New Page 1

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na 26. redni seji dne 19. decembra 2017 sprejel

 

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Kobarid 

 

1. člen 

 

V Odloku o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 76/11, 42/14 in 49/15) se v prvem odstavku 19. člena peta alineja spremeni tako, da se pika spremeni v vejico in doda besedilo »ki ne sme biti krajši od 30 dni.«.

Dodata se nov drugi in tretji odstavek:

»Predlogi morajo biti podani na obrazcu predpisanem z razpisom in oddani v zaprti kuverti z napisom »NE ODPIRAJ – PREDLOG ZA OBČINSKE NAGRADE«. Predlagatelji jih lahko oddajo osebno na sedežu občine ali s priporočeno pošto na naslov Občine.

Pred iztekom roka za oddajo predlogov, Občinska uprava ne sme nikomur posredovati nikakršnih informacij o prispelih predlogih. Kuverte s predlogi se odpirajo na prvi seji Komisije za priznanja in nagrade po izteku roka za oddajo.«

 

2. člen 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-4/11

Kobarid, dne 19. decembra 2017

 

Župan 

Občine Kobarid 

Robert Kavčič l.r.