Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/97 in 17/97) in 21. člena statuta občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne Občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01) je Občinski svet občine Hajdina na 28. redni seji dne 7. 10. 2002 sprejel
 
S K L E P
 
 
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Hajdina
 
 
1. člen
 
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Hajdina.
 
2. člen
 
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 60 tolarjev za posameznega volilnega upravičenca v Občini Hajdina.
 
 
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v Občini Hajdina. Če pride do drugega kroga volitev za župana, se stroški lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v Občini Hajdina.
 
3. člen
 
Organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane v občinski svet, imajo pravico do delne povrnitve stroškov volilne kampanje in sicer 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
 
4. člen
 
Za delno povrnitev stroškov volilne kampanje so opravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 tolarjev za dobljeni glas pod pogojem, da skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
 
5. člen
 
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve za občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo delni stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Hajdina v roku 30 dni po objavi dokončnega poročila računskega sodišča in predložitvi poročila občinskemu svetu.
 
6. člen
 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na seji občinskega sveta in se objavi v Uradnem listu RS.
 
 

Št. 006-01-2-3/02
Hajdina, dne 7. oktobra 2002
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.