New Page 2

 

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na 8. redni seji dne 14. 10. 1999 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembi odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 1999

 

 

1. člen

 

 

Spremeni se 2. člen odloka, ki glasi:

 

 

    »Proračun Občine Črnomelj za leto 1999 se določa v naslednjih zneskih:

 

 

----------------------------------------------------------

 

 

A)     Bilanca prihodkov in odhodkov:

 

 

I.     Skupaj prihodki                       1.451,339.920

 

 

II.    Skupaj odhodki                        1.408,977.720

 

 

III.   Proračunski presežek (I.-II.)            42,362.200

 

 

----------------------------------------------------------

 

 

B)     Račun finančnih terjatev in naložb:

 

 

IV.    Prejeta vrač. danih posojil

 

 

       in prodaja kapit. deležev                11,257.800

 

 

V.     Dana posojila

 

 

       in povečanje kapitalskih deležev          1,420.000

 

 

VI.    Prejeta minus dana posojila

 

 

       in sprem. kapit. deležev                  9,837.800

 

 

       (IV.–V.)

 

 

----------------------------------------------------------

 

 

C)     Račun financiranja:

 

 

VIII.  Zadolževanje proračuna                            –

 

 

IX.    Odplačilo dolga                          52,200.000

 

 

X.     Neto zadolževanje (VIII.–IX.)          – 52,200.000

 

 

XI.    Povečanje sredstev

 

 

       na računih (VII.–X.)                              –

 

 

----------------------------------------------------------

 

 

Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Črnomelj so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja. Odhodki in drugi izdatki proračuna so po uporabnikih izkazani v posebnem delu tega proračuna.«

 

 

2. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

Št. 403-02-1/99

 

 

Črnomelj, dne 14. oktobra 1999.

 

 

Župan

    Občine Črnomelj

    Andrej Fabjan l. r.