New Page 2

Občina Ljutomer na podlagi 8. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009 in 7/2011) in Pravilnika o vrednotenju programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 34/00, Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 8/2004 in 12/2009) objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV NA PODROČJU SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V OBČINI LJUTOMER ZA LETO 2013

 

1.       Predmet razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Ljutomer namenjena sofinanciranju programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ljutomer za leto 2013.

 

2.       Na ta razpis se lahko prijavijo organizacije, ki dokazujejo javno koristno dejavnost z listinami, imajo sedež društva ali podružnico v občini Ljutomer oziroma je program dejavnosti zastavljen tako, da organizacija vključuje v svoj program člane iz občine Ljutomer, imajo urejeno evidenco o članstvu in imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo programov.

 

3.       Prijava mora vsebovati: odločbo o registraciji društva, poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2012, program dela za leto 2013 in finančni načrt za leto 2013, seznam članov društva, navedbo kontaktne osebe in telefonsko številko. Obrazci razpisne dokumentacije se lahko dvignejo v vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer, soba številka 108, od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav, vsak dan  oz. na spletni strani občine Ljutomer www.obcinaljutomer.si.

 

4.       Merila za dodelitev sredstev: sedež izvajalca, število članov iz občine Ljutomer (priloženo mora biti dokazilo iz evidence o članstvu), vsebina programa (ocena po merilih iz 3. točke 12. člena zgoraj navedenega pravilnika) in stalnost izvajanja programa na območju občine Ljutomer.

 

5.       Višina razpisanih sredstev za ta namen znaša 5.000,00 EUR.

 

6.       Kot pravočasno vložene štejejo vse prijave, ki bodo poslane ali vložene do 6. 5. 2013. Prijavitelji morajo prijavo poslati po pošti na naslov Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer ali jo do roka oddati v vložišču na istem naslovu, soba štev. 108. Kot pravočasna  šteje tudi vloga, ki je zadnji dan roka dana na pošto kot priporočena pošiljka. Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako » Ne odpiraj - Javni razpis za programe socialnega in zdravstvenega varstva za leto 2013«. Na hrbtni strani mora biti napisan popoln naslov prijavitelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge lahko predlagatelji dopolnijo najpozneje v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev vloge. Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

 

7.       Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis, predloži samo eno vlogo za sofinanciranje. V kolikor bo prijavitelj predložil več vlog za sofinanciranje, bo upoštevana tista vloga, ki bo evidentirana kot prva prispela.

 

8.       Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 45 dni po izteku roka za oddajo prijave. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

 

9.       Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v Upravi Občine Ljutomer, kontaktna oseba Karmen Lah, telefon: 02-584-90-54.

 

Številka: 122-60/2013-411

Datum:   29. 3. 2013

 

Županja Občine Ljutomer:

mag. Olga Karba, l.r.