New Page 1

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB 1; Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odločba US) in 16. ter 100. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski svet Občine Veržej na seji dne 23. 4. 2009 sprejel

O D L O K

o zaključnem računu Občine Veržej za leto 2008

1. člen

S tem odlokom se sprejme zaključni račun Občine Veržej za leto 2008.

2. člen

Zaključni račun se določa v naslednjih zneskih:

+------+-------------------------------------------+-----------+

|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV              |      v EUR|

+------+-------------------------------------------+-----------+

|1.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           |  1.038.253|

+------+-------------------------------------------+-----------+

|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                    |    847.220|

+------+-------------------------------------------+-----------+

|70    |DAVČNI PRIHODKI                            |    784.484|

+------+-------------------------------------------+-----------+

|      |700 Davki na dohodek in dobiček            |    637.533|

+------+-------------------------------------------+-----------+

|      |703 Davki na premoženje                    |     65.988|

+------+-------------------------------------------+-----------+

|      |704 Domači davki na blago in storitve      |     80.963|

+------+-------------------------------------------+-----------+

|71    |NEDAVČNI PRIHODKI                          |     62.736|

+------+-------------------------------------------+-----------+

|      |710 Udeležba na dobičku in dohodki od      |     30.824|

|      |premoženja                                 |           |

+------+-------------------------------------------+-----------+

|      |711 Takse in pristojbine                   |        752|

+------+-------------------------------------------+-----------+

|      |712 Globe in druge denarne kazni           |        398|

+------+-------------------------------------------+-----------+

|      |714 Drugi nedavčni prihodki                |     30.762|

+------+-------------------------------------------+-----------+

|72    |KAPITALSKI PRIHODKI                        |        467|

+------+-------------------------------------------+-----------+

|      |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |        467|

+------+-------------------------------------------+-----------+

|74    |TRANSFERNI PRIHODKI                        |    190.566|

+------+-------------------------------------------+-----------+

|      |740 Transferni prihodki iz drugih          |     40.935|

|      |javnofinančnih institucij                  |           |

+------+-------------------------------------------+-----------+

|      |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|    149.631|

|      |iz sredstev proračuna Evropske unije       |           |

+------+-------------------------------------------+-----------+

|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               |  1.036.865|

+------+-------------------------------------------+-----------+

|40    |TEKOČI ODHODKI                             |    216.739|

+------+-------------------------------------------+-----------+

|      |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      |     85.514|

+------+-------------------------------------------+-----------+

|      |401 Prispevki delodajalcev za socialno     |     13.147|

|      |varnost                                    |           |

+------+-------------------------------------------+-----------+

|      |402 Izdatki za blago in storitve           |    110.178|

+------+-------------------------------------------+-----------+

|      |403 Plačila domačih obresti                |      6.615|

+------+-------------------------------------------+-----------+

|      |409 Rezerve                                |      1.285|

+------+-------------------------------------------+-----------+

|41    |TEKOČI TRANSFERI                           |    352.836|

+------+-------------------------------------------+-----------+

|      |410 Subvencije                             |      5.751|

+------+-------------------------------------------+-----------+

|      |411 Transferi posameznikom in              |    205.124|

|      |gospodinjstvom                             |           |

+------+-------------------------------------------+-----------+

|      |412 Transferi neprofitnih organizacijam in |     47.854|

|      |ustanovam                                  |           |

+------+-------------------------------------------+-----------+

|      |413 Drugi tekoči domači transferi          |     94.107|

+------+-------------------------------------------+-----------+

|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI                      |    407.275|

+------+-------------------------------------------+-----------+

|      |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     |    407.275|

+------+-------------------------------------------+-----------+

|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI                    |     60.015|

+------+-------------------------------------------+-----------+

|      |431 Investicijski transferi pravnim in     |     46.856|

|      |fizičnim osebam, ki niso proračunski       |           |

|      |uporabniki                                 |           |

+------+-------------------------------------------+-----------+

|      |432 Investicijski transferi proračunskim   |     13.159|

|      |uporabnikom                                |           |

+------+-------------------------------------------+-----------+

|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK                       |      1.387|

+------+-------------------------------------------+-----------+

|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB         |           |

+------+-------------------------------------------+-----------+

|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA   |           |

|      |KAPITALSKIH DELEŽEV                        |           |

+------+-------------------------------------------+-----------+

|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              |          0|

+------+-------------------------------------------+-----------+

|      |750 Prejeta vračila danih posojil in       |          0|

|      |prodaja kapitalskih deležev                |           |

+------+-------------------------------------------+-----------+

|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH     |      1.190|

|      |DELEŽEV                                    |           |

+------+-------------------------------------------+-----------+

|      |441 Povečanje kapitalskih deležev in       |      1.190|

|      |finančnih naložb                           |           |

+------+-------------------------------------------+-----------+

|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE   |     –1.190|

|      |KAPITALSKIH DELEŽEV                        |           |

+------+-------------------------------------------+-----------+

|C.    |RAČUN FINANCIRANJA                         |           |

+------+-------------------------------------------+-----------+

|VII.  |ZADOLŽEVANJE                               |          0|

+------+-------------------------------------------+-----------+

|50    |ZADOLŽEVANJE                               |          0|

+------+-------------------------------------------+-----------+

|      |500 Domače zadolževanje                    |          0|

+------+-------------------------------------------+-----------+

|VIII. |ODPLAČILA DOLGA                            |           |

+------+-------------------------------------------+-----------+

|55    |ODPLAČILA DOLGA                            |           |

+------+-------------------------------------------+-----------+

|      |550 Odplačila domačega dolga               |     20.726|

+------+-------------------------------------------+-----------+

|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU        |    –20.528|

+------+-------------------------------------------+-----------+

|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE                          |     –1.387|

+------+-------------------------------------------+-----------+

|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.   |     31.092|

|      |PRETEKLEGA LETA                            |           |

+------+-------------------------------------------+-----------+

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 900-125-III-skl

Veržej, dne 23. aprila 2009

 

Župan

Občine Veržej

Slavko Petovar l.r.