delo na osnovi letnega programa dela:

- z lastnimi prihodki (plačila za blago in storitve),

- s proračunskimi sredstvi ustanovitelja,

- s sredstvi proračuna Republike Slovenije,

- s sredstvi iz naslova javnih razpisov pristojnih ministrstev in drugih

razpisov,

- z darili, volili in dotacijami,

- z drugimi viri.

23. člen

(1) Zavod samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari s povračilom za storitve, ki jih opravlja, ter z drugimi lastnimi prihodki.

(2) Zavod ločeno izkazuje prihodke in odhodke iz javnih virov, iz tržne dejavnosti in iz drugih virov.

(3) Zavod lahko opravlja posamezne naloge v obliki dodatnih programov in projektov. Pri tem lahko pridobiva sredstva za izvajanje takih programov in projektov od zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb.

24. člen

(1) Ustanovitelj zagotavlja sredstva v skladu s potrjenim letnim programom dela in finančnim načrtom, ki je usklajen z vsakokrat veljavnim proračunom občine.

(2) Ustanovitelj ima pravico do neposrednega vpogleda v vse finančne in računovodske listine ter pravico do pridobitve vseh podatkov o finančnem poslovanju zavoda.

25. člen

(1) Za urejanje delovnih razmerij delavcev v zavoda se upoštevajo veljavni predpisi in kolektivna pogodba, ki velja za javni sektor.

(2) Pri ugotavljanju potrebnega obsega sredstev za plače zaposlenih se upošteva število zaposlenih, ki jih je na osnovi sistemizacije odobril ustanovitelj.

XII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD

ODHODKI IN NAČIN POKRIVANJA PRIMANJKLJAJA

26. člen

(1) Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja le za opravljanje in razvoj svojih dejavnosti, v skladu z letnim programom.

(2) O načinu pokrivanja primanjkljaja oziroma zagotovitve manjkajočih sredstev odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda.

XIII. STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE ZAVODA

27. člen

Zavod je ustanovljen za nedoločen čas.

28. člen

Delovanje zavoda se lahko širi tudi na druge zainteresirane občine, pri čemer morata podati soglasje tako občinski svet občine ustanoviteljice kot tudi občinski svet zainteresirane občine.

29. člen

Zavod preneha delovati iz razlogov, določenih v zakonu, ali na podlagi sprejetega akta ustanovitelja.

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

30. člen

(1) Z vpisom v sodni register zavod pridobi pravno in poslovno sposobnost.

(2) Za vpis zavoda v sodni register je pooblaščen vršilec dolžnosti direktorja, ki pod nadzorom ustanovitelja opravi tudi priprave za začetek dela zavoda.

(3) Vpis zavoda v sodni register mora biti priglašen najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.

31. člen

(1) Svet zavoda se konstituira najkasneje v enem letu po vpisu zavoda v sodni register.

32. člen

(1) Za vršilca dolžnosti direktorja, ki je pooblaščen, da pod nadzorstvom ustanovitelja opravi pričetek za začetek dela v zavodu, se imenuje dr. Andreja Eržen, s stalnim prebivališčem Medvedova 5a, 1240 Kamnik.

(2) Za sklenitev pogodbe o zaposlitvi z vršilcem dolžnosti direktorja ter odločanje o drugih pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja v skladu s predpisi, je pooblaščen župan, kot predstavnik ustanovitelja. To pooblastilo velja do konstituiranja sveta zavoda.

33. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

Številka: 032-06/2010-85

Cerklje na Gorenjskem, dne 7. 12. 2012

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

ŽUPAN

Franc ČEBULJ, l.r.