New Page 2

Številka: 032-0001/2014-19

Datum: 22.09.2016

 

 

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/2015) in 22. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 72/2015)

 

S K L I C U J E M

 

16. redno sejo Občinskega sveta Občine Prevalje

v četrtek, 29. septembra 2016, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Prevalje

 

z naslednjim predlogom

 

DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev sklepčnosti.

2. Potrditev dnevnega reda 16. redne seje.

3. Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje (zapisnik) in 6. dopisne seje (zapisnik).

4. Predlog Sprememb Poslovnika Občinskega sveta Občine Prevalje (gradivo).

5. Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2016 (Rebalans II.) (gradivo).

6. Pregled poročila o poslovanju Občine Prevalje v obdobju januar-junij 2016 (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

7. Letno poročilo za leto 2015 JKP LOG d.o.o (gradivo 1, 2).

8. Finančno jamstvo JKP LOG d.o.o. (gradivo 1, 2)

9. Letno poročilo o delu Medobčinskega redarstva občin Mežiške doline za leto 2015 (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6).

10. Dokumenti identifikacije investicijskega projekta za projekte LAS:

a. DIIP »Ureditev mestnih tržnic v Mežiški dolini« (gradivo 1, 2).

b. DIIP »Turistični produkti v Mežiški dolini« (gradivo 1, 2).

c. DIIP »Mežiška dolina v gibanju« (gradivo 1, 2).

d. DIIP »Urbana ureditev Mežiške doline« (gradivo 1, 2).

e. DIIP »Samooskrba v Mežiški dolini« (gradivo 1, 2).

11. Pobude in vprašanja (gradivo).

12. Razno.

           

Občina Prevalje

dr. Matic Tasič, l.r., župan