New Page 3

Na podlagi Zakona o medijih (ZMed-UPB1 – Uradni list RS, št. 110/06 in 47/12) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 3. redni seji dne 23. 12. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila

1. člen

Spremeni se prvi odstavek 7. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila (Uradni list RS, št. 98/09) (v nadaljevanju: Odlok), in se glasi:

»(1) Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in dva člana. V uredniški odbor se imenujeta en član iz občinske uprave in en zunanji član.«.

2. člen

Vse ostale določbe Odloka ostanejo nespremenjene.

3. člen

Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-0001/2014-19

Rečica ob Savinji, dne 23. decembra 2014

 

Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.