New Page 2

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10 in 94/10 – ZIU) in 16. člena Statuta Občine Vitanje (UPB1; Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2012) je Občinski svet Občine Vitanje na 23. seji dne 12. 6. 2014 sprejel

 

PRAVILNIK O SPREMEMBI PRAVILNIKA

O SPREJEMU OTROK V OŠ VITANJE, ENOTO VRTEC

 

1. člen

V Pravilniku o sprejemu otrok v OŠ Vitanje, enoto vrtec (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2012) se v 13. členu  v tabeli drugega odstavka spremeni število točk 5. kriterija z naslovom Prebivališče družine na območju lokalne skupnosti ustanoviteljice vrtca v tretjem stolpcu na 25.

 

2. člen

Ta pravilnik objavi vrtec na oglasni deski vrtca in na svoji spletni strani.

 

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Št.: 9000-004/2014-007

Vitanje,12. 6. 2014

 

 

Občina Vitanje

 

Slavko Vetrih, župan