New Page 1

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05 in spremembe) je Občinski svet Občine Borovnica na 23. redni seji dne 8. 10. 2009 sprejel

S K L E P

o spremembi Statuta Občine Borovnica

1. člen

V drugem odstavku 2. člena statuta se spremeni tretja alineja tako, da se glasi:

»– Vaška skupnost Brezovica, za naselja Brezovica pri Borovnici, Niževec in Dražica;«.

V drugem odstavku 2. člena statuta se doda nova, šesta alineja:

»– Vaška skupnost Ohonica, za naselja, Ohonica, Lašče in Pristava.«.

2. člen

V drugem odstavku 16. člena statuta se za enaindvajseto alinejo doda nova dvaindvajseta alineja, ki se glasi:

»– potrdi ali zavrne oziroma zahteva dopolnitev investicijske dokumentacije na področju javnih financ,«.

Dosedanja dvaindvajseta alineja postane triindvajseta alineja.

3. člen

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 030-0003/2007-4

Borovnica, dne 8. oktobra 2009

Župan

Občine Borovnica

Andrej Ocepek l.r.