New Page 2

Občinski svet Občine Rečica ob Savinji je na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19), 41. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 50/14) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) na 14. redni seji dne 17. 12. 2020 sprejel

 

S K L E P 

o potrditvi cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja za čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Rečica ob Savinji 

 

1. člen 

 

Občinski svet potrjuje ceno izvajanja storitve obvezne javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Rečica ob Savinji, v višini 4,4589 EUR (brez DDV) mesečno za vodomer DN 20, ki naj začne veljati s potrditvijo na občinskih svetih občin Rečica ob Savinji, Mozirje in Nazarje.

 

2. člen 

 

Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Uporablja se od 1. 1. 2021 dalje.

 

Št. 007-0001/2020-18

Rečica ob Savinji, dne 17. decembra 2020

 

Županja 

Občine Rečica ob Savinji 

Ana Rebernik