New Page 2
 

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB 2 in 25/08) in Odloka o ustanovitvi javnega vrtca Vrtec Otona Župančiča Črnomelj (Uradni list RS, št. 68/96, 1/97 in 33/08) je Občinski svet Občine Črnomelj na 17. redni seji dne 7. 4. 2009 sprejel

 

P R A V I L N I K

 

o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih

 

otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 

Predmet tega pravilnika je postopek sprejemanja otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj (v nadaljevanju: vrtec), sestavo in način dela komisije za sprejem otrok v vrtec ter kriteriji za

 

sprejem otrok v vrtec.

 

2. člen

 

Vrtec sprejema otroke v naslednje oddelke:

 

– oddelke prvega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci od prvega do tretjega leta starosti in

 

– oddelke drugega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci od tretjega leta starosti do vstopa v šolo.

 

V kombinirani oddelek so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja.

 

II. VPIS OTROKA V VRTEC

 

3. člen

 

Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

 

Vrtec lahko sprejme toliko otrok, kot to dopuščajo prostorski normativi in normativi za oblikovanje oddelkov po veljavni zakonodaji.

 

4. člen

Vpis otrok za novo šolsko leto se izvede na podlagi javnega razpisa za vpis otrok v programe vrtca, ki ga vrtec objavi enkrat letno, praviloma v mesecu aprilu. Vpis otrok za novo šolsko leto se izvede na podlagi javnega razpisa za vpis otrok v programe vrtca, ki ga vrtec objavi enkrat letno, najkasneje do konca meseca aprila. Sprejem otrok za novo šolsko leto je s 1. septembrom koledarskega leta. Starši oziroma skrbniki (v nadaljevanju: starši), ki želijo otroka vključiti v vrtec z novim šolskim letom, morajo prijavo oddati najkasneje do roka, navedenega v javnem razpisu.

 

Javni razpis za vpis otrok v programe vrtca se objavi na oglasnih deskah vrtca, na spletni strani vrtca in v sredstvih javnega obveščanja.

 

Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav vse leto, kolikor so v oddelkih med šolskim letom prosta mesta.

 

Vloge za otroke, ki 1. septembra še ne bodo stari najmanj 11 mesecev, vloge, ki so prispele po končanem razpisu in vloge staršev, ki želijo sprejem v vrtec po 1. septembru, se ne obravnavajo v postopku javnega razpisa za vpis otrok v vrtec, ampak najkasneje en mesec pred vključitvijo otroka v vrtec, glede na prosta mesta v vrtcu.

 

5. člen

 

Vlogo za vpis otroka v vrtec vložijo starši na obrazcu, ki ga pripravi vrtec v skladu z veljavno zakonodajo in določili tega pravilnika. Dobijo ga na upravi vrtca ali na njegovi spletni strani. Prispele vloge za vpis otroka v vrtec se evidentirajo v skladu z veljavnimi predpisi. Starše, ki vložijo pomanjkljivo vlogo, vrtec pozove k dopolnitvi, pri čemer se smiselno uporabljajo določila skrajšanega ugotovitvenega postopka Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 126/07 in 65/08).

 

5.a člen

 

Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja otroka v vrtec se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.

 

6. člen

 

Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec.

 

7. člen

 

Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca.

 

V primeru, da je prijav za sprejem otrok v vrtec več, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka.

 

8. člen

 

Vrtec na svoji spletni strani in na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport redno objavlja informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo in podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.

 

III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE

 

9. člen

 

(je črtan)

   

 

10. člen

 

Komisijo sestavlja pet članov, in sicer:

– 2 predstavnika delavcev vrtca, ki ju imenuje ravnatelj;

– 2 predstavnika staršev, ki ju imenuje svet staršev;

– 1 predstavnik ustanovitelja – Občine Črnomelj, ki ga imenuje župan.

Komisija se konstituira na prvi seji po imenovanju vseh članov, na kateri je prisotna večina vseh članov.

Mandat članov komisije se prične s prvo sejo komisije in traja 4 leta. Mandat predstavnikov staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.

Člani komisije so lahko imenovani največ dvakrat zaporedoma.

Dva meseca pred iztekom mandata ravnatelj prične s postopkom imenovanja novih članov komisije.

