New Page 2

Ob-34176/07

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02), objavlja Občina Kidričevo javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta:

višji svetovalec.

Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu »višji svetovalec III«. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivih višji svetovalec I, višji svetovalec II in višji svetovalec III. Kandidat/ka mora izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in 88. člen Zakona o javnih uslužbencih ter naslednje pogoje za zasedbo delovnega mesta:

– univerzitetna izobrazba kmetijske smeri,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delovnih mestih.

Drugi posebni pogoji:

– državni izpit iz javne uprave,

– preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku,

– aktivno znanje uradnega jezika,

– usposobljenost za delo z računalnikom,

– vozniški izpit B kategorije.

Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:

– fotokopijo dokazila o izobrazbi,

– kopijo delovne knjižice,

– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,

– potrdilo o nekaznovanosti oziroma izpisek iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od treh mesecev (dobite ga na Ministrstvu za pravosodje),

– potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki ni starejše od treh mesecev (dobite ga na pristojnem sodišču). S kandidatom/ko bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, nadomeščanje delavke v času porodniškega dopusta, s polnim delovnim časom in poskusnim delom treh mesecev. Pričetek nastopa dela s 1. 2. 2008. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke pošljejo na naslov: Občina Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo. Rok za prijavo je osem dni od dneva objave javnega natečaja. Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku razpisnega roka. Vse dodatne informacije dobite na tel. 02/799-06-11 pri Evelin Makoter Jabločnik.

Občina Kidričevo