New Page 2

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF) in tretjega odstavka 20. člena Statuta Občine Vitanje (Uradno glasilo slovenskih občin  49/2017 ) je Občinski svet Občine Vitanje na svoji 18. redni seji dne 16. 10. 2017 sprejel

 

SPREMEMBO

POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE VITANJE

 

1. člen

5. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Vitanje (Uradni list RS, ŠT. 113/06) se spremeni tako, da se glasi:

(1) Svet dela na redni in izrednih sejah.

(2) Redno sejo sveta skliče župan najmanj štirikrat letno.

(3) Izredne seje se sklicujejo po določilih tega poslovnika ne glede na rokovne omejitve, ki veljajo za redne seje.

(4) Dopisne seje se sklicujejo  po določbah tega poslovnika v primerih, ko niso izpolnjeni pogoji za sklic izredne seje.

(5) Slavnostne seje se sklicujejo ob praznikih občine in drugih svečanih priložnostih.

 

2. člen

V 7. členu se v vseh odstavkih navedenega člena beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.

 

3. člen

V zadnjem odstavku  14. člena se nadomesti besedilo » dela plače za nepoklicno opravljanje funkcije občinskega funkcionarja« z besedo »sejnine«.

 

4. člen

V osmem odstavku 18. člena se črtata besedi »tajnik občine«.

 

5. člen

Tretji odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Članu sveta, ki se ne udeleži redne seje  sveta, ne pripada sejnina za mesec, v katerem je bila ta seja.«

 

6. člen

Drugi odstavek 23. člena se v celoti črta.

Nadomesti se besedilo: »Vabilo za sejo občinskega sveta se pošlje županu, podžupanu, direktorju občinske uprave. Predsedniku Nadzornega odbora občine se pošlje vabilo na sejo, kadar je na dnevnem redu obravnavanje zadeve, ki je v  pristojnosti Nadzornega odbora.«

Na koncu četrtega odstavka 23. člena se doda besedilo: »po potrebi«.

 

7. člen

25. člen se spremeni tako, da se glasi:

» (1) V nujnih primerih, ki je potrebno sprejeti odločitev v krajšem času kot pa je mogoče sklicati redno ali izredno sejo občinskega sveta in gre za manj pomembno zadevo, lahko svet odloči o zadevi iz svoje pristojnosti ne da bi se sestal (na dopisni seji).

(2) Na dopisni seji ni mogoče odločati o proračunu in zaključnem računu občine, o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve ter o zadevah, iz katerih izhajajo finančne obveznosti občine.

(3) Dopisno sejo izvede župan.

(4) Župan odredi, ali se o zadevi pošlje članom obrazloženi pisni predlog sklepa ter glasovnico (po pošti, faksu ali elektronski pošti) ali le telefonsko sporočilo ter določi rok, v katerem naj se član izjavi.

(5) Člani v roku, ki ga določi župan in ne sme biti krajši od enega dneva, vrnejo pošiljatelju izpolnjeno glasovnico, na kateri se opredelijo do predloga sklepa s podpisom.

(6) Vprašanje za dopisno sejo mora biti jasno in nedvoumno, tako da je na njega mogoče odgovoriti samo z »da« ali »ne« (»za« ali »proti«).

(7) Sklep sprejeti na dopisni seji so veljavni, če je za sprejem glasovala večina opredeljenih glasov vseh članov sveta.

(8) O tako opravljeni dopisni seji se napiše zapisnik, v katerem se navede vzrok za izvedbo dopisne seje, postavljeno vprašanje in odgovor članov sveta. Ta zapisnik potrdijo člani sveta na naslednji redni seji. Župan mora na naslednji redni seji sveta posebej utemeljiti vzroke za izvedbo dopisne seje.«

 

8. člen

Besedilo 32. člen se glasi:

«(1) Svet na začetku seje določi dnevni red.

(2) Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi, in nato o morebitnih predlogih za skrajšanje rokov, združitev obravnav ali hitri (nujni) postopek. Pri vsakem občinskem predpisu mora biti na dnevnem redu določeno, po kakšnem postopku se sprejema (redni, skrajšani, hitri postopek).

(3) Razlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejmejo le, če so razlogi nastali po sklicu seje  in če je bilo članom Občinskega sveta izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red. O predlogih za razširitev dnevnega reda svet razpravlja in glasuje.

