New Page 2

 

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/01, 30/02 in 56/02-ZJU) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99 in 77/06) je Občinski svet Občine Divača na 5. redni seji dne 15. 2. 2007 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o proračunu Občine Divača za leto 2007

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se za Občino Divača za leto 2007 (v nadaljnjem besedilu: proračun občine) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja občine.

 

 

Proračun občine zagotavlja sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Divača.

 

 

2. člen

 

 

Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna občine so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.

 

 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji.

 

 

Splošni del proračuna občine se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

 

+----------------------------------+---------+

 

 

|                                  |    v EUR|

 

 

+----------------------------------+---------+

 

 

|I. SKUPAJ PRIHODKI                |6.050.221|

 

 

|(70+71+72+73+74)                  |         |

 

 

|                                  |         |

 

 

+----------------------------------+---------+

 

 

| TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |3.074.583|

 

 

|                                  |         |

 

 

+---+------------------------------+---------+

 

 

|   |70 DAVČNI PRIHODKI            |2.163.483|

 

 

|   |                              |         |

 

 

+---+--+---------------------------+---------+

 

 

|   |  |700 Davki na dohodek in    |1.948.281|

 

 

|   |  |dobiček                    |         |

 

 

|   |  |                           |         |

 

 

+---+--+---------------------------+---------+

 

 

|   |  |703 Davki na premoženje    |202.349  |

 

 

|   |  |                           |         |

 

 

+---+--+---------------------------+---------+

 

 

|   |  |704 Domači davki na blago  | 12.853  |

 

 

|   |  |in storitve                |         |

 

 

|   |  |                           |         |

 

 

+---+--+---------------------------+---------+

 

 

|   |  |706 Drugi davki            |         |

 

 

|   |  |                           |         |

 

 

+---+------------------------------+---------+

 

 

|   |71 NEDAVČNI PRIHODKI          |911.100  |

 

 

|   |                              |         |

 

 

+---+--+---------------------------+---------+

 

 

|   |  |710 Udeležba na dobičku in |647.087  |

 

 

|   |  |dohodki od premoženja      |         |

 

 

|   |  |                           |         |

 

 

+---+--+---------------------------+---------+

 

 

|   |  |711 Takse in pristojbine   |  3.338  |

 

 

|   |  |                           |         |

 

 

+---+--+---------------------------+---------+

 

 

|   |  |712 Denarne kazni          |      0  |

 

 

|   |  |                           |         |

 

 

+---+--+---------------------------+---------+

 

 

|   |  |713 Prihodki od prodaje    |    868  |

 

 

|   |  |blaga in storitev          |         |

 

 

|   |  |                           |         |

 

 

+---+--+---------------------------+---------+

 

 

|   |  |714 Drugi nedavčni         |259.807  |

 

 

|   |  |prihodki                   |         |

 

 

|   |  |                           |         |

 

 

+---+------------------------------+---------+

 

 

|   |72 KAPITALSKI PRIHODKI        |524.161  |

 

 

|   |                              |         |

 

 

+---+--+---------------------------+---------+

 

 

|   |  |720 Prihodki od prodaje    | 23.410  |

 

 

|   |  |osnovnih sredstev          |         |

 

 

|   |  |                           |         |

 

 

+---+--+---------------------------+---------+

 

 

|   |  |721 Prihodki od prodaje    |      0  |

 

 

|   |  |zalog                      |         |

 

 

|   |  |                           |         |

 

 

+---+--+---------------------------+---------+

 

 

|   |  |722 Prihodki od prodaje    |500.751  |

 

 

|   |  |zemljišč in neopredmetenih |         |

 

 

|   |  |dolgoročnih sredstev       |         |

 

 

+---+------------------------------+---------+

 

 

|   |73 PREJETE DONACIJE           |      0  |

 

 

|   |                              |         |

 

 

+---+--+---------------------------+---------+

 

 

|   |  |730 Prejete donacije iz    |      0  |

 

 

|   |  |domačih virov              |         |

 

 

|   |  |                           |         |

 

 

+---+--+---------------------------+---------+

 

 

|   |  |731 Prejete donacije iz    |      0  |

 

 

|   |  |tujine                     |         |

 

 

|   |  |                           |         |

 

 

+---+------------------------------+---------+

 

 

|   |74 TRANSFERNI PRIHODKI        |2.451.477|

 

 

|   |                              |         |

 

 

+---+--+---------------------------+---------+

 

 

|   |  |740 Transferni prihodki iz |2.451.477|

 

 

|   |  |drugih javnofinančnih      |         |

 

 

|   |  |institucij                 |         |

 

 

|   |  |                           |         |

 

 

+----------------------------------+---------+

 

 

|II. SKUPAJ ODHODKI                |6.936.083|

 

 

|(40+41+42+43)                     |         |

 

 

|                                  |         |

 

 

+---+------------------------------+---------+

 

 

|   |40 TEKOČI ODHODKI             |703.380  |

 

 

|   |                              |         |

 

 

+---+--+---------------------------+---------+

 

