New Page 2

Na podlagi 48. člena odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 28/01) in 16. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cerkvenjak, je Občinski svet občine Cerkvenjak na 3. redni seji dne 13. 3. 2003 sprejel

P R A V I L N I K

o tarifnem sistemu za obračun odvajanja

in čiščenja odpadnih in padavinskih voda

v Občini Cerkvenjak

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se določajo elementi obračuna in osnovne tarifne postavke za obračun odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode iz sistemov lokalne gospodarske javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda.

2. člen

Tarifni sistem velja za vse uporabnike javne kanalizacije, ki so in za nove, ki bodo priključeni na sistem javne kanalizacije ali uporabljajo greznice.

3. člen

Vzdrževanje kanalizacijskega priključka od parcelne meje javne površine ali revizijskega jaška na javni površini do objekta uporabnika se zaračuna uporabniku.

II. ELEMENTI OBRAČUNA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE IN PADAVINSKE VODE

4. člen

(1) Elementi obračuna cene odvajanja odpadnih in padavinskih voda so:

1. Odvajanje odpadnih voda preko kanalizacijskega sistema, ki zajema tudi regulacijo pretokov in vzdrževanje kanalizacijskega priključka na javni površini ter se obračunava po količini porabljene vode v SIT/m3.

2. Odvoz in sprejem odpadnih voda iz greznic na Centralni čistilni napravi (CČN), ki se obračunava po dejanskih stroških.

(2) V ceni odvajanja odpadnih voda je upoštevano tudi odvajanje padavinskih voda. Delež padavinskih voda je 20% k skupni količini porabljenih oziroma odvedenih voda.

5. člen

Elementi obračuna cene čiščenja komunalne odpadne vode (KOV), padavinske vode in odpadne vode iz greznic, zajemajo stroške čiščenja odpadne vode na ČN, glede na volumen odpadnih voda:

K = a x V

K = cena čiščenja KOV v določenem časovnem obdobju, ki vključuje tudi ceno čiščenja padavinskih voda (SIT),

a = cena čiščenja odpadnih voda na CČN (SIT/m3),

V = volumen KOV, ki je enak količini porabljene vode v (m3).

Cena čiščenja odpadnih voda iz greznic se obračunava na enak način kot KOV.

6. člen

(1) Elementi obračuna cene čiščenja tehnološke odpadne vode (TOV) zajemajo stroške čiščenja TOV na ČN, glede na kvaliteto in volumen odpadnih voda:

T = a x F x V

T = cena čiščenja TOV v določenem časovnem obdobju, ki vključuje tudi ceno čiščenja padavinskih voda (SIT),

a = cena čiščenja odpadnih voda na CČN (SIT/m3),

F = faktor obremenitve TOV,

V = volumen TOV, ki je enak količini porabljene oziroma odvedene vode v (m3).

(2) Faktor obremenitve, ki predstavlja faktor volumna, komunalnega in dodatnega onesnaženja – F:

F = f1 + f2 + f3

f1 = faktor volumna TOV,

f2 = faktor komunalnega onesnaženja TOV,

f3 = faktor dodatnega onesnaženja TOV.

(3) Faktor volumna, ki se določa glede na volumen odvedene vode v kanalizacijo – f1:

f1                   V (m3/leto)

0                    ? 4.000

0,1                  > 4.000 do ? 10.000

0,15                 > 10.000 do ? 20.000

0,18                 > 20.000 do ? 50.000

0,20                 > 50.000 do ? 200.000

0,22                 > 200.000

(4) Faktor komunalnega onesnaževanja, ki je odvisen od vsebnosti KPK, celotnega dušika in celotnega fosforja – f2:

f2 0= 0,65 <<…>

KPK – kemijska potreba po kisiku (mg/l),

S N – celotni dušik (mg/l),

S P – celotni fosfor (mg/l).

(5) Faktor dodatnega onesnaženja, in sicer parametrov, ki presegajo mejnevrednosti za iztok v kanalizacijo iz predpisa za odpadne vode, ki velja za obravnavan vir odpadnih voda – f3:

<<…>

ci – izmerjena vrednost parametra “i”, ki presega mejno vrednost,

cMV, i – mejna vrednost parametra “i”,

z – število parametrov “j”, katerih vrednost presega mejno vrednost.

Parametri “i” so vsi tisti parametri odpadnih voda, ki so izraženi s koncentracijo (mg/l, ml/l, itd.), parametri “j” pa so vsi ostali parametri odpadnih voda (pH, temperatura, biološka razgradljivost, obarvanost, itd.).

(6) Zbirna formula za izračun stroškov čiščenja TOV:

T = axV*(f(1) + 0,65* <<…>

7. člen

(1) Za obračunsko obdobje se šteje obdobje enega koledarskega leta, in sicer od 1. junija dalje, ko na osnovi, do 31. marca za preteklo leto pridobljenih rezultatov obratovalnih monitoringov pravnih oseb,upravljavec do 1. junija pripravi obračun čiščenja TOV za posamezno pravno osebo.

(2) Če v obračunskih obdobjih ni mogoče odčitati vodomera zaradi okvare, se obračuna povprečna porabljena količina vode v preteklem obračunskem obdobju.

III. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA PRAVILNIKA

8. člen

Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika izvaja pristojni organ občinske uprave za gospodarske javne službe.

IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

9. člen

Do vzpostavitve evidence utrjenih površin, za katere se zagotavlja oskrba padavinske vode, se bo padavinska voda obračunavala v skladu z drugim odstavkom 4. člena tega pravilnika.

10. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35205-001/2002

Cerkvenjak, dne 13. marca 2003.

Župan

Občine Cerkvenjak

Jože Kraner l. r.