New Page 2

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 15. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03 in 89/13) je župan Občine Velika Polana dne 19. 12. 2018 sprejel

 

S K L E P 

o začasnem financiranju Občine Velika Polana v obdobju januar–marec 2019 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen 

 

(vsebina sklepa) 

 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Velika Polana (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

 

2. člen 

 

(podlaga za začasno financiranje) 

 

Začasno financiranje temelji na rebalansu proračuna občine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Velika Polana za leto 2018.

 

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 

 

2. člen 

 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

 

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna lahko porabijo v istem sorazmernem delu kot so bili porabljeni v istem obdobju prejšnjega proračunskega leta.

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

 

3. člen 

 

(posebni del proračuna) 

 

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih postavk – podkontov).

 

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 

 

4. člen 

 

(uporaba predpisov) 

 

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna RS, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna RS in odlok o proračunu.

 

5. člen 

 

(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 

 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

 

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 

 

6. člen 

 

(obseg zadolževanja občine) 

 

V obdobju začasnega financiranja se občina ne more zadolžiti.

 

5. KONČNA DOLOČBA 

 

7. člen 

 

(uveljavitev sklepa) 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.

 

Št. 1/2018-ZF

Velika Polana, dne 19. decembra 2018

 

Župan 

Občine Velika Polana 

mag. Damijan Jaklin l.r.