 

|   |  |400 Plače in drugi izdatki |210.745  |

 

 

|   |  |zaposlenim                 |         |

 

 

|   |  |                           |         |

 

 

+---+--+---------------------------+---------+

 

 

|   |  |401 Prispevki delodajalcev | 33.834  |

 

 

|   |  |za socialno varnost        |         |

 

 

|   |  |                           |         |

 

 

+---+--+---------------------------+---------+

 

 

|   |  |402 Izdatki za blago in    |441.771  |

 

 

|   |  |storitve                   |         |

 

 

|   |  |                           |         |

 

 

+---+--+---------------------------+---------+

 

 

|   |  |403 Plačila domačih        |  4.511  |

 

 

|   |  |obresti                    |         |

 

 

|   |  |                           |         |

 

 

+---+--+---------------------------+---------+

 

 

|   |  |409 Rezerve                | 12.519  |

 

 

|   |  |                           |         |

 

 

+---+------------------------------+---------+

 

 

|   |41 TEKOČI TRANSFERI           |1.745.806|

 

 

|   |                              |         |

 

 

+---+--+---------------------------+---------+

 

 

|   |  |410 Subvencije             | 72.538  |

 

 

|   |  |                           |         |

 

 

+---+--+---------------------------+---------+

 

 

|   |  |411 Transferi posameznikom |551.991  |

 

 

|   |  |in gospodinjstvom          |         |

 

 

|   |  |                           |         |

 

 

+---+--+---------------------------+---------+

 

 

|   |  |412 Transferi neprofitnim  |189.100  |

 

 

|   |  |organizacijam in ustanovam |         |

 

 

|   |  |                           |         |

 

 

+---+--+---------------------------+---------+

 

 

|   |  |413 Drugi tekoči domači    |932.177  |

 

 

|   |  |transferi                  |         |

 

 

|   |  |                           |         |

 

 

+---+------------------------------+---------+

 

 

|   |42 INVESTICIJSKI ODHODKI      |3.729.532|

 

 

|   |                              |         |

 

 

+---+--+---------------------------+---------+

 

 

|   |  |420 Nakup in gradnja       |3.729.532|

 

 

|   |  |osnovnih sredstev          |         |

 

 

|   |  |                           |         |

 

 

+---+------------------------------+---------+

 

 

|   |43 INVESTICIJSKI TRANSFERI    |757.365  |

 

 

|   |                              |         |

 

 

+---+--+---------------------------+---------+

 

 

|   |  |431 Investicijski          |582.766  |

 

 

|   |  |transferi pravnim in       |         |

 

 

|   |  |fizičnim osebam,           |         |

 

 

|   |  |ki niso proračunski        |         |

 

 

|   |  |uporabniki                 |         |

 

 

+---+--+---------------------------+---------+

 

 

|   |  |432 Investicijski          |174.599  |

 

 

|   |  |transferi proračunskim     |         |

 

 

|   |  |uporabnikom                |         |

 

 

|   |  |                           |         |

 

 

+----------------------------------+---------+

 

 

|III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ     |      –  |

 

 

|(I.-II.)                          |885.862  |

 

 

|                                  |         |

 

 

+---+------------------------------+---------+

 

 

|   |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV   |         |

 

 

|   |IN NALOŽB                     |         |

 

 

|   |                              |         |

 

 

+----------------------------------+---------+

 

 

|IV. PREJETA VRAČILA               |      0  |

 

 

|                                  |         |

 

 

+----------------------------------+---------+

 

 

|V. DANA POSOJILA                  |      0  |

 

 

|                                  |         |

 

 

+----------------------------------+---------+

 

 

|VI. PREJETA MINUS DANA            |      0  |

 

 

|POSOJILA                          |         |

 

 

+---+--+---------------------------+---------+

 

 

|   |  |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH   |         |

 

 

|   |  |DELEŽEV (IV.-V.)           |         |

 

 

|   |  |                           |         |

 

 

+---+--+---------------------------+---------+

 

 

|VII. ZADOLŽEVANJE (500)           |125.188  |

 

 

|                                  |         |

 

 

+---+------------------------------+---------+

 

 

|   |50 ZADOLŽEVANJE               |125.188  |

 

 

|   |                              |         |

 

 

+---+--+---------------------------+---------+

 

 

|   |  |500 Domače zadolževanje    |125.188  |

 

 

|   |  |                           |         |

 

 

+---+--+---------------------------+---------+

 

 

|   |  |                           |         |

 

 

+----------------------------------+---------+

 

 

|VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)       | 19.425  |

 

 

|                                  |         |

 

 

+---+------------------------------+---------+

 

 

|   |55 ODPLAČILA DOLGA            | 19.425  |

 

 

|   |                              |         |

 

 

+---+--+---------------------------+---------+

 

 

|   |  |550 Odplačila domačega     | 19.425  |

 

 

|   |  |dolga                      |         |

 

 

|   |  |                           |         |

 

 

+---+--+---------------------------+---------+

 

 

|   |  |                           |         |

 

 

