Na podlagi 22. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61-65 – odl. US RS in 70/95, 51/02) ter 16. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01) je Občinski svet občine Hajdina na 4. izredni seji, dne 28. 8. 2002 sprejel
 
O D L O K
 
 
o določitvi volilnih enot za volitve v Občinski svet občine Hajdina
 
 
1. člen
 
Za redne volitve članov Občinskega sveta občine Hajdina se določita dve volilni enoti (VE), v katerima se voli skupaj štirinajst članov občinskega sveta.
 
2. člen
 
Za volitve članov občinskega sveta se določita naslednji dve volilni enoti:
 
 
1. VE obsega naselja Spodnja Hajdina, Zgornja Hajdina in Draženci.
 
 
V VE se voli šest članov občinskega sveta.
 
 
2. VE obsega naselja: Gerečja vas, Hajdoše, Skorba in Slovenja vas.
 
 
V VE se voli osem članov občinskega sveta.
 
3. člen
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 

Št. 006-01-2-2/02
Hajdina, dne 28. avgusta 2002.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.