New Page 2

Ob-35167/06

Na podlagi 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) objavlja Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško

javni razpis

za sofinanciranje programov na področjih:

A) socialnega varstva

B) zdravstvenega varstva, ki jih bosta v letu 2007 sofinancirali Občina Krško in Občina Kostanjevica na Krki

1. Neposredni proračunski uporabnik:

Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, ki izvaja postopek javnega razpisa tudi za s 1. 1. 2007 novo ustanovljeno Občino Kostanjevica na Krki.

2. Predmet javnega razpisa so: programi nevladnih ali nepridobitnih in/ali neprofitnih organizacij ter zavodov, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva. Predmet javnega razpisa je:

Pod A 1:

– programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva,

– programi za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov ter invalidnih otrok,

– organiziranje prostovoljnega dela z mladimi in preventivni program za delo z mladimi,

– programi za pospeševanje socialne vključenosti posameznih družbenih skupin zaradi revščine,

– programi za nenasilno vedenje za storilce nasilnih dejanj in žrtve nasilja v družini,

– programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju,

– programi pomoči urejanja in reševanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem alkohola in prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti.

Pod A 2:

Programi društev upokojencev, ki imajo sedež v Občini Krško oziroma v Občini Kostanjevica na Krki:

– programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starostnikov,

– programi pozornosti do starejših ob novem letu in jubilantov,

– drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi analiz in izraženih socialnih težav.

Pod B 1:

– programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva,

– programi za zdravstveno rehabilitacijo invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,

– programi za promocijo zdravja v občini,

– programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav način življenja,

– programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev.

Pod B 2:

Programi za krepitev zdravja:

– zdravstveno letovanje otrok in mladostnikov z zdravstvenimi in socialnimi indikacijami,

– zdravstveno terapevtska kolonija za otroke s cerebralno paralizo,

– promocija zdravja za romsko populacijo v občini.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis

Na razpis se lahko prijavijo nevladne ali nepridobitne in/ali neprofitne organizacije, društva ter zavodi ustanovljeni za delovanje na območju Občine Krško oziroma Kostanjevica na Krki, ki prijavijo program, ki je predmet razpisa za A in B področje. Na razpis se lahko prijavijo:

– javni socialno varstveni in javni zdravstveni zavodi, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejavnosti razpisanih programov,

– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Krško oziroma Kostanjevica na Krki, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom,

– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih reševali socialne in zdravstvene probleme svojih članov – občanov Občine Krško oziroma občanov Občine Kostanjevica na Krki,

– invalidske in humanitarne organizacije kot prostovoljne neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne in zdravstvene programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,

– druga društva in zavodi, ki izvajajo programe na področju sociale in zdravstva za uporabnike z območja Občine Krško ali Občine Kostanjevica na Krki, ob pogojih, da:

a) imajo sedež v občini in delujejo na območju Občine Krško oziroma Občine Kostanjevica na Krki za občane Občine Krško oziroma Občine Kostanjevica na Krki, razen invalidskih in dobrodelnih organizacij, ki so zasnovane tako, da združujejo člane na področju regije (v tem primeru se upošteva število članov iz Občine Krško oziroma Občine Kostanjevica na Krki),

b) so registrirani in delujejo najmanj eno leto na področju socialno varstvenih oziroma zdravstvenih dejavnosti,

c) imajo urejeno evidenco članstva,

d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov,

e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem področju,

f) v svojih aktih imajo jasno opredeljeno delovanje na področju, na katerega se prijavljajo v okviru socialnega razpisa,

g) prijavljajo program ali projekt, ki je predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, volontersko delo,...).

Na programski sklop A 2: Programi društev upokojencev, ki imajo sedež v Občini Krško oziroma v Občini Kostanjevica na Krki se lahko prijavijo le:

– društva upokojencev, ki imajo sedež v Občini Krško oziroma v Občini Kostanjevica na Krki.

Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu A ali B prijavijo največ pet različnih programov naenkrat, ki pa jih lahko strokovna komisija združi, če meni, da je to smotrno.

Prijavitelji morajo prijaviti ločeno programe za Občino Krško in za Občino Kostanjevica na Krki.

4. Orientacijska vrednost razpisa

Orientacijska vrednost razpisa za obe področji in obe občini za leto 2007 je 22,200.000 SIT, in sicer:

– za področje A 14.000 SIT od tega za programe društev upokojencev 500.000 SIT,

– za področje B 8,200.000 SIT od tega za programe za krepitev zdravja 1,600.000 SIT.

5. Merila za izbor programov:

– kvaliteta in realnost predloženega programa,

– možnost sodelovanja uporabnikov (udeležencev, članov) in prostovoljcev v programu,

– reference prijavitelja,

– finančna konstrukcija programa.

6. Posredovanje potrebne dokumentacije:

– izpolnjena prijava na razpis, obrazec 2007 z vsemi zahtevanimi podatki – za vsak prijavljen program posebej,

– odločba oziroma sklep o registraciji (od upravne enote za društva oziroma od sodišča za ustanove in zavode), ki so registrirani za opravljanje socialno varstvenih storitev

– namesto odločbe ali sklepa o registraciji se lahko predloži odločba o statusu društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega ali zdravstvenega varstva,

– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.

7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2007 morajo biti porabljena v letu 2007.

8. Rok za predložitev prijav in način predložitve Prijave morajo prispeti najpozneje do 15. 1. 2007 do 12. ure na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško. Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu razpisne dokumentacije naročnika (Občine Krško).

Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – ponudbe na razpis«, s pripisom »za področje A« oziroma »za področje B, odvisno od tega za katero razpisno področje ponudnik oddaja ponudbo.

9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev

Odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila dne 18. 1. 2007 ob 12. uri v sejni sobi D Občine Krško. Odpiranje prijav bo javno. Odpiranju prijav lahko prisostvujejo zastopniki prijaviteljev oziroma njihovi pooblaščenci, ki se morajo izkazati s pisnim pooblastilom.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija prijavitelja v 8 dneh od odpiranja pozvala, da dopolni vlogo. V primeru, da je prijavitelji v roku ne bodo dopolnili, bo vloga zavržena.

10. Izid razpisa

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 15 dneh po uveljavitvi proračunov Občine Krško oziroma Občine Kostanjevica na Krki za leto 2007. Na podlagi ocene vlog, komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, na podlagi katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev, zoper katerega je možna pritožba županu občine.

Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov po sprejemu in uveljavitvi proračuna za leto 2007 in v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.

11. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo podrobnejše informacije

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.

Dodatne informacije posreduje Milan Masnec, tel. 07/498-12-03, e-mail: milan.masnec@krsko.si, v času uradnih dni od 8. do 10. ure.

Občina Krško