Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) je Občinski svet občine Radenci na seji dne 23. 6. 1995 sprejel
 
O D L O K
o proračunu Občine Radenci za leto 1995
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE
 
 
1. člen
 
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna občine Radenci za leto 1995 (v nadaljnjem besedilu: proračun), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.
 
2. člen
 
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov.
 
 
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem in načrtovanimi odhodki.
 
3. člen
 
Proračunski prihodki za leto 1995 se določijo v višini 285,964.000 SIT in se razporedijo za:
 
 
 
– tekoče obveznosti                              203,064.000 SIT
– investicijske obveznosti                        82,900.000 SIT
 
 

Proračunski prihodki za leto 1995 se določijo v višini 310,929.000 SIT in se razporedijo za:

 
  – tekoče obveznosti                              225,205.000 SIT
– investicijske obveznosti                        85,724.000 SIT
 
 

V skladu s priloženim rebalansom prihodkov in odhodkov ter predlogom delitve sredstev za šport ter predlogom razdelitve sredstev za kulturo.

 
4. člen
 
Uporabniki sredstev občinskega proračuna smejo uporabljati ta sredstva le za namene, ki so določeni v bilanci odhodkov tega proračuna.
 
5. člen
 
Sredstva za delovanje uporabnikov se zagotavljajo za:
 
 
– sredstva za plače,
 
 
– sredstva za druge osebne prejemke,
 
 
– sredstva za prispevke delodajalca,
 
 
– sredstva za materialne stroške,
 
 
– sredstva za amortizacijo,
 
 
– sredstva za druge odhodke.
 
6. člen
 
Sredstva občinskega proračuna se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije med vse uporabnike proračuna, vendar v odvisnoti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
 
7. člen
 
Uporabniki občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti, do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v občinskem proračunu.
 
 
Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegla za ta namen določena proračunska sredstva.
 
8. člen
 
Uporabniki proračuna so dolžni pristojnemu organu predložiti predračune in finančne načrte za leto 1995 ter zaključne račune za leto 1994 do 30. aprila 1995.
 
9. člen
 
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor.
 
10. člen
 
Od prihodkov proračuna za leto 1995 izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se izloči 0,5% v rezervo Občine Radenci.
 
11. člen
 
Sredstva rezerve se uporabljajo:
 
 
1. Za odhodke, nastale kot posledica naravnih in drugih nesreč, kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci;
 
 
2. Za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno;
 
 
3. Za kritje proračunskega primanjkljaja.
 
 
Sredstva za namene iz 1. in 3. točke se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sredstva iz 2. točke morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
 
 
O uporabi sredstev za namene iz 1. in 3. točke tega člena odloča občinski svet za namene po 2. točki pa župan.
 
12. člen
 
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo.
 
 
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
 
 
– za nepredvidene naloge za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
 
 
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
 
 
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo pri uporabnikih na postavko na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
 
 
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
 
13. člen
 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
 
14. člen
 
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo:
 
 
1. sredstva rezerve občine
 
 
2. najame posojilo do 3% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
 
 
O najetju posojila po 2. točki tega člena odloča župan.
 
15. člen
 
Javno podjetje ali javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet.
 
16. člen
 
O dajanju poroštev določenih v 19. členu zakona o financiranju občin odloča občinski svet.
 
17. člen
 
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijsko vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun, dokler ne bo sprejet ustrezen zakon.
 
18. člen
 
Pristojni občinski upravni organ lahko opravlja nadzor nad materialnim, finančnin in računovodskim poslovanjem porabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporabniki proračuna pa so dolžni predložiti vse zahtevane podatke potrebne za analizo porabe sredstev.
 
19. člen
 
Sredstva za amortizacijo se zagotavljajo uporabnikom le za amortizacijo premičnin (ali v skladu s proračunskimi možnostmi).
 
20. člen
 
S prostimi denarnimi sredstvi na računu proračuna upravlja župan. Prosta denarna sredstva morajo biti naložena tako, da so na razpolago, če se pokaže potreba. Prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi se vplačujejo v proračun.
 
