New Page 1

 

Na podlagi 29. ter 63. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95) je sprejel Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 27. 10. 1995

 

 

O D L O K

 

 

o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

 

 

1. člen

 

 

Javna infrastruktura na področju kulture postanejo naslednje nepremičnine na območju Občine Črnomelj, ki so bile na dan 17. 12. 1994 v upravljanju javnih zavodov na področju kulture:

 

 

    1. Kulturni dom Črnomelj, ki je v upravljanju ZIK Črnomelj, parcelna št. 197, k.o. Črnomelj, ZKV št. 235, v izmeri 675 m2.

 

 

    2. Rojstna hiša Otona Župančiča v Vinici, ki je v lasti Belokranjskega muzeja Metlika in Občine Črnomelj, parc. št. 7/1, k.o. Vinica, ZKV št. 718, v izmeri 302 m2.

 

 

    3. Kmečki dvor, Žuniči št. 2, ki je v lasti Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine, Novo mesto, parc. št. 3, ZKV 16, k.o. Žuniči, v izmeri 362 m2.

 

 

    Kot javna infrastruktura na področju kulture se razglaša tudi oprema v zgoraj navedenih nepremičninah, ki služi kulturnim dejavnostim.

 

 

2. člen

 

 

Javna infrastruktura na področju kulture postanejo naslednje nepremičnine na območju Občine Črnomelj, ki so bile na dan 17. 12. 1994 družbena oziroma javna lastnina in so namenjene opravljanju kulturne dejavnosti:

 

 

    1. Grad Pobrežje, in sicer del gradu, ki je v lasti Občine Črnomelj, parc. št. 1/1, ZKV 619, k.o. Adlešiči, v izmeri 959 m2.

 

 

    2. Grad Črnomelj, ki je v upravljanju Občine Črnomelj, parc. št. 38/1, ZKV 901, k.o. Črnomelj.

 

 

    3. Špeličeva hiša v Črnomlju, Ulica Mirana Jarca 20, ki je v lasti Občine Črnomelj, parc. št. 22/8, k.o. Črnomelj, ZKV št. 27, v izmeri 83 m2.

 

 

    4. Mladinski kulturni klub Črnomelj, ki se nahaja v kleti stavbe Okrajnega sodišča Črnomelj, lastnik je Občina Črnomelj, parc. št. 3/2, k.o. Črnomelj, ZKV št. 1019.

 

 

    5. Kulturni dom v Dragatušu, ki je v lasti Krajevne skupnosti Dragatuš in KZ Črnomelj parc. št. 75 in parc. št. 292, ZKV 173, k.o. Dragatuš, in sicer dvorana za kulturne prireditve s pripadajočimi skupnimi prostori.

 

 

3. člen

 

 

Javna infrastruktura na področju kulture postanejo naslednje nepremičnine na območju Občine Črnomelj, ki so bile po stanju na dan 17. 12. 1995 v lasti društev:

 

 

    1. Kulturni dom v Adlešičih, ki je v lasti KS Adlešiči, parc. št. 4699, k.o. Adlešiči, ZKV št. 689, v izmeri 354 m2.

 

 

    2. Gasilski dom v Vinici, ki je v lasti Prostovoljnega gasilskega društva Vinica, parc. št. 28/6, ZKV 204, k.o. Vinica, in sicer dvorana za kulturne prireditve s pripadajočimi skupnimi prostori.

 

 

    3. Kulturni dom na Preloki, ki je v lasti Gasilskega društva Preloka, parc. št. 242 in 332, ZKV 786, k.o. Preloka, in sicer dvorana za kulturne prireditve s pripadajočimi skupnimi prostori.

 

 

    4. Gasilski dom v Tribučah, ki je v lasti Prostovoljnega gasilskega društva Tribuče, parc. št. 37, ZKV 281, k.o. Tribuče, in sicer dvorana za kulturne prireditve s pripadajočimi skupnimi prostori.

 

 

    5. Gasilski dom na Butoraju, ki je v lasti Gasilskega društva Butoraj, in sicer dvorana za kulturne prireditve s pripadajočimi skupnimi prostori.

 

 

    6. Gasilski dom v Gribljah, ki je v lasti Gasilskega društva Griblje, parc. št. 73/2 in 142, ZKV 513, in sicer dvorana za kulturne prireditve s pripadajočimi skupnimi prostori.

 

 

    7. Gasilski dom v Dobličah, ki je v lasti Gasilskega društva Dobliče, parc. št. 141/1, ZKV 925, k.o. Dobliče, in sicer dvorana za kulturne prireditve s pripadajočimi skupnimi prostori.

 

 

    8. Gasilski dom na Bojancih, ki je v lasti Gasilskega društva Bojanci parc. št. 50, ZKV 318, k.o. Bojanci, v izmeri 161 m2, in sicer dvorana za kulturne prireditve s pripadajočimi skupnimi prostori.

 

 

    Kot javna infrastruktura na področju kulture se razglaša tudi oprema v zgoraj navedenih objektih, ki služi kulturnim dejavnostim.

 

 

4. člen

 

 

Nepremičnine iz 1., 2. in 3. člena tega odloka se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamuje v zemljiški knjigi.

 

 

5. člen

 

 

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati petnajsti dan po objavi.

 

 

    Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o določitvi javne infrastrukture, sprejet na seji Občinskega sveta občine Črnomelj dne 30. 3. 1995 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/95.

 

 

 

 

 

 

 

 

Št. 611-2/95

 

 

Črnomelj, dne 27. oktobra 1995.

 

 

Predsednik

    Občinskega sveta

    občine Črnomelj

    Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.