(4) Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma razrešitev dnevnega reda da predsedujoči na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti.«

 

9. člen

33. člen se posledično spremeni tako:

»(1) Potrditev zapisnika je sestavni del dnevnega reda in se obravnava kot 1. točka dnevnega reda.

(2) Član Občinskega sveta lahko da pripombe k zapisniku prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni. O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika prejšnje seje odloči svet.

(3) Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso bile podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spremenjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.

 

10. člen

Besedilo v drugem odstavku 34. člena spremeni tako, da se glasi:

»Med sejo lahko svet le izjemoma spremeni vrstni red obravnave posameznih točk dnevnega reda, če med potekom seje nastopijo okoliščine, zaradi katerih je potrebno posamezno gradivo obravnavati pred točko dnevnega reda, na katero je uvrščeno.«

 

11. člen

V četrtem odstavku 35. člena se doda besedilo:

Vsak razpravljavec ima pravico do replike na posamezno razpravo, kar zahteva za dvigom roke in glasnim vzklikom: »Prosim za repliko!« Replika lahko traja največ tri minute. Replika se lahko zahteva le med ali neposredno po razpravi osebe, ki ji replicira. Če se prijavi več replikantov, se najprej zvrstijo vse replike in se šele nato nadaljuje z razpravo. Replika se lahko nanaša le na razpravo. Replikant na začetku navede, na kateri del razprave se nanaša njegova replika. Razpravljavec, na katerega razpravo se replike nanašajo, ima pravico do odgovora, ko so podane vse replike k njegovi razpravi. Odgovor na replike sme trajati najdlje tri minute. Replike na repliko ni, razen če predsedujoči oceni, da so bile navedbe v repliki netočne.«

 

12. člen

V 37. člen se doda 4. odstavek:« Vsak razpravljavec ima pravico do replike, kot je določeno v 35. členu tega Poslovnika.«

 

13. člen

Prav tako skladno s priporočili potrebno črtati četrti odstavek 46. člena.

 

14. člen

V tretjem in petem odstavku 54. člena se črtata besedi »tajnik občine«.

 

15. člen

Briše se besedilo 55. člena in ga nadomesti:

»(1) Potek seje Občinskega sveta se zvočno, lahko pa tudi slikovno snema.

(2) Član občinskega sveta, če je za to dobil dovoljenje predsedujočega, ima pravico poslušati magnetogram. Seje se snemajo  za namene priprave zapisnika.

(3) Po potrditvi vsebine zapisnika, se tonski zapis trajno uniči. Za potrebe uničenja tonskega zapisa seje se ustanovi posebna komisija. O uničenju se zapiše zapisnik.«

 

16. člen

V prvem,odstavku 57. člena se črtata besedi »tajnik občine«.

 

17. člen

V drugem in tretjem odstavku 58. člena se besedi »tajnik občine« nadomestita z »direktor občinske uprave«

 

18. člen

Prvi odstavek 62. člena se spremeni tako, da se glasi:

» Člane komisij in odborov imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta, lahko pa tudi izmed drugih občanov, vendar največ polovico članov. Izjema je le komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo sestavljajo izključno člani občinskega sveta.«

 

19. člen

V četrtem odstavku 65. člena se črta besedilo »in je med navzočimi člani večina tistih, ki so člani občinskega sveta.«

Zadnji stavek četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:«Delovno telo sprejema svoje odločitve – mnenja, stališča in predloge z večino opredeljenih glasov navzočih članov.«

 

20. člen

Drugi odstavek 70. člena se dopolni s stavkom:« Prav tako pa vsebuje poglavitne rešitve in povzetek sodelovanja predlagatelja z javnostjo.«

 

21. člen

V prvem odstavku 80. člena se doda:

»prečiščena besedila aktov.«

 

22. člen

Po krajši debati in v skladu s priporočili člani komisije predlagajo, da se črta osmi odstavek 88. člena.

 

23. člen

Četrti odstavek 91. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Uradno prečiščeno besedilo iz prejšnjega odstavka sprejema občinski svet po skrajšanem postopku.«

 

24. člen

V prvem odstavku 100. člena se dopolni:« Funkcionarju, ki odstopi, preneha mandat po postopku, načinu in v rokih, ki jih določa Zakon o lokalni samoupravi.

 

25. člen

Te spremembe poslovnika pričnejo veljati petnajsti (15.) dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 9000-008/2017-007

Datum: 16. 10. 2017

 

 

Občina Vitanje

 

Mirko Polutnik, župan