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
 
 
21. člen
 
Prihodki in odhodki vodeni na ločenem računu v obodbju začasnega financiranja v letu 1995 so sestavni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna leta 1995.
 
22. člen
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.
 
 

Radenci, dne 23. junija 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci
Jože Flegar, dipl. ek., l. r.

 

 
 
 
 
                 Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine
                                Radenci za leto 1995

PRIHODKI
--------------------------------------------------------------------------------
I.      PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO PORABO (A+B+C)                      245,200.000
A.      PRIHODKI, KI SE RAZPOREJAJO MED REP. IN OBČINO               110,649.000
1.      Dohodnina                                                    110,649.000
B.      PRIHODKI, KI PRIPADAJO OBČINI                                  7,763.000
2.      Davek na dediščine in darila                                     549.000
3.      Davek na dobitke od iger na srečo                                282.000
4.      Davek na promet nepremičnin                                      832.000
5.      Upravna taksa                                                  5,000.000
6.      Posebna taksa za uporabo igr. avtomatov                        1,100.000
C.      FINANČNA IZRAVNAVA                                           126,788.000
7.      Prenešena sredstva iz leta 1994 in naka-
        zana sredstva v letu 1995                                    126,788.000
--------------------------------------------------------------------------------
II.     PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE (D+E+F)                              31,206.757
D.      DAVKI IN DRUGE DAJATVE                                        20,570.757
8.      Davek od premoženja                                              100.757
9.      Nadomestilo za uporabo stavb. zemljišča                        6,700.000
10.     Krajevna taksa                                                 7,000.000
11.     Komunalna taksa                                                   10.000
12.     Traktorska taksa                                                 600.000
13.     Odškodn.zaradi sprem. namemb. kmet. zem.                         300.000
14.     Odškodnina in nad.za degr. in ones. okolja                       100.000
15.     Prihodki uprave                                                  100.000
16.     Prihodki določeni z drugimi akti
16.1.   Prihodki od obresti                                              900.000
16.2.   Vračilo kreditov od obrtnikov                                  3,900.000
16.3.   Drugi prihodki                                                   100.000
16.4.   Pristojbine od gozdnih cest                                      100.000
16.5.   Pristojb.za urejanje stavb.zeml.                                       -
16.6.   Požarna taksa                                                    660.000
16.7.   Odškodnina za izkop rudnin -
E.      PRIHODKI OD PREMOŽENJA                                        10,636.000
17.     Najemnina od stanovanj                                         2,480.000
18.     Najemnina za poslovne prostore-
19.     Prodaja premoženja                                             6,000.000
20.     Kupnine od prodanih stanovanj                                  2,156.000
21.     Prihodki od koncesij                                                   -
22.     Prihodki od kapitala                                                   -
F.      PRIHODKI IZ NASLOVA  SOFINANCIRANJ
23.     Prispevek KS za infrastrukturne objekte
24.     Prihodki iz naslova demografsko ogroženih
25.     Drugi prihodki
--------------------------------------------------------------------------------
III.    PRENOS PRIHODKOV IZ PRETEKLEGA LETA (G+H+I)                    9,557.243
G.      PRENOS PRIHODKOV IZ PRETEKLEGA LETA-PRORAČUN                   7,495.221
26.     Pokritje sprejetih obveznosti                                          -
27.     Prenos presežka iz preteklega leta                             7,495.221
H.      PRENOS PRIHODKOV IZ PRETEK-
        LEGA LETA -UPR. ORGAN                                          1,291.579
28.     Prenos presežka iz preteklega leta                             1,291.579
I.      PRENOS PRIHODKOV IZ PRETEK-
        LEGA LETA-DRUGI RAČUNI                                           770.443
29.     Solidarnostna sredstva                                           770.443
--------------------------------------------------------------------------------
VSI PRIHODKI SKUPAJ (I+II+III)                                       285,964.000
--------------------------------------------------------------------------------

