New Page 2

V skladu z 247. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in na podlagi 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 5. seji dne 29. 5. 2019 sprejel

 

S K L E P 

o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 2194/2 in 2194/3, obe k.o. 1788 Vino 

 

1. 

 

Na nepremičninah parcelni št. 2194/2 in 2194/3, obe k.o. 1788 Vino, se ukine status grajenega javnega dobra.

 

2. 

 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 478-0008/2019

Grosuplje, dne 29. maja 2019

 

Župan 

Občine Grosuplje 

dr. Peter Verlič