New Page 3

 

Na podlagi 22. in 43. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98), 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98 in 59/99 – odl. US), in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99, 13/01) je Občinski svet občine Črnomelj na 21. seji dne 30. 3. 2001 sprejel

 

 

P R A V I L N I K

 

 

za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v Občini Črnomelj

 

 

I. SPLOŠNA DOLOČILA

 

 

1. člen

 

 

S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje letnih programov turistične dejavnosti.

 

 

2. člen

 

 

Predmet tega pravilnika je dodeljevanje sredstev zbrane turistične takse v proračunu Občine Črnomelj, ki se na podlagi vsakoletnega javnega razpisa dodelijo nosilcem oziroma izvajalcem letnih programov turistične dejavnosti.

 

 

    Programi, ki se financirajo oziroma sofinancirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna niso predmet tega pravilnika.

 

 

3. člen

 

 

Pravico do sofinanciranja letnih programov turistične dejavnosti imajo turistična in druga društva ter njihove zveze, katerih osnovna dejavnost je turistična dejavnost in izpolnjujejo naslednje pogoje:

 

 

    – da imajo sedež na območju Občine Črnomelj;

 

 

    – da so registrirani najmanj eno leto;

 

 

    – da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih;

 

 

    – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma;

 

 

    – da redno – letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročilo o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih;

 

 

    – da so pridobili oziroma so v postopku pridobivanja statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju pospeševanja turizma.

 

 

II. VSEBINSKA DOLOČILA

 

 

4. člen

 

 

Predmet sofinanciranja programov turistične dejavnosti po tem pravilniku so praviloma programi z naslednjimi vsebinami:

 

 

    – izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena;

 

 

    – spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma;

 

 

    – akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanju okolja;

 

 

    – organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena;

 

 

    – aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka;

 

 

    – šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turizma;

 

 

    – investicije in investicijsko vzdrževanje javnega pomena za potrebe turistične dejavnosti.

 

 

5. člen

 

 

Sredstva za sofinanciranje programov turistične dejavnosti se dodelijo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa. Predlog javnega razpisa pripravi občinska uprava in ga posreduje v obravnavo Odboru za kmetijstvo in turizem.

 

 

    Objavo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, merila in kriterije za izbor programov, datum objave javnega razpisa in razpisni rok, na predlog Odbora za kmetijstvo in turizem določi župan s sklepom.

 

 

    Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in glasilu občine.

 

 

6. člen

 

 

Objava javnega razpisa mora vsebovati najmanj: navedbo naročnika, razpisne pogoje, razpisni rok, način zbiranja predlogov programov, kontaktno osebo, informacijo o razpisni dokumentaciji, ki mora vsebovati tudi kriterije in merila za izbor programov, rok v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa (ta ne sme biti krajši od enega meseca in ne daljši od devet mesecev).

 

 

7. člen

 

 

Predlog izbora programov turistične dejavnosti in delitve razpoložljivih proračunskih sredstev v ta namen pripravi na osnovi določil tega pravilnika in javnega razpisa Uprava občine Črnomelj. Predlog posreduje v obravnavo Odboru za kmetijstvo in turizem, ki pripravi predlog sofinanciranja izbora programov. Dokončno o sofinanciranju izbora programov odloči s sklepom župan.

 

 

8. člen

 

 

Župan sklene z izvajalci letnih izbranih programov turistične dejavnosti pogodbo za tekoče koledarsko leto, v kateri se določi:

 

 

    – vsebina in obseg programa;

 

 

    – višina sredstev za dogovorjene letne turistične programe;

 

 

    – nadzor nad porabo sredstev;

 

 

    – druge medsebojne pravice in obveznosti.

 

 

    Izvajalci morajo po opravljenih nalogah predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Če izvajalci ne izpolnijo obveznosti določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva.

 

 

9. člen

 

 

Za realizacijo pogodbenih določil navedenih v 8. členu tega pravilnika občina zagotavlja:

 

 

    – sodelovanje pristojnih služb pri planiranju letnih turističnih programov;

 

 

    – pravočasno posredovanje potrebnih podatkov za pripravo delovnih in finančnih načrtov;

 

 

    – pravočasno zagotavljanje sredstev za sofinanciranje izbranih letnih turističnih programov.

 

 

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

10. člen

 

 

Porabniki občinskih proračunskih sredstev so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom in dajati občinski upravi morebitna dodatna pojasnila glede izpolnjevanja pogojev iz 3. člena tega pravilnika.

 

 

11. člen

 

 

Občinska uprava je dolžna spremljati izvajanje letnih programov turistične dejavnosti, ki so predmet tega pravilnika in dajati sprotne informacije o izvajanju le-teh ter podati poročilo Odboru za kmetijstvo in turizem.

 

 

12. člen

 

 

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo na enak način, kot to velja za njegov sprejem.

 

 

13. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

 

 

 

 

 

Št. 333-01-10-2001

 

 

Črnomelj, dne 30. marca 2001.

 

 

Župan

    Občine Črnomelj

    Andrej Fabjan l. r.