New Page 3

Na podlagi 21 in  29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2; Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 - ZUJF),  6. in 19. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP;  Uradni list RS, št. 109/10, 57/12),100. člena  Zakona o cestah (ZCes-1; Uradni list RS, št. 109/10, 48/12), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB4; Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 – popr., 108/09 in 9/11) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora  (Uradni list RS, št. 55/2007, 122/2008, 45/2010, 36/2012) je Občinski svet Občine Kranjska Gora  na 25. redni seji, dne 29.05.2013  sprejel

ODLOK

O UREDITVI MIRUJOČEGA PROMETA V OBČINI KRANJSKA GORA

I. Splošne določbe

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se v Občini Kranjska Gora  določi:

·      prometno ureditev na javnih parkirnih površinah, 
·      uporaba javnih parkirnih in drugih prometnih  površin za druge namene, 
·      pogoji in način odstranitve in hrambe nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil,
·      priklenitev nepravilno parkiranih vozil,
·      nadzor.

2. člen

(pomen izrazov v odloku)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

- Javne parkirne površine« so površine za parkiranje v lasti ali upravljanju občine. 

- Parkirnina« je občinska taksa.

- Zelene površine« so zelenice, javne parkovne površine in javni parkovni gozdovi, drevoredi, nasadi, zelenice ob spomenikih in turističnih objektih ter varovane zelene površine, obrežja vodotokov in podobno.

- Intervencijske poti« so poti namenjene zagotavljanju dostopa intervencijskih vozil do objektov in vhodov v objekte.

- Pristojni organ« je pristojna služba občinske uprave za promet, ki opravlja strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, varstvo in vzdrževanje občinskih cest.

- Nadzorni organ« pristojen za področje nadzora ali urejanja prometa je občinsko redarstvo in občinska inšpekcija.

- Parkirna ura« je naprava ali predmet za ročno označitev časa prihoda oziroma začetka parkiranja in trajanja parkiranja, s katero voznik označi čas prihoda in trajanje parkiranja na območju omejitve časa parkiranja.

 - Izvajalec oziroma upravljavec skladišča oziroma hrambe zapuščenih vozil« je. izvajalec gospodarske javne službe vzdrževanja javnih cest v Občini Kranjska Gora  oziroma drug izvajalec, izbran s strani občine v skladu s predpisi o javnem naročanju.

- Vozilo za odvoz- pajek«  je posebno vozilo za odvoz zapuščenih in nepravilno      parkiranih vozil. 

Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot ga določajo zakoni in podzakonski predpisi s področja motornih vozil, voznikov, javnih cest, cestnih prevozov in pravil cestnega prometa.

II. Prometna ureditev na javnih parkirnih površinah

3. člen

(pristojnost za določitev parkirnih površin in postopek za izbiro pobiralca parkirnine )

Občinski svet Občine Kranjska Gora s pravilnikom določi parkirne površine, na katerih se vzpostavi sistem kratkotrajnega in časovno omejenega parkiranja oziroma parkirne površine, kjer je potrebo plačati parkirnino, njeno višino in način  plačevanja.

S pravilnikom se določi tudi višina stroškov za odstranitev in hrambo nepravilno parkiranih iz zapuščenih vozil in višina  stroškov namestitve in odstranitve lisic.

Za pobiranje parkirnine župan Občine Kranjska Gora pooblasti izvajalca, ki je izbran na javnem razpisu.

4. člen

(parkirne površine)

Na območju Občine Kranjska Gora so za parkiranje vozil namenjene:

·      parkirne površine na in ob vozišču občinske ceste kjer to dovoljuje postavljena prometna signalizacija,

·      posebej urejene javne površine, namenjene parkiranju izven vozišča javne ceste( parkirišča).

5. člen

(javne parkirne površine)

Na območju Občine Kranjska Gora so za parkiranje urejene naslednje vrste javnih  parkirišč:

·      parkirišča kjer je parkiranje časovno omejeno,

·      parkirišča kjer se parkirnina  zaračunava in

·      parkirišča kjer je parkiranje brezplačno.

Na območjih kratkotrajnega parkiranja se na dopolnilni tabli prometnega znaka označi najdaljši dovoljeni čas parkiranja in časovna obdobja ko velja omejitev.

