New Page 2

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/06) in Odloka o plačah funkcionarjev (Ur. l. RS št. 14/06, 1/07) je Občinski svet Občine Markovci na 8.  seji dne 30.7.2007 sprejel

 

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah

 

 

Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (UPB1)

 

 

1. člen

 

 

10. člen Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah delovnih teles Občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (UPB1) (Uradno glasilo slovenskih občin št. 7/07) se spremeni tako, da glasi:

 

 

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani Občinskega sveta, se za opravljanje dela v delovnem telesu določi nagrada v obliki sejnine v višini 2,5 % županove plače, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za čas trajanja mandata župana in občinskega sveta.

 

 

Članom vaških odborov, članom Komisije za kulturo in Komisije za šport, ki ju imenuje župan, se za opravljanje dela v odboru oziroma komisiji določi nagrada v obliki sejnine v višini 25 EUR in za vodenje sej 30 EUR, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za čas trajanja mandata župana in občinskega sveta.

 

 

Za delovanje vaških odborov se plača letno največ 6 sejnin, ob zahtevnejši investiciji v posamezni vasi ali organizaciji večjih prireditev pa največ 9 sejnin letno.

 

 

2. člen

 

 

V prvem odstavku 19. člena se črta besedilo …»se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom vaških odborov in članom Komisije za kulturo in Komisije za šport, ki ju imenuje župan«…

 

 

3. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

 

 

 

 

 

Številka:  110-07-15/99

 

 

Datum:    30.7.2007

 

 

 

 

 

 

  Občina Markovci

 

Župan Franc KEKEC