New Page 2

 

Na podlagi določil 36. člena Statuta občine Pesnica (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/90) in 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Pesnica (Medobčinski uradni vest­nik, št. 19/90 in 5/91) je Izvršni svet Skupščine občine Pesnica na 24. seji dne 16. septembra 1994 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o valorizirani vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1994

 

 

1.

 

 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se v občini Pesnica poviša od sedanje 0,0395 SIT na 0,0410 SIT.

 

 

Vrednost točke iz prejšnjega odstavka velja od 1. oktobra 1994.

 

 

2.

 

 

Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

 

 

 

 

Številka: 462-9/90

Predsednik Izvršnega sveta občine Pesnica

 

 

Datum: 16. septembra 1994

Milan Ledinek, dipl. oec., s.r.