New Page 2

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) in 16. člena Statuta Občine Hajdina ( Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/2017) je občinski svet občine Hajdina na svoji 13. redni seji, dne 21. 4. 2021 sprejel

 

PRAVILNIK

O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O DODELJEVANJU POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA TER PODEŽELJA V OBČINI HAJDINA ZA OBDOBJE 2014 - 2020

 

1. člen

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Hajdina za obdobje 2014 – 2020 (v nadaljevanju besedila – Pravilnik), se spremeni tako, da se v nazivu pravilnika črta besedilo «za obdobje 2014-2020«.

 

2. člen

1. člen Pravilnika se spremeni tako, da se na koncu besedila črta »pika« in se doda »ter Uredbo Komisije (ES) 2020/972 z dne 2. julij 2020.«

 

3. člen

2. člen Pravilnika se spremeni tako, da se črta besedilo »za obdobje 2014 – 2020«.

 

4. člen

Četrti in peti odstavek 6. člena Pravilnika se spremenita tako, da se številka »15.000« nadomesti s številom »25.000«.

 

5. člen

22. člen Pravilnika se spremeni tako, da se besedilo » in se uporablja za programsko obdobje 2014-2020 » črta in se za besedo občin doda » pika »

 

6. člen

Vsa ostala določila Pravilnika ostanejo nespremenjena.

 

7. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 330-3/2015-2

Datum: 21. 4. 2021

 

 

Občina Hajdina

 

mag. Stanislav Glažar, župan