 

11. člen

 

Komisija obravnava vloge na svoji seji v skladu z določbami Zakona o vrtcih. Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo izmed sebe na prvi seji komisije. Prvo sejo skliče ravnatelj vrtca, naslednje pa sklicuje predsednik v dogovoru z ravnateljem vrtca.

 

Komisija veljavno odloča, če je na seji prisotna večina članov, odločitve pa sprejema z večino glasov navzočih članov.

 

Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar.

 

12. člen

 

Komisija, ki obravnava vloge za sprejem otrok v vrtec, se mora sestati v 20 dneh po izteku javnega razpisa za vpis otrok v vrtec.

 

Komisija mora obravnavati vse vloge za vpis otrok, ki so vložene do roka za oddajo prijav, navedenega v javnem razpisu za vpis otrok v vrtec v tekočem šolskem letu.

 

Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok.

 

Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnosti podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.

 

Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.

 

13. člen

 

Komisija o svojem delu oziroma poteku seje vodi zapisnik, ki mora vsebovati vsaj:

– ime in sedež vrtca, v katerem komisija deluje;

– čas in kraj zasedanja komisije;

– poimenska prisotnost članov komisije, osebe, ki vodi postopek in zapisnikar;

– število prostih mest po posameznih programih in starostnih obdobjih;

– število vlog za sprejem otrok v vrtec po posameznih programih in starostnih obdobjih;

– ovrednotenje posamezne vloge – določitev števila točk po posameznih kriterijih;

– prednostni vrstni red otrok.

Zapisnik in dokumentacija, ki je podlaga za določitev prednostnega vrstnega reda, se hrani v arhivu vrtca, po veljavnih predpisih. 

 

IV. KRITERIJI ZA SPREJEM V VRTEC

 

IN VRSTNI RED OTROK

 

14. člen

 

Otroci, ki so že vključeni v vrtec in katerih starši so oddali pisno vlogo za premestitev otroka v drugo enoto vrtca, imajo prednost pred še nesprejetimi otroki. Vloga za premestitev otroka v drugo enoto Vrtca Otona Župančiča Črnomelj mora biti oddana najpozneje do roka, ko je treba oddati vloge za

 

vpis otrok v vrtec.

 

Komisija najprej izmed vlog za vpis otroka v vrtec izbere vloge za vpis otrok s posebnimi potrebami s priloženo odločbo o usmeritvi ter vloge za vpis otrok s priloženim mnenjem pristojnega centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine in te prednostno sprejme v vrtec.

 

Ostale vloge za vpis otrok v vrtec obravnava komisija za sprejem otrok v vrtec. Kolikor je več vlog za vpis otrok v vrtec kot je prostih mest v vrtcu, o sprejemu in razporejanju otrok v oddelke komisija upošteva naslednje kriterije:

 

1. Stalno bivališče v Občini Črnomelj obeh staršev

 

   ali enega pri enoroditeljski oziroma samohranilski

 

   družini                                                   10 točk

 

2. Stalno bivališče v Občini Črnomelj enega od staršev        5 točk

 

3. Zaposlenost (ali redni študent oziroma dijak)

 

   obeh staršev ali enega pri enoroditeljski oziroma

 

   samohranilski družini                                      9 točk

 

4. Zaposlenost enega od staršev                               4 točke

 

5. Čakalna doba iz preteklega leta                            8 točk

 

6. Vpis zadnje leto pred vstopom v osnovno šolo               7 točk

 

7. V Vrtec Otona Župančiča Črnomelj že

 

   vključen eden ali več otrok iz družine                     4 točke

 

8. V družini 2 otroka ali več                                 2 točki

 

9. Otrok staršev, ki v vrtec prvič hkrati vključujejo

 

   dva ali več otrok                                          4 točke

 

Prednost pri sprejemu imajo otroci z zbranim večjim številom točk.

 

Če dva ali več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda sprejema otroka v vrtec upošteva določitev po vrstnem redu kot sledi:

 

1. občina stalnega bivališča – prednost imajo otroci, ki imajo stalno bivališče v Občini Črnomelj;

 

2. starost otroka – starejši ima prednost;

 

3. datum prispele vloge – prednost imajo tisti otroci, za katere je bila vloga oddana prej.