FINANČNI NAČRT ODHODKOV PRORAČUNA
--------------------------------------------------------------------------------
A.      TEKOČI ODHODKI
--------------------------------------------------------------------------------
1.      PLAČE, PRISPEVKI IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI                     65,493.365
1.1.    Sof. str. zaposl., ki opravljajo dela za novo 
        nastale občine                                                 3,399.000
1.2.    Plače občinske uprave in organov                              14,000.000
1.3.    Plače izvajalskih organizacij                                 46,989.302
1.4.    Sof.javnih zavodov                                             1,105.063
--------------------------------------------------------------------------------
2.      MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI                                   49,790.557
2.0.    Sof.mat.str. za delavce, ki delajo za novo 
        nastale občine                                                 1,000.000            
2.1.    občinski upravi                                                5,000.000
2.2.    občinskem svetu in drugih organih                             12,150.000
2.3.    v izvajalskih organizacijah                                   28,071.773
2.4.    sofinanciranje javnih zavodov                                  3,568.784
--------------------------------------------------------------------------------
3.      SOCIALNI TRANSFERJI                                            5,676.010
3.1.    denarne pomoči                                                   800.000
3.2.    zavarovanje kot občan                                          3,844.010
3.3.    štipendije                                                       500.000
3.4.    subvencija k stanarini                                           532.000
--------------------------------------------------------------------------------
4.      SOFINANCIRANJE JAVNIMZAVODOM IN DRUŠTVOM                      11,774.694
4.1.    ZKO                                                            2,400.445
4.2.    knjižnica                                                      3,687.791
4.3.    ljudska univerza                                               1,832.643
4.4.    športna zveza                                                  3,122.815
4.5.    rdeči križ                                                       481.000
4.6.    društva                                                          250.000
--------------------------------------------------------------------------------
5.      PLAČILA STORITEV                                               5,392.000
5.1.    mrliško ogledna služba                                           100.000
5.2.    domska oskrba občanov                                          3,400.000
5.3.    prevozi šolskih otrok                                          1,800.000
5.4.    sofin.vzgoje v času bolniškega zdravlj.                           92.000
--------------------------------------------------------------------------------
6.      SUBVENCIJE IN TRANSFERJI                                      22,943.382
6.1.    za požarno varnost, dejavnost GD                               3,011.530
6.2.    za varstvo pred narav.in drug.nesreč.                          1,244.640
6.3.    za delovanje gasilske zveze                                      602.300
6.4.    za javno snago                                                12,001.912
6.5.    za zimsko službo                                               2,000.000
6.6.    za vzdrževanje lokalnih cest                                   3,883.000
--------------------------------------------------------------------------------
7.      SUBVENCIJE V GOSPODARSTVO                                      4,500.000
7.1.    v kmetijstvo                                                   4,500.000
--------------------------------------------------------------------------------
8.      KREDITIRANJE PODJETNIŠTVA                                      2,000.000
8.1.    kreditiranje podjetnikov                                       2,000.000
--------------------------------------------------------------------------------
9.      DRUGI ODHODKI                                                 33,992.719
9.1.    sredstva za delovanje KS                                      10,800.000
9.2.    javna razsvetljava                                             2,100.000
9.3.    javna dela                                                     2,561.000
9.4.    krajevna taksa                                                 7,000.000
9.5.    nakup zemljišč za pokopališča in                               3,000.000
        projekte
9.6.    nadomestilo za uporabo stavb.zemlj.                            6,700.000
9.7.    financiranje strank (občinski svet)                            1,200.000
9.8.    oo zb nov Gornja Radgona                                          81.719
9.9.    vzdrževanje grobov                                                50.000
9.10.   varnost v CP                                                     500.000
--------------------------------------------------------------------------------
10.     REZERVE                                                        1,501.273
10.1.   stalna proračunska rezerva                                     1,395.500
10.2.   tekoča proračunska rezerva                                       105.773
--------------------------------------------------------------------------------
B. INVESTICIJSKI ODHODKI 
--------------------------------------------------------------------------------
10.     INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI ODHODKI                          82,900.000
10.1.   javni zavodi                                                   9,700.000
10.2.   projekti                                                       2,000.000
10.3.   ceste                                                         39,200.000
10.4.   stanovanja in poslovni prostori                               25,000.000
10.5.   organi in uprava občine                                        7,000.000
--------------------------------------------------------------------------------
SKUPAJ ODHODKI                                                       285,964.000
--------------------------------------------------------------------------------