Na območjih kjer se zaračunava parkirnina se k prometnemu znaku za časovno omejeno parkiranje z dopolnilno tablo določi časovno obdobje za katero se plača parkirnina in višina parkirnine. 

Parkomati  morajo biti vidno  označeni.

Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik vozila, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

6. člen

(rezervirane parkirne površine)

Rezervirane parkirne površine so:

·      -rezervirane parkirne površine za potrebe pravnih in fizičnih oseb v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti,

·      -parkirne površine, namenjene izključno za avtotaxi vozila.

Za rezervirane parkirne površine se ne uporabljajo določbe tega odloka o časovno omejenem parkiranju.

Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo.

7. člen

(vzdrževanje parkirnih prostorov)

Letno in zimsko vzdrževanje javnih parkirnih prostorov opravlja izbrani izvajalec.

Izvajalec odgovarja za škodo, ki jo le-ta povzroči ob izvajanju lokalne gospodarske javne službe.

Izvajalec je dolžan skleniti zavarovanje svoje odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam, ob izvajanju lokalne gospodarske javne službe.

Z globo 120 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe izvajalca, ki ravna v nasprotju s tretjim  odstavkom tega člena.

Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba izvajalca, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.

8. člen

(parkiranje tovornih vozil in avtobusov)

Na javnih parkirnih površinah je prepovedano parkiranje tovornih vozil in avtobusov, razen na tistih parkirnih površinah, kjer je tako določeno s prometno signalizacijo.

Občinski organ lahko izjemoma z odločbo določi površine in pogoje za ustavljanje in parkiranje tovornih vozil, priklopnikov in avtobusov na javnih parkirnih površinah in na drugih površinah izven lokacij urejenih površin na drugih površinah izven lokacij urejenih parkirišč, če je to nujno za nemoteno opravljanje njihove dejavnosti in če to ne ovira drugih udeležencev v prometu.

Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

9. člen

(parkiranje počitniških prikolic in avtodomov)

Na javnih parkirnih površinah, če to ni posebej označeno in za ta namen posebej urejeno, ni dovoljeno parkiranje počitniških prikolic in  avtodomov.

Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik ali uporabnik vozila ali prikolice, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

10. člen

(ustavitev in parkiranje)

Ustavitev in parkiranje vozil je prepovedano povsod, kjer to prepovedujejo prometna signalizacija ali določbe Zakona o pravilih cestnega prometa, dodatno pa še:

1.    na obračališču avtobusov;

2.    na površinah, kjer se ovira dostop do transformatorske postaje ali dooznačenega priključka za vodovodno omrežje oziroma do drugih vodov   gospodarske javne infrastrukture oziroma na ali pred komunalnimi napravami (priključki na vodovodno omrežje, kanalizacijski jaški, hidranti, kontejnerji za odpadke ipd.);

3.       na zelenih površinah, kmetijskih zemljiščih, otroških in drugih igriščih, ter na funkcionalnih zemljiščih spomenikov in obeležij.

4.    Parkiranje na kmetijskih zemljiščih je izjemoma dovoljeno s soglasjem lastnika     zemljišča in ob upoštevanju določil Uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju v času večjih javnih prireditev pri katerih kapaciteta obstoječih parkirišč ne zadošča.  

Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik vozila, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

 

III. Uporaba javnih parkirnih in drugih prometnih površin za druge namene

11. člen

(dostava blaga)

Dostava in odvoz blaga na javnih prometnih in parkirnih površinah ne sme ovirati normalnega poteka prometa in mora biti opravljena hitro in brez odlašanja.

Z nalaganjem ali razlaganjem tovora se ne sme onesnažiti ceste in povzročati čezmernega hrupa.

Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik in odgovorna oseba pravne osebe ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

Z globo 100 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

12. člen

(posebna uporaba javnih prometnih in parkirnih površin)

Na javnih prometnih in parkirnih površinah je z dovoljenjem občine možno:

·      občasno postavljanje prodajnih stojnic ipd.,

·      izvajanje športnih prireditev,

·      organizirati zborovanja, sejme, kulturno zabavne in druge prireditve.

Organizator mora vsaj tri dni pred izvedbo javne prireditve voznike parkiranih vozil in uporabnike javne površine obvestiti o javni prireditvi, prireditveni prostor pa označiti z ustrezno prometno signalizacijo.

Z globo 100 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.

Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.

IV. Pogoji in način odstranitve in hrambe nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil

13. člen

(odstranjevanje nepravilno parkiranih vozil)

Pooblaščena uradna oseba poleg primerov ki jih določata zakon ki ureja pravila  cestnega prometa  in zakon ki ureja ceste odredi odstranitev nepravilno parkiranega vozila, če je vozilo parkirano na zelenih površinah, otroških in drugih igriščih ter na površinah, ki se z dovoljenjem lokalne skupnosti predvidijo za izvedbo javne prireditve.

Vsi stroški, ki nastanejo v postopku odstranitve nepravilno parkiranega vozila bremenijo lastnika vozila.

14. člen

(zapuščena vozila in odreditev odvoza)

Na javni prometni in parkirni površini, na zemljišču ob njej ali na drugi javni površini je prepovedano puščati zapuščena vozila.

Enako kot za zapuščena vozila, določila tega odloka veljajo tudi za dotrajana vozila, počitniške prikolice in ostala priklopna vozila.

V primeru, ko nadzorni organ ugotovi, da se zapuščeno vozilo nahaja na prometni ali parkirni površini, na zemljišču ob njej ali na drugi javni površini se namesti na zapuščeno vozilo pisna odredba, s katero se naloži lastniku vozila, da ga odstrani v roku treh dni od dneva izdaje odredbe.

V primeru, ko je vozilo po preteku roka še vedno na javni prometni površini, na zemljišču ob njej ali na drugi javni površini, odredi nadzorni organ odvoz vozila in hrambo na varovanem prostoru. Pritožba zoper odredbo o odstranitvi vozila ne zadrži njene izvršitve. Stroški, povezani z odvozom, hrambo in razgradnjo vozila, bremenijo lastnika vozila.

Če lastnik ne odstrani vozila v roku, ki mu je bil določen, ga odstrani izbrani izvajalec. Pritožba zoper odredbo o odvozu vozila ne zadrži njene izvršitve. Po treh mesecih se tako vozilo izroči pooblaščenemu prevzemniku izrabljenih vozil. Stroški, povezani z odvozom, hrambo in razgradnjo vozila, bremenijo lastnika vozila.

Takojšen odvoz se odredi takrat, ko je vozilo parkirano  na brežinah oziroma v strugi vodotoka ali na drugih površinah, če po presoji nadzornega organa pomeni nevarnost za onesnaževanje okolja ali ogroža varnost ljudi in premoženja.

Če se na kraju samem ugotovi, da je zapuščeno vozilo očitno zavrženo in predstavlja manjšo ali neznatno vrednost oziroma gre le še za ostanke vozila (deli vozila, vozilo je nepopolno, dotrajano ali poškodovano), se vozilo da v razgradnjo pooblaščenemu prevzemniku izrabljenih vozil.

15. člen

(postopek odvoza vozila)

Nadzorni organ mora vsako vozilo, ki se namerava odpeljati z vozilom za odvoz vozil, pred pričetkom odvoza fotografirati in v zapisnik napisati kratek opis stanja vozila.

Če voznik ali lastnik vozila želi odstraniti vozilo potem, ko je nadzorni organ že pozval pooblaščenega izvajalca, da odstrani vozilo, vozilo pa se še ni pričelo nalagati na vozilo za odvoz vozil oziroma je vozilo oddaljeno manj kot 5 m od vozila, za katerega je bil odrejen odvoz, mora voznik ali lastnik vozila plačati 25 odstotkov predpisane cene odvoza vozila.

Če se je vozilo že pričelo nalagati na vozilo za odvoz vozil, vendar še ni naloženo (nameščene klešče na pnevmatike ali nameščena gred na vozilo), mora voznik ali lastnik vozila plačati 50 odstotkov predpisane cene odvoza vozila.

Ko je vozilo naloženo na vozilo za odvoz vozil se šteje, da je odvoz vozila izvršen, zato mora voznik ali lastnik vozila plačati 100 odstotkov predpisane cene odvoza vozila.

Storilec prekrška mora stroške storitve odvoza poravnati na kraju prekrška izvajalcu odvoza vozil. Izvajalec odvoza vozil ima pridržano pravico na vozilu, ki je v postopku odstranjevanja ali je bilo odstranjeno, dokler ni plačana cena storitve.

