New Page 2

Na podlagi 21. in 29. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 4. člena Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 109/07) ter 16. člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo ZSO št. 2/2011 – UPB1 in 11/2012) je Občinski svet Občine Nazarje na 4. redni seji  dne 29. 1. 2015 sprejel

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

PRAVILNIKA O DODELITVI NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA NAMEN NAKUPA IN VGRADNJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI NAZARJE

 

1. člen

S spremembami in dopolnitvami se spreminja Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev namen nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Nazarje (Uradno glasilo ZSO, št. 14/11 in 24/14).

 

2. člen

Spremeni se 3. člen in se glasi:

Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so fizične osebe s stalnim bivališčem v občini Nazarje za gradnjo MČN na območju občine Nazarje. Do dodelitve sredstev so upravičene fizične osebe na območjih kjer:

·      ni možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje

·      v projektni dokumentaciji občine Nazarje ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja v roku dveh let od objave razpisa ter

·      območja razpršene gradnje, kjer gradnja kanalizacijskega omrežja ni smotrna.

Višina sredstev za sofinanciranje MČN ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov za nakup in postavitev MČN oziroma 1.500 € pri eno družinski hiši. Sofinancira se postavitev ene MČN za en stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene MČN za več stanovanjskih objektov.

 

3. člen

Vsa ostala določila Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Nazarje (Uradno glasilo ZSO, št. 14/2011 in 24/14) ostanejo nespremenjena.

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Nazarje  se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin in začnejo veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 032-0007/2014-4

Nazarje: 29. 1. 2015

 

 

Občina Nazarje

 

Matej Pečovnik, župan