New Page 3

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Ur.l. RS št. 100/05 UPB2, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/2010-ZII IN 40/2012-ZUJP), 24. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS št. 62/10, 40/11, 40/12), 78. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. list RS št. 40/12), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 17. člena Statuta občine Šenčur (UVG, št. 2/11) je Občinski svet Občine Šenčur na 3. dopisni seji, dne 14.9.2012 sprejel

SKLEP

O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV V VRTCIH NA OBMOČJU OBČINE ŠENČUR

1. V sklepu o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin št.: 34/11) se prvi člen spremeni tako, da se glasi:

''Cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju občine Šenčur znašajo mesečno na otroka:

Program

Cena

Starostno obdobje (1-3 let)

396,25 EUR

Starostno obdobje (3-6 let)

290,72 EUR

2. Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v  Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.9.2012 dalje.

Št.: 602-2011/02-01

Datum: 14.9.2012

 

 

Občina Šenčur

 

Župan Miro Kozelj l.r.