+----------------------------------+---------+

 

 

|IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV     |      –  |

 

 

|NA RAČUNU                         |780.099  |

 

 

|                                  |         |

 

 

+---+--+---------------------------+---------+

 

 

|   |  |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |         |

 

 

|   |  |                           |         |

 

 

+---+--+---------------------------+---------+

 

 

|   |  |                           |         |

 

 

+----------------------------------+---------+

 

 

|X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. –      |105.763  |

 

 

|VIII.)                            |         |

 

 

|                                  |         |

 

 

+---+--+---------------------------+---------+

 

 

|   |  |                           |         |

 

 

+----------------------------------+---------+

 

 

|XI. NETO FINANCIRANJE             |780.099  |

 

 

|                                  |         |

 

 

+---+--+---------------------------+---------+

 

 

|   |  |(VI.+VII.-VIII.-IX.)       |         |

 

 

|   |  |                           |         |

 

 

+---+------------------------------+---------+

 

 

|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH    |780.099  |

 

 

|   |DNE 31. 12. 2006              |         |

 

 

|   |                              |         |

 

 

+---+--+---------------------------+---------+

 

 

|   |  |9009 Splošni sklad za      |         |

 

 

|   |  |drugo                      |         |

 

 

|   |  |                           |         |

 

 

+---+--+---------------------------+---------+

 

 

Zmanjšanje sredstev na računu se pokrije iz sredstev na računu proračuna, ki so se prenesla iz prejšnjega leta in znašajo 780.099 evrov.

 

 

Posebni del proračuna, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del proračuna sestavljen po programski klasifikaciji in načrt razvojnih programov so sestavni del tega odloka in se objavijo na oglasni deski Občine Divača.

 

 

3. člen

 

 

Splošna proračunska rezervacija predstavlja del predvidenih proračunskih prejemkov, ki se jih vnaprej ne razporedi. Njena višina je določena v višini 12.518 evrov.

 

 

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti.

 

 

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

 

 

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt posameznega porabnika.

 

 

4. člen

 

 

Sredstva sklada proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč ter drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 4.173 evrov odloča župan na predlog občinske uprave, nad tem zneskom pa občinski svet s posebnim odlokom. O uporabi sredstev rezerve obvešča župan pismeno občinski svet.

 

 

5. člen

 

 

Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja ter prihodki, ki jih upravni organi dosežejo s svojo dejavnostjo so prihodek občinskega proračuna.

 

 

6. člen

 

 

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov ter za odplačilo dolgov v računu financiranja se Občina Divača za proračun leta 2007 lahko zadolži do višine 125.188 evrov, in sicer za kulturno dvorano v Divači.

 

 

7. člen

 

 

Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo praviloma enakomerno na vse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z aktom občinskega sveta drugače določeno. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje občinskega proračuna.

 

 

8. člen

 

 

Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so razporejena za posebne namene ali pa začasno zadrži uporabo sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.

 

 

O odločitvi iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti občinski svet takoj po sprejemu take odločitve. V kolikor proračuna med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna ne bo mogoče uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.

 

 

9. člen

 

 

Proračunski porabniki so dolžni uporabljati sredstva le za namene, opredeljene v proračunu in ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale sredstva odobrena s proračunom.

 

 

Krajevne skupnosti morajo pred prevzemanje obveznosti, katerih vrednost presega 4.173 evrov, obvezno pridobiti soglasje župana.

 

 

10. člen

 

 

Župan odloča o začasni uporabi prostih denarnih sredstev na računih z namenom ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.

 

 

11. člen

 

 

Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo.

 

 

12. člen

 

 

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Divača oziroma od njega pooblaščena oseba. Občinska uprava Občine Divača mora redno mesečno spremljati izvrševanje proračuna in o tem obveščati župana.

 

 

13. člen

 

 

Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom v okviru sprejetega proračuna spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katera so bila zagotovljena sredstva. O prerazporeditvah obvešča župan občinski svet najmanj na šest mesecev.

 

 

14. člen

 

 

V kolikor občina prejme namenska sredstva za določen namen, ki niso bila predvidena s tem odlokom, se za ta isti namen odpre nova proračunska postavka na strani prihodkov in odhodkov.

 

 

15. člen

 

 

Uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj oddati v skladu z veljavnimi predpisi o javnem naročanju.

 

 

16. člen

 

 

Nadzorni odbor Občine Divača nadzira javno porabo v občini v skladu z 38. členom Statuta Občine Divača in o svojih ugotovitvah poroča občinskemu svetu.

 

 

17. člen

 

 

Prihodki in odhodki, ki so bili doseženi na podlagi odloka o začasnem financiranju proračunskih potreb v Občini Divača v letu 2007, so sestavni del proračuna za leto 2007.

 

 

18. člen

 

 

V obdobju začasnega financiranja Občine Divača v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana oziroma občinskega sveta.

 

 

19. člen

 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. OS 5/01

 

 

Divača, dne 15. februarja 2007

 

 

Župan

    Občine Divača

    Matija Potokar l.r.