New Page 2

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07) 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/2, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09) in 93. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je župan Občine Veržej sprejel

S K L E P

o začasnem financiranju Občine Veržej v obdobju januar–marec 2012

1. člen

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Veržej v obdobju 1. januarja do 31. marca 2012 oziroma do sprejetja poračuna Občine Veržej za leto 2012.

2. člen

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2011, in sicer v višini 350.772,15 EUR.

Za izvrševanje začasnega financiranja se uporabljajo Zakon o javnih financah, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

3. člen

Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.

4. člen

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzamejo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta. Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena Zakona o javnih financah.

5. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012.

Št. 410-4/2011-20

Veržej, dne 13. decembra 2011

Župan

Občine Veržej

Slavko Petovar l.r.