 

V. ODLOČITEV KOMISIJE

 

15. člen

 

Komisija določi prednostni vrstni red otrok tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program, ki ga izvajajo v vrtcu.

 

16. člen

 

Vrtec v 8 dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.

Vrtec izda v 8 dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletni strani vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.

Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:

– šifro otroka,

– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,

– datum vključitve otroka v vrtec,

– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.

Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:

– šifro otroka,

– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,

– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec, v 15 dneh po vročitvi obvestila v skladu z Zakonom o vrtcih in tem pravilnikom, vložijo v vrtec ugovor,

– rok veljavnosti čakalnega seznama.

Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko ali v elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.

 

17. člen

 

Zoper obvestilo vrtca o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.

O ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo, ki se vroči staršem, kot to določa ta zakon. Zoper odločitev sveta vrtca lahko starši sprožijo upravni spor.

 

18. člen

 

Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem.

V primeru iz prejšnjega odstavka vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.

S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.

 

19. člen

 

Starši morajo, najkasneje ob vstopu otroka v vrtec, vrtcu predložiti potrdilo zdravnika – pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

 

20. člen

 

Če se med šolskim letom izprazni mesto v vrtcu, se sprejme otroka s prednostnega vrstnega reda. Ko so med šolskim letom v vrtec sprejeti vsi otroci s prednostnega vrstnega reda, se sprejemajo novinci, za katere so starši vložili prošnjo za medletni sprejem, upoštevajoč datum prispele prošnje.

 

Ko so med šolskim letom v vrtec sprejeti vsi otroci s prednostnega vrstnega reda, se sprejemajo novinci, za katere so starši vložili vlogo za medletni sprejem in sicer po kriterijih iz 14. člena tega pravilnika. Prednostni vrstni red za medletni sprejem se določi glede na zgodnejši datum vpisa otroka v vrtec, ki so ga starši navedli v vlogi za sprejem otroka v vrtec.

 

VI. IZPIS OTROKA IZ VRTCA

 

21. člen

 

Otroci, sprejeti v vrtec, so vključeni v vrtec do izpisa.

 

22. člen

 

Starši lahko otroka izpišejo iz vrtca na obrazcu »Pisna odjava otroka iz vrtca«, ki ga dobijo na upravi vrtca. Pisno odjavo otroka iz vrtca morajo predložiti v vrtec najpozneje do petnajstega v mesecu, kolikor želijo izpisati otroka z zadnjim dnem istega meseca.

 

V primeru zamude roka oziroma nepravočasnega izpisa iz prejšnjega odstavka, vrtec staršem obračuna ceno programa skladno z odločbo o znižanem plačilu vrtca oziroma največ 80% cene programa, v katerega je vključen otrok, zmanjšane za strošek živil za dneve odsotnosti otroka iz vrtca, še za prihodnji mesec.

 

Če starši po podpisu Pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in dolžnostih staršev in vrtca otroka iz vrtca pisno ne izpišejo, vrtec zaračunava staršem ceno programa vrtca, v katerega je vključen njihov otrok, v skladu z izdano odločbo o znižanem plačilu vrtca oziroma največ 80% cene programa, do pisnega izpisa otroka iz vrtca, kot je opredeljen v prvem in drugem odstavku tega člena.

 

VII. KONČNE DOLOČBE

 

23. člen

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

24. člen

 

Po sprejetju se pravilnik objavi na oglasnih deskah vhodov in na spletni strani.

 

25. člen

 

Z dnem, ko začne veljati ta Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok z dne 6. 7. 1998 in Sprememba Pravilnika o sprejemu otrok z dne 25. 2. 2006.

 

 

 

Črnomelj, dne 7. aprila 2009

 

 

 

Župan

 

Občine Črnomelj

 

Andrej Fabjan l.r.

   

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj (Uradni list Republike Slovenije, št. 47/2009) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

3. člen

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

   

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj (Uradni list Republike Slovenije, št. 30/2010) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

3. člen

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

   

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj (Uradni list Republike Slovenije, št. 34/2011) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

14. člen

  Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
   
Pravilnik o spremembi Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj (Uradni list Republike Slovenije, št. 64/2016) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
   
 

2. člen

  Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.