New Page 1

Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2 Uradni list RS, št. 61/17) in 29. člena Statuta Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/14, 3/18) je župan Občine Vodice dne 30.5.2019 sprejel

 

Sklep o pripravi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Re_11 Repnje (OPPN_Repnje-3)

 

1. člen

(splošno)

(1) S tem sklepom se prične postopek priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Re_11 (v nadaljevanju OPPN_Repnje-3).

 

(2) Potreba po izdelavi OPPN_Repnje-3 je podana v veljavnem OPN Občine Vodice.

 

(3) Ta OPPN se v prostorskem informacijskem sistemu vodi pod identifikacijsko številko: 1238.

 

2. člen

(območje in predmet načrtovanja)

(1) Območje načrtovanja zajema zemljiške parcele št. 63/3, 63/4, 183/1 (del), 184/3, 184/4, 184/5, 185/1 (del), 185/4 in 185/5; vse k.o. 1742 – Repnje, ki se nahajajo  v enoti urejanja prostora EUP z oznako Re_11 v naselju Repnje.

 

(2) V OPPN_Repnje-3 se skladno s 117. členom ZUreP-2  določijo prostorski izvedbeni pogoji za umestitev objektov in prostorskih ureditev za potrebe avtoprevozniške dejavnosti s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem. Na območju se predvidijo poslovno-skladiščno-garažne in pomožne stavbe s spremljajočimi parkirnimi in manipulativnimi površinami za potrebe avtoprevozniške dejavnosti.

 

3. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Za potrebe izdelave OPPN so bile pridobljene strokovne rešitve in sicer se je izdelala idejna zasnova prostorskih ureditev RE_11 zajeta v pobudi za začetek postopka OPPN, Locus d.o.o., štev. projekta 1691, december 2018. Vsebina projekta služi kot podlaga za izdelavo OPPN_Repnje-3.

 

(2) V primeru izkazane potrebe v postopku priprave OPPN_ Repnje-3 je potrebno pridobiti morebitne dodatne  strokovne rešitve.

 

4. člen

(vrsta postopka)

Priprava in sprejem OPPN bosta potekala po rednem postopku priprave OPPN, določenem v 119. členu Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2).

 

5. člen

(roki za pripravo prostorskega akta in njegovih posameznih faz )

 

(1) Okvirni roki za pripravo OPPN so:

Faza

Nosilec

rok

Sklep o pripravi OPPN;

Občina

maj 2019

objava v PIS in Uradnem glasilu

 

Preveritev skladnosti gradiva MOP – 7 dni

Objava sklepa – junij 2019

Priprava gradiva in pridobivanje konkretnih smernic ter mnenj o verjetnosti vplivov

pristojnih NUP ter odločitve MOP o izdelavi CPVO 

Občina, Načrtovalec

Priprava gradiva - 10 dni po potrditvi gradiva s strani občinske uprave

Preveritev skladnosti gradiva MOP – 7 dni

Pridobivanje mnenj o verjetnosti vplivov - 30 dni

Pridobivanje odločbe CPVO - 21 dni po pridobitvi smernic

Pridobivanje smernic – 30 dni

Priprava osnutka OPPN in okoljskega poročila*

Načrtovalec

30 dni po prejemu smernic in mnenj NUP iz predhodnega koraka

Priprava gradiva in pridobivanje mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora

Občina, Načrtovalec

10 dni po potrditvi osnutka s strani občinske uprave

Pridobivanje mnenj - 30 dni

Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN na podlagi pridobljenih mnenj NUP

Načrtovalec

15 dni po prejetju vseh smernic nosilcev urejanja prostora

Sprejem dopolnjenega osnutka v 1. obravnavi na občinskem svetu

Občinski svet

Glede na razpisane seje občinskega sveta

Javna razgrnitev in javna obravnava

Občina

minimalno 30 dni

 

Priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve

Občina, Načrtovalec

15 dni po zaključku javne razgrnitve

Izdelava predloga OPPN

Načrtovalec

15 dni po sprejetju stališč do pripomb s strani

Občine

Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog prostorskega akta

Občina, Načrtovalec

Priprava gradiva 10 dni po potrditvi predloga s strani občinske uprave

Preveritev skladnosti gradiva MOP – 7 dni

Pridobivanje mnenj - 30 dni

Izdelava usklajenega predloga OPPN

Načrtovalec

15 dni po prejemu mnenj nosilcev urejanja prostora

Pridobivanje sklepa MOP o potrditvi predloga

OPPN

Občina

30 dni

Druga obravnava in sprejem OPPN na občinskem svetu

Občinski svet

Glede na razpisane seje občinskega sveta

Objava odloka v Uradnem glasilu in v PIS

Občina

Po sprejemu OPPN na občinskem svetu

 

* odvisno od odločitve glede CPVO

 

(2) V zgornji razpredelnici predvideni roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta so informativne narave in se lahko spremenijo glede na potek postopka in zaradi nepredvidenih okoliščin.

 

6. člen

(državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenja)

(1) Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja:

1. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana, 2. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana, 3. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,

4. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, 

5. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,

6. ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana,

7. ELEKTRO LJUBLJANA,d.d., DE Ljubljana okolica, Podrečje 48, 1230 Domžale,

8. JP Komunala Vodice d.o.o., Utik 1, 1217 Vodice,

9. OBČINA VODICE, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice,

10. TELEKOM SLOVENIJE D.D., Center za vzdrževanje omrežja Ljubljana, Stegne 19, 1210 Ljubljana – Šentvid.

 

(2) V postopek priprave prostorskega akta se lahko vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave OPPN ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje, ki ga obravnava izvedbeni akt.

 

(3) Odločitev o potrebi izvedbe celovite presoje vplivov OPPN na okolje poda Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO. Za potrebe pridobitve mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje je potrebno pred tem v postopek vključiti:

1. ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana,

2. MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,

3. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana,

4. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,

5. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,

6. Zavod za gozdove Slovenije OE Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana,

7. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000    Ljubljana.

 

7. člen

(načrt vključevanja javnosti)

Javnost se v postopek vključuje skladno z določbami ZUreP-2.

 

8. člen

(seznam strokovnih podlag)

(1) Izdelane so bile naslednje strokovne podlage:

- Idejna zasnova prostorskih ureditev RE_11, projekt št. 1691, Locus d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale, december 2018,

- Geodetski načrt številka 87-2018, Objektiv, Miha Žagar s.p. Podlubnik 319 4220 Škofja Loka, oktober 2018.

 

(2) Morebitne druge, za izvedbo postopka potrebne strokovne podlage, ki bi jih lahko zahtevali nosilci urejanja prostora ter izdelava okoljskega poročila v primeru, če bo pristojno ministrstvo izdalo Odločbo o obveznosti vodenja postopka celovite presoje vplivov na okolje, bo izdelala strokovna organizacija za posamezna področja v sodelovanju z izbranim načrtovalcem ob upoštevanju veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave OPPN.

 

9. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem)

Priprava prostorskega akta in izdelava potrebnih strokovnih gradiv in dokumentov za pripravo OPPN ne bremeni občinskega proračuna. Finančna sredstva za pripravo prostorskega akta in izdelavo potrebnih strokovnih podlag v celoti zagotovi pobudnik.

 

10. člen

(začetek veljavnosti sklepa)

Ta Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice in na svetovnem spletu na naslovu: http://www.vodice.si ter začne veljati naslednji dan po objavi.

 

 

Številka: 35050-04/2018-007

Datum: 30.5.2019

 

Župan Občine Vodice

Aco Franc Šuštar,l.r.