New Page 2

Številka:

/

Občina:

Občina Dornava

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Dornava

Predlagatelj:

Župan Občine Dornava

Zakonska podlaga:

40. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člen Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/14)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Dornava

Datum:

16.3.2017

Priloge:

1, 2, 3, 4, 5

Vabilo na sejo:

17. redna seja Občinskega sveta Občine Dornava

Besedilo:

gradivo