16. člen

(odvoz vozila)

Odvoz in hrambo vozil izvaja izvajalec gospodarske javne službe vzdrževanja javnih cest v Občini Kranjska Gora oziroma drug izvajalec, izbran s strani občine v skladu s predpisi o javnem naročanju.

Ceno za odvoz in hrambo vozil določi na predlog izvajalca Občinski svet Občine Kranjska Gora, razen za ceno izrednega prevoza večjih vozil (tovorna vozila, avtobusi, bivalna vozila, večji kombiji ipd.). Cena za izredni prevoz večjih vozil se zaračuna storilcu prekrška  po dejanskih stroških izvajalca tovrstnih odvozov vozil.

Nadzorni organ odreja odvoz vozil ob delavnikih od 7. do 19. ure. Odvoz vozil odreja tudi v nočnem času, ob sobotah, nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih, vendar v tem primeru zavezanec plača 50 odstotkov več, kot je določeno v ceniku.

Nadzorni organ mora o vsakem opravljenem odvozu ali premiku vozil takoj obvestiti pristojno policijsko postajo ter sporočiti:

1.    registrsko označbo vozila, za katerega je bil odrejen odvoz,

2.    datum in uro odvoza,

3.    mesto hrambe vozila oziroma mesto, kjer je možno vozilo prevzeti.

17. člen

(hramba in vrnitev vozil)

Odstranjeno vozilo se hrani na varovanem prostoru, ki ga zagotovi izbrani izvajalec odvoza, dokler lastnik ne prevzeme vozila, vendar največ 3 mesece od dneva odvoza vozila. Stroški, povezani z odvozom, hrambo in razgradnjo vozila, bremenijo lastnika vozila. Vozilo se vrne lastniku vozila ali vozniku na podlagi listine ali drugega ustreznega dokazila, s katerim dokazuje lastništvo in po plačilu stroškov odvoza in hrambe ter globe, če gre za prekršek tujca. Za vozila, ki niso prevzeta v 30 dneh od odvoza, se objavi javni razglas o odvozu vozil na oglasni deski nadzornega organa in Občine Kranjska Gora .

V primeru, da lastnik ne prevzame vozila v 3 mesecih od odvoza vozila, se šteje, da je vozilo brez lastnika in da je lastnik vozilo opustil. Lastninsko pravico na tem vozilu pridobi Občina Kranjska Gora, ki vozilo proda ali da v razgradnjo. Zapuščeno vozilo se proda na javni dražbi ali da v razgradnjo, če stroški odvoza, hrambe, cenitve in javne dražbe presegajo ocenjeno tržno vrednost vozila. Iztržena cena zapuščenega vozila, dosežena na javni dražbi, se uporabi za kritje stroškov, povezanih z zapuščenim vozilom. Če lastnik zapuščenega vozila ni znan, razlika med stroški in iztrženo ceno bremeni Občino Kranjska Gora.

Izvajalec odvoza skupaj z nadzornim organom po 3 mesecih komisijsko odpre tako vozilo. O odpiranju se napiše poseben zapisnik, v katerem se navedejo posebnosti, zaradi kasnejšega ugotavljanja storilca prekrška.

Izvajalec odvoza vozil mora nadzornemu organu sporočiti podatke o prevzemniku vozila, najkasneje naslednji delovni dan.

Stroški razgradnje zapuščenega vozila se izterjajo od lastnika zapuščenega vozila. Če lastnik vozila ni znan, se zapuščeno vozilo odpre in ugotovi lastnika vozila po identifikacijskih številkah na vozilu. Stroški bremenijo lastnika vozila, v nasprotnem primeru stroški bremenijo Občino Kranjska Gora.

V. Priklenitev nepravilno parkiranih vozil

18. člen

(odreditev in postopek priklenitve)

Nadzorni organ odredi priklenitev lisic na vozilo, ki je nepravilno parkirano, vendar ne izpolnjuje pogojev za odvoz s posebnim vozilom za odvoz vozil ali odvoz ni mogoč, ali na podlagi dostopnih evidenc ni mogoče ugotoviti lastnika oziroma uporabnika vozila.

Nadzorni organ mora vsako vozilo, za katero je odredil priklenitev lisic, fotografirati in v odredbi zapisati vse podatke o stanju vozila.

Nadzorni organ mora na priklenjeno vozilo namestiti pisno odredbo za voznika. Z odredbo se voznika obvesti o storjenem prekršku in o postopku odstranitve lisic ter plačilu stroškov priklenitve in odstranitve lisic.

Priklenitev in odstranitev lisic se opravi na stroške lastnika vozila oziroma voznika vozila.

19. člen

(postopek namestitve)

Priklenitev in odstranitev lisic izvaja izvajalec gospodarske javne službe vzdrževanja javnih cest v Občini Kranjska Gora oziroma drug izvajalec, izbran s strani občine v skladu s predpisi o javnem naročanju.

Lisice se praviloma priklene na sprednje levo kolo, če to ni možno, lahko tudi na drugo kolo.

V primeru poškodovanja vozila ali drugih poškodb, nastalih zaradi priklenitve vozila, je izvajalec priklenitve in odstranitve lisic dolžan poravnati nastalo škodo.

Če pride voznik k vozilu med postopkom priklenitve lisic na vozilo, plača 50 odstotkov višine stroškov priklenitve in odstranitve lisic.

Šteje se, da je vozilo priklenjeno, ko so na vozilu nameščene lisice zaklenjene.

20. člen

(postopek odstranitve)

Voznik ali druga oseba  ne sme odstraniti lisic odpeljati ali premikati priklenjenega vozila, dokler lisice ne odstrani pooblaščena oseba izvajalca. 

Stroške priklenitve in odstranitve lisic ter stroške uporabe lisic se plača izvajalcu priklenitve in odstranitve lisic, ki izda potrdilo o plačilu.

Izvajalec priklenitve in odstranitve lisic mora z vozila odstraniti lisice takoj, oziroma najpozneje v eni uri po plačilu stroškov priklenitve in odstranitve lisic.

Višino stroškov za priklenitev in odstranitev lisic določi na predlog izvajalca priklenitve in odstranitve lisic občinski svet.

Voznik mora po odstranitvi lisic z vozila takoj odstraniti vozilo z mesta, kjer je bilo vozilo parkirano. Če tega ne stori, se na vozilo ponovno priklene lisice.

Z globo 100 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

21. člen

(organizacija izvajalca)

Odstranjevanje lisic se opravlja ob delavnikih med 6. in 22. uro.

Odstranjevanje lisic se opravlja lahko tudi v nočnem času med 22. in 6. uro in ob praznikih ter dela prostih dnevih, vendar se v tem primeru stroški odstranitve lisic zaračunajo v dvakratnem znesku.

Če ni podane zahteve za odklepanje vozila ali če niso poravnani stroški za priklenitev in odstranitev lisic v osmih urah od priklenitve, pooblaščena uradna oseba lahko odredi odvoz vozila.

Za odstranitev lisic s strani nepooblaščene osebe, namerno poškodovanje, uničenje ali odtujitev lisic, se zaračuna odškodnina v višini nabavne vrednosti lisic na dan namernega poškodovanja, uničenja ali odtujitve lisic.

VI. Nadzor

22. člen

(organ nadzora)

Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov o ureditvi prometa nadzira Medobčinski inšpektorat in redarstvo.

VII.   Prehodne in končne določbe

23. člen

(rok za določitev parkirnih površin)

Opredelitev površin za parkiranje in določitev njihovega namena v skladu s  5 in 6. členom tega odloka se mora opraviti najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.

24. člen

(vzpostavitev sistema omejenega časovnega parkiranja oziroma sistema plačljivega parkiranja)

Občina mora izvesti vse potrebno za vzpostavitev sistema omejenega časovnega parkiranja v roku treh mesecev, za vzpostavitev sistema plačljivega parkiranja pa v roku šestih mesecev po uveljavitvi pravilnika iz 3. člena tega odloka.

25. člen

(prenehanje veljavnosti )

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o režimu parkiranja na posameznih območjih v Občini Kranjska Gora ( Ur. vestnik Gorenjske 23/96 in Odlok o ureditvi prometa na javnih parkirnih površinah na območju Občine Kranjska Gora  (Uradni vestnik Gorenjske št. 12/96)

26. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Slovenskih občin.

 

Št. 007-003/2013-1

Kr. Gora, dne  29.05.2013

 

Občina Kranjska Gora

Jure